"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Warszawa, czerwiec 2008 r.

Część 2

Ocena wpływu na środowisko
W Programie kilkakrotnie zadeklarowano zamiar prowadzenia działań zgodnie z zasadami ochrony środowiska, m.in. wskazując kolej, jako środek transportu przyjazny dla środowiska, deklarując zachowanie najwyższych standardów środowiskowych w Misji Programu oraz wskazując na ekologiczny wizerunek transportu kolejowego.
Proponowany Program ma na celu stworzenie alternatywnego i konkurencyjnego dla transportu samochodowego i lotniczego oraz szybszego i bardziej komfortowego niż obecny transport kolejowy, sposobu przemieszczania się na trasie Warszawa - Poznań - Wrocław.
Efektem podjętych działań może być zwiększenie udziału przewozów pasażerskich koleją oraz (pod warunkiem zastosowania rozwiązań efektywnych energetycznie) związane z tym zredukowanie jednostkowego zużycia energii i emisji w kolejowym transporcie pasażerskim.
Wielkość spodziewanej redukcji będzie proporcjonalna do ilości pasażerów, którzy skorzystają z oferty KDP oraz zależeć będzie także od proporcji emisji jednostkowych w poszczególnych środkach transportu w przyszłości.
Na poziomie ogólnego zarysu zamierzenia inwestycyjnego, budowa nowego szlaku kolejowego będzie związana z przeznaczeniem terenu na cele transportowe. Powodować to będzie efekt rozdzielenia obszarów przyrodniczych oraz wspólnot ludzkich (np. dojazdy do pól, miejsc pracy, miejsc wypoczynku, kontakty społeczne etc.). Spowoduje także powstanie nowych elementów w krajobrazie (sama linia, wiadukty drogowe, mosty, urządzenia zasilające i służące do kontroli oraz komunikacji, przejścia dla dużej zwierzyny etc.). Linia kolei dużych prędkości będzie nowym źródłem hałasu oraz stanowić będzie dodatkowy czynnik zużywający energię.
Wspomniane oddziaływania na środowisko mogą i powinny być ograniczane do wymaganych prawem oraz akceptowalnych społecznie granic, jednakże należy się liczyć z ich wystąpieniem, są one, bowiem skutkiem powstania nowej inwestycji liniowej.
Ograniczenie negatywnych oddziaływań, związane z przejęciem strumienia ruchu pasażerskiego z transportu samochodowego i lotniczego, nie spowoduje (według przytoczonych w programie danych), istotnego w skali kraju obniżenia ilości osób podróżujących tymi środkami transportu oraz nie spowoduje odstąpienia od realizacji zamierzeń infrastrukturalnych w transporcie drogowym i lotniczym.
Należy jednakże wziąć pod uwagę, że spodziewane pozytywne oddziaływania (efekt przejęcia ruchu samochodowego i lotniczego) będą znacznie bardziej wyraźne w odniesieniu do analizowanego korytarza transportowego Warszawa - Poznań / Wrocław. Dodatkowo przyczynić się mogą do zmniejszenia zatłoczenia w tym korytarzu transportowym, a tym samym do ograniczenia bezpośrednich i pośrednich negatywnych oddziaływań na środowisko, związanych ze zjawiskiem zatłoczenia (kongestii).
Wobec ogólnej tendencji wzrostu znaczenia oddziaływania transportu na środowisko, wszelkie działania związane z ograniczaniem tego oddziaływania, a zarazem stwarzające możliwość zaspokojenia uzasadnionych potrzeb transportowych, należy uznać za korzystne z punktu widzenia zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Zalecenia
Zgodnie z zasadami metody oceny realizacji celów prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu wskazanie sposobów udoskonalenia programu, tak, by był bardziej zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz aby wzmocnić pozytywne, a osłabić negatywne oddziaływania.
Na podstawie przeprowadzonych analiz zaproponowano uzupełnienie Programu między innymi o:
•    zagadnienia związane z ochrona środowiska w analizie SWOT (silnych i słabych stron, szans i zagrożeń);
•    zalecenia dotyczące zagadnień, które powinny być brane pod uwagę na kolejnych etapach wdrażania Programu.
W Prognozie przedstawiono także propozycje szczegółowych zmian w zapisach, Programu. Na skutek dyskusji z zespołem autorów Programu zadecydowano o podziale zaleceń na zagadnienia, które zostaną uwzględnione w Programie oraz zagadnienia, które zostaną szczegółowo rozwinięte na etapie Studium Wykonalności. Prognoza stanowi jeden z instrumentów służących temu, aby powstający dokument był jak najbardziej zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, co – zgodnie z przyjętą metodyka – osiągane jest poprzez współpracę niezależnych zespołów autorów Programu i autorów prognozy, rozpoczęcie prognozy na możliwie wczesnym etapie powstawania Programu, tzn. jego pierwotnych wersji, a także wykorzystania zaleceń prognozy przy formułowaniu wstecznej wersji dokumentu. W niniejszej, ostatecznej, wersji prognozy przedstawiono te zalecenia, które nie zostały uwzględnione w wersji Programu z czerwca 2008 r.

Podsumowanie:
Ocena, zakładająca uwzględnienie w Programie uzupełnień i modyfikacji zalecanych w prognozie, wskazała na oddziaływania pozytywne jako dominujące w odpowiedziach na 17 spośród 28 kryteriów, neutralne dotyczące 8 spośród 28 kryteriów oraz negatywne dotyczące 3 spośród 28 kryteriów (tzn. 11%). Należy przy tym podkreślić, że spodziewane negatywne oddziaływania wiążą się z powstaniem nowej transportowej inwestycji liniowej i mogą być skutecznie ograniczane poprzez właściwą lokalizację i zastosowanie środków łagodzących.
(Na podstawie dokumentów Ministerstwa Infrastruktury – M.L.)
fot. Internet


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.