"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Koniec z papierem
1 lutego 1918 r. ukazał się pierwszy numer Dziennika Praw Królestwa Polskiego. W tym dzienniku ogłoszono dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim. W sierpniu 1919 r. Dziennik Praw przekształcono w Dziennik Ustaw. Od tego czasu akty prawne najwyższej rangi, obowiązujące w Polsce, ukazywały się w Dzienniku Ustaw. Nawet w czasie wojny Dziennik Ustaw ukazywał się staraniem rządu emigracyjnego w Londynie. Przez te dziewięćdziesiąt lat kolejne numery Dziennika Ustaw drukowane były na papierze i w tej formie udostępniane zainteresowanym. Ten okres dobiega właśnie końca. Od początku przyszłego roku Dziennik Ustaw przenosi się do Internetu. Ostatni tegoroczny numer będzie ostatnim udostępnianym w formie papierowej.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawnych oraz zasady publikacji dzienników urzędowych reguluje ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jej ostatnia nowelizacja, z 4 marca 2011 r., ogłoszona w Dz. U. Nr 117 pod poz. 676 wprowadziła nowy art. 2a, wchodzący w życie 1 stycznia 2012 r. Przepis ten ustala trzy ważne reguły, od których rzadko pojawią się odstępstwa.
Po pierwsze, akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłaszać się będzie w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
Po drugie, dzienniki urzędowe będzie się wydawać w postaci elektronicznej.
Po trzecie, dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej wydający go organ poprowadzi odrębną stronę internetową.
Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe i powinno nastąpić niezwłocznie. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą zwykle w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
W Dzienniku Ustaw ogłasza się m.in. Konstytucję, ustawy, rozporządzenia i ich teksty jednolite. Podstawą do ogłoszenia aktu prawnego jest dokument elektroniczny opatrzony przez organ upoważniony do wydania aktu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza jej tekst jednolity. Ustawa może też sama określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.
Natomiast błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia. Sprostowanie, ogłaszane w tym samym dzienniku, co akt, nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu aktu prawnego. Każdy dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności numerów, pozycji oraz stron. Na każdym numerze dziennika oznacza się dzień jego wydania, określany przez organ wydający dziennik. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.
Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego będą udostępniać nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski i zawarte w nich akty prawne, w tym orzeczenia, do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego, jak również w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.
Wszystkie te zasady będą miały zastosowanie również do wyłącznie internetowej publikacji aktów prawnych.

***

Szanowni Państwo, życzę Wam Rodzinnych, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym, 2012 Roku.
Piotr Świątecki
fot. SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.