"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 27 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Warszawa, czerwiec 2008 r.
Część 26

Część III – OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

10. Stan środowiska – c.d.

11. Czy proponowane działania przyczynią się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzi, wynikających ze stanu środowiska?

Komentarz:
Planowane działania raczej przyczynią się do poprawy zdrowia ludzkiego, jednak z uwagi na ograniczone dane przedstawione w Programie, możliwe jest oszacowanie tylko generalnej tendencji zmian.
Wpływ proponowanych działań na zdrowie ludzi, zależny jest pośrednio od kształtowania się jakości środowiska przyrodniczego. Realizacja Programu KDP może wpływać na zdrowie ludzkie głównie poprzez kształtowanie dwóch elementów środowiska: jakość powietrza atmosferycznego oraz hałas. Oddziaływania KDP na zdrowie ludzkie poprzez zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb są znikome – te elementy środowiska przyrodniczego mogą zostać skażone głównie miejscowo podczas etapu budowy lub w przypadku poważnych awarii (co jednak jest mało prawdopodobne).
Do oceny stanu środowiska, niezbędna jest analiza zmian, jakie nastąpią w wyniku realizacji Programu KDP w zakresie wielkości ruchu pasażerskiego, jak również udziału w nim poszczególnych gałęzi transportu. Dokument nie przedstawia kierunków tych zmian, stąd oszacowanie zmian w środowisku wymaga pewnych założeń.
Realizacja Programu spowoduje następujące zjawiska: częściowe przejęcie pasażerów ruchu drogowego, krajowego ruchu lotniczego, tradycyjnego ruchu kolejowego (głównie użytkowników EX, EC i IC) oraz wzrost mobilności - pojawienie się nowych użytkowników transportu kolejowego - KDP.
W wyniku budowy KDP i powyżej wymienionych zjawisk, zmieni się struktura zanieczyszczeń powietrza. Zmniejszy się emisja NOx oraz CO wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (na przekroczenia stężeń tych związków narażeni są obecnie mieszkańcy zabudowy rozproszonej przy drogach), natomiast wzrośnie emisja zanieczyszczeń z elektrowni, z których zasilana będzie linia KDP (wzrośnie narażenie na emisję mieszkańców w zasięgu oddziaływania tych zakładów). Trzeba jednak podkreślić, że zakładany przez Program udział KDP w transporcie ogółem w 2020 r. będzie wynosił ok. 1% (strona 88), więc zmiany te będą mało znaczące. Podobnie jest w przypadku podkreślanej wielokrotnie w dokumencie redukcji emisji CO2. Według Programu celem, jest osiągniecie w 2020 r. redukcji o 235 tys. ton CO2 (strona 24), co stanowiłoby 0,8% łącznej emisji z transportu. Jest to więc tendencja pozytywna, jednakże o niskiej wartości.
Istotnym oddziaływaniem, które prawdopodobnie zwiększy się w wyniku budowy KDP jest hałas. Mimo pewnego ograniczenia ruchu drogowego, hałas na drogach nie zmniejszy się w sposób istotny, gdyż jest generowany głównie przez pojazdy ciężarowe (KDP obejmuje zaś tylko przejazdy pasażerskie). Program zawiera zapisy o konieczności zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych jedynie w pobliżu obszarów NATURA 2000, brak jest jednak uwag dotyczących ochrony klimatu akustycznego w miejscach przebywania ludzi.
Zdrowie ludzi należy rozpatrywać jednak nie tylko pod katem fizycznym (fizjologicznym), ale także psychicznym, duchowym, emocjonalnym i socjalnym. Wśród tych aspektów znajduje się poziom bezpieczeństwa i zadowolenia społecznego.
Budowa linii KDP wpłynie pozytywnie na zdrowie części społeczeństwa, poprzez zapewnienie większego bezpieczeństwa - zmniejszenie się liczby wypadków w transporcie, w tym liczby wypadków śmiertelnych, spowodowane mniejszym udziałem ruchu samochodowego. Niemniej zmiany te mogą być niezauważalne w skali Polski i wszelkie porównania w tym zakresie powinny być prowadzone przede wszystkim w skali analizowanego korytarza transportowego.
KDP przyczyni się również do polepszenia „poczucia komfortu psychicznego” użytkowników KDP poprzez: skrócenie czasu podróży, zapewnienie gwarancji dotarcia do celu o czasie, zwiększenia komfortu podróżowania, poszerzenie możliwości związanych z wyborem miejsca pracy, polepszenie efektywności wykorzystania czasu podróży.
Są to czynniki wpływające pozytywnie na podróżujących KDP. Należy jednakże wziąć pod uwagę, że sama inwestycja, jak i działania wynikające z założeń Programu zupełnie inaczej mogą być odbierane przez obywateli, niekorzystających z usług KDP, a mieszkających w sąsiedztwie linii. Problemami, jakie mogą pojawić się w wyniku realizacji Programu są m.in. rozczłonkowanie przestrzeni i utrudnienie komunikacji społeczności lokalnych, odcinanie przez kolej dróg gospodarczych w obszarach wiejskich.

Porównanie z „opcją zero”:
W przypadku zaniechania budowy linii dużych prędkości można spodziewać się nieco większego narażenia na zanieczyszczenie NOx i CO osób mieszkających w pobliżu ciągów komunikacyjnych, oraz mniejszego narażenia mieszkańców w zasięgu oddziaływania zakładów energetycznych. Przejęcie ruchu samochodowego przez KDP nie przyczyni się natomiast do poprawy klimatu akustycznego wzdłuż dróg, gdyż głównym źródłem hałasu drogowego jest ruch samochodów ciężarowych. Zaniechanie realizacji Programu z pewnością ograniczy ryzyko pojawienia się niedogodności dla funkcjonowania społeczności lokalnych.

Zalecenia:
W Programie powinny zostać zawarte zapisy uwzględniające czynnik zasiedlenia terenu jako jeden z najważniejszych przy wyborze lokalizacji linii kolejowej. Konieczne jest także uwzględnienie rozwiązań niwelujących negatywny wpływ inwestycji na ludzi, m.in. zastosowanie ekranów akustycznych.
Ocena wynikowa: trudno powiedzieć.
(Na podstawie dokumentów Ministerstwa Infrastruktury – M.L.)
fot.Wikipedia


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.