"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 24 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Warszawa, czerwiec 2008 r.
Część 27

Część III – OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

10. Stan środowiska – c.d.

12. Czy proponowane działania przyczynią się do zachowania wartości kulturowych oraz czy nie stanowią zagrożenia dla obiektów zabytkowych?

Komentarz:
Realizacja Programu budowy kolei dużych prędkości może oddziaływać na zabytki i obiekty dziedzictwa kulturowego zarówno w sposób negatywny, jak i pozytywny
Potencjalny negatywny wpływ na obiekty zabytkowe może być powodowany przede wszystkim poprzez:
o    zaburzenie wartości widokowej obiektów zabytkowych, co może być spowodowane pojawieniem się nowej infrastruktury liniowej i elementów towarzyszących (linii energetycznych), jak również budową/rozbudową stacji kolejowych,
o    wibracje powodowane przez przejazd pociągu, eliminacja tego typu oddziaływań jest kwestią regulowaną przez przepisy techniczne,
o    pominięcie kwestii stanowisk archeologicznych usytuowanych na trasie kolei,
o    zanieczyszczenia powietrza (z elektrowni zasilających trakcję kolejową).
W Programie nie odniesiono się do uwarunkowań, lokalizacyjnych związanych z przebiegiem linii w pobliżu obiektów zabytkowych – dotyczy to zarówno terenów poza miastami, jak i zurbanizowanych (obszarów węzłowych). W przypadku obszarów miejskich nie zaznaczono, że przy wyborze przebiegu linii w tych obszarach będą brane pod uwagę zabytkowe układy urbanistyczne oraz aspekt integracji nowej infrastruktury, pod względem formy i estetyki z wewnętrznym miejskim krajobrazem kulturowym, wynika to jednak z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.
Przebudowie będą podlegały także dworce kolejowe w Warszawie, Łodzi, Kaliszu, Poznaniu i Wrocławiu. Niektóre z nich, to obiekty o cennych walorach architektonicznych, zaś dworzec przy stacji „Wrocław Brochów”, który włączony będzie w system KDP, został wpisany do rejestru zabytków. W Programie KDP proponuje się budowę dworców kolejowych według nowych standardów – funkcjonalnych, dostosowanych do wymagań niepełnosprawnych, zapewniających odpowiednią przepustowość i wyposażonych w system monitoringu. Program nie zawiera jednak zaleceń dotyczących zachowania wartości zabytkowych obiektów kolejowych, ani dostosowywania budynków pod względem stylu i architektury do istniejącego otoczenia.
Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, w Programie znajdują się założenia dotyczące redukcji emisji CO2. Kolej zelektryfikowana, jaką jest KDP, wymaga zwiększonej produkcji energii, z czym wiąże się pewien wzrost emisji dwutlenku siarki do powietrza (istotny składnik emisji z energetyki zawodowej). SO2 wiążąc się łatwo z wodą deszczową, przyczynia się do opadu tzw. kwaśnych deszczy, które mają istotny wpływ na korozję budynków, także starych i zabytkowych. Jednakże poziom odsiarczania gazów jest obecnie na tyle wysoki, że zasilenie energetyczne 500 km trakcji elektrycznej nie spowoduje zauważalnych zmian w zakresie stężeń SO2 w powietrzu (szczegółowe analizy możliwe będą po określeniu zużycia energii niezbędnej do zasilania KDP) .
Ryzyko wpływu wibracji powodowanych przez kolej na zabytkowe budowle ogranicza się w zasadzie tylko do terenów poza miastami, gdzie kolej osiąga najwyższe prędkości.
Bezpieczeństwo konstrukcji może być zapewnione poprzez zachowanie właściwej odległości torowiska od zabytkowych budowli.
Budowa KDP wiąże się jednak także z pozytywnym wpływem na obiekty dziedzictwa kulturowego, chociaż aspekt ten nie został podkreślony w Programie. Jedną z grup potencjalnych użytkowników KDP określonych przez program są turyści - pojedyncze osoby lub rodziny. Ci użytkownicy kolei, to potencjalne osoby zainteresowane oglądaniem zabytków i odwiedzaniem obiektów kultury (muzea, wystawy) w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu oraz ich najbliższej okolicy.

Porównanie z „opcją zero”:
Zaniechanie budowy KDP pozwoli ograniczyć ryzyko naruszenia wartości obiektów zabytkowych (głównie ich walorów widokowych). Niemniej, wariant ten również nie zapewni zachowania czy polepszania stanu tych obiektów.

Zalecenia:
Przy wdrażaniu Programu należy uwzględnić zalecenia dotyczące przebiegu linii w takiej odległości od zabytków, aby:
o    drgania w gruncie wywołane przez kolej nie doprowadziły do uszkodzenia budowli (możliwe jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń),
o    walory widokowe obiektów historycznych nie zostały przysłonięte,
o    historyczne, cenne układy urbanistyczne miast zostały zachowane,
Dodatkowo powinno się zawrzeć odniesienia do planowanej rozbudowy samych stacji kolejowych nie tylko z punktu widzenia funkcjonalności obiektów, ale także architektury, stylu i integracji nowych części budynków z otoczeniem.
W trakcie planowania dokładnego przebiegu linii, powinno się również uwzględnić ryzyko naruszenia stanowisk archeologicznych i zastrzec konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań na wcześniejszym etapie – zagadnienie to powinno być uwzględnione w harmonogramie czasowym i finansowym.
Ocena wynikowa: raczej tak

13. Czy realizacja proponowanych działań nie będzie istotnie negatywnie wpływać na środowisko poza granicami kraju?

Komentarz:
Linia „Y” przebiega przez terytorium Polski, w znacznym oddaleniu od jej granic. Miasta, które linia na łączyć nie są miastami granicznymi. Bezpośrednie oddziaływania linii będą odczuwalne jedynie w graniach Polski.
Zarazem jednak, co podkreślane jest w Programie, linia ma stanowić element europejskiej sieci kolei dużych prędkości oraz zlokalizowana jest w międzynarodowym korytarzu transportowym. Oznacza to, że pośrednio istnienie linii może generować także podróże (ruch kolejowy) przekraczający granice Polski. Jednakże zamierzenie nie spowoduje konieczności zbudowania nowej linii poza granicami Polski.

Porównanie z „opcją zero”
Linia KDP nie stanowi jedynego zamierzenia związanego z usprawnieniem ruchu na trasie Warszawa - Poznań / Wrocław: prowadzone obecnie prace modernizacyjne obejmują m.in. linię Warszawa – Rzepin (E20). W prowadzonych obecnie pracach (niezależnych od zamierzenia budowy KDP) zakłada się wzrost prędkości i częstotliwości kursowania pociągów.
Poprzez efekt fragmentacji siedlisk i rozdzielenia populacji, KDP może pośrednio powodować zmiany w liczebności i składzie gatunkowym zwierząt dzikich, także poza granicami Polski (zagadnienie to zostało omówione w ramach kryterium nr 3 tej grupy zagadnień).
Pośrednie efekty transgraniczne może także generować zwiększone zapotrzebowanie na energię – jednakże oszacowanie skali zjawiska możliwe będzie po uwzględnieniu w Programie zapotrzebowania na energię, generowanego przez KDP.

Zalecenia
Wskazane jest uwzględnienie w ramach prac nad kolejnymi etapami Programu inwentaryzacji (w tym badania w terenie) obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych oraz zaproponowanie skutecznych metod przeciwdziałania i łagodzenie efektu fragmentacji.
Należy także uwzględnić zapotrzebowanie na energię generowane przez KDP. Dzięki temu uzyska się pewność, że nawet oddziaływania pośrednie generowane przez linię KDP nie będą wykraczały poza teren Polski.
Ocena wynikowa: zdecydowanie tak
(Na podstawie dokumentów Ministerstwa Infrastruktury – M.L.)
fot. Wikipedia


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.