"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Fundusz dróg samorządowych
23 października 2018 r. Sejm przyjął ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych, akceptowaną również – bez poprawek – przez Senat. Ustawie poświęcam ten odcinek „Kolei na prawo” uznając, że PT Czytelników naszego czasopisma niewątpliwie interesują wszystkie rodzaje transportu, szczególnie zaś – transport drogowy, konkurencyjny dla kolei, korzystającej z podobnego rozwiązania formalnego – Funduszu Kolejowego.

Powstający właśnie Dróg Samorządowych będzie państwowym funduszem celowym, a jego dysponentem zostanie… minister właściwy do spraw transportu. To rozwiązanie odbiega od stereotypu, w którym „łącznikiem” rządu z samorządem jest minister spraw wewnętrznych. Fundusz ma gromadzić środki na budowę, przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych, budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych oraz budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym. Dofinansowanie realizacji tych zadań nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe i kosztów przygotowania inwestycji mostowych.
Środki Funduszu pochodzić mają z różnych źródeł. Zbiegną się w nim rozmaite strumienie środków publicznych. Zasoby Funduszu obejmą wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie. Na Fundusz złożą się też dwie celowe dotacje ministerialne: z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie oraz z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu – bez przesądzenia o kwocie.
Fundusz będzie także zasilany z wpłat Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Gospodarstwo ze sprzedaży drewna. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dołożą do Funduszu 7,5% ich zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Nie wykluczono również innych źródeł zasilania Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto, na życzenie ministra transportu, minister finansów może wyemitować na rzecz Funduszu skarbowe papiery wartościowe do kwoty 2,8 mld zł.
Podział pieniędzy zgromadzonych w Funduszu pomiędzy zainteresowane samorządy nastąpi według precyzyjnego algorytmu (przypominającego m.in. niegdysiejszy podział udziałów w Przewozach Regionalnych). Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu na zadania powiatowe oraz zadania gminne na poszczególne województwa, mając na uwadze długość sieci dróg powiatowych i dróg gminnych w województwie, liczbę ludności i powierzchnię oraz wartość produktu krajowego brutto województwa.
Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę m.in. dochody własne danej jednostki samorządu, jej wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej, a także przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego: część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki.
Wysokość dofinansowania udzielonego na konkretne zadanie powiatowe albo gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.
Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, gminnych oraz mostowych (poza dotacją) nie mogą pochodzić z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.
Wojewoda przeprowadzi nabór wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Wniosek o dofinansowanie zadania składa właściwy zarządca drogi. Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę: poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; zapewnienie spójności sieci dróg publicznych; podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów; zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
Na podstawie oceny wojewódzka komisja ustali listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. Wojewoda przedstawi tę listę ministrowi właściwemu do spraw transportu. Minister zweryfikuje rekomendacje i przedstawi listę do zatwierdzenia premierowi. Premier może wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne, mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.
Fundusz Dróg Samorządowych może okazać się silnym narzędziem wpływania przez rząd na stan sieci dróg samorządowych. Jest to poważna zmiana, po wielu latach pozostawianiu samorządom znacznej swobody w wykorzystywaniu subwencji drogowej. Jest omawiana ustawa niewątpliwie narzędziem centralizacji decyzji inwestycyjnych w branży. Może jednak należy na drogi publiczne spojrzeć jak na jeden system ?
* * *
Życząc PT Czytelnikom wszelkiej pomyślności w Nowym, 2019 Roku - zapraszam do dalszej lektury „Wolnej Drogi”, a w niej - „Kolei na prawo”.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.