"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Warszawa, czerwiec 2008 r.

Część 1

STRESZCZENIE

Cel i zakres prognozy
Celem prognozy oddziaływania na środowisko Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce jest ocena stopnia uwzględnienia w Programie zasad zrównoważonego rozwoju oraz skutków środowiskowych jej realizacji.
W ramach prognozy przeprowadzono ocenę potencjalnych (pozytywnych i negatywnych) skutków środowiskowych głównego zamierzenia określonego w Programie (budowy i uruchomienia przewozów kolei dużych prędkości).
Zakres problemowy prognozy odpowiada przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczącym prognoz oddziaływania na środowisko oraz jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko.
Prognozę wykonano metodą oceny realizacji celów. Metoda ta – zalecana do stosowania przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej – opiera się na analizie zgodności treści ocenianego dokumentu z kryteriami zawartymi w obowiązujących międzynarodowych i krajowych dokumentach i przepisach.
Na potrzeby prognozy zaproponowano zestaw 28 kryteriów (tzw. kryteriów ocennych). Zgodność z proponowanymi kryteriami oceniano w 5 stopniowej skali: od „zdecydowanie tak”, przez „raczej tak”, „trudno powiedzieć”, „raczej nie” po „zdecydowanie nie”, przy czym odpowiedź „zdecydowanie tak” oznaczała, najwyższy stopień uwzględnienia w Programie zasad zrównoważonego rozwoju lub wyraźnie pozytywne skutki dla środowiska.
Efektem przeprowadzonych analiz były propozycje uzupełnienia Programu o zapisy zmierzające do pełniejszego uwzględnienia w dokumencie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Propozycje te zostały przekazane zespołowi Autorów Programu, a następnie przedyskutowane na wspólnym spotkaniu przedstawicieli PKP PLK, oraz zespołów autorskich Programu i prognozy oraz przyczyniły się do nadania Programowi jego ostatecznego kształtu. Zmiany dokonane w Programie odzwierciedlono w niniejszej (ostatecznej) wersji zaleceń prognozy.

Przedmiot prognozy
Przedmiotem niniejszej prognozy jest Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce, z maja 2008 (zwany dalej Programem).
Program zakłada następujące cele:
•    sprawna budowa KDP (do roku 2020);
•    umocnienie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich w Polsce (z wartości 11,8% udziału transportu kolejowego w pracy przewozowej w Polsce do 13,2% w roku 2020);
•    budowa wizerunku polskiej kolei, jako nowoczesnego środka transportu;
•    skrócenie o połowę czasu przejazdu pomiędzy większością miast wojewódzkich (średnia arytmetyczna wybranych połączeń: z 6,23 do 3,23 godzin w 2020 r.);
•    uzyskanie bezkonkurencyjnego poziomu bezpieczeństwa w transporcie KDP (0 zabitych i rannych do 2020 r.);
•    wpływ KDP na redukcję emisji CO2 w transporcie pasażerskim (dodatkowa redukcja o 235 tys. ton CO2 rocznie).
W Programie wskazano połączenia Warszawa – Poznań i Warszawa – Wrocław (ze wspólnym przebiegiem na odcinku Warszawa – Łódź, a następnie w rejonie Kalisza lub Sieradza, w zależności od wariantu, rozgałęzieniem trasy ku Poznaniowi i Wrocławiowi) - tzw. linię „Y”, jako odcinek stanowiący podstawę prac nad wdrożeniem rządowego programu KDP. Proponowane połączenie KDP ma obejmować odcinki całkowicie nowej linii kolejowej, której dokładny przebieg wyłoniony ma zostać w ramach kolejnych etapów prac nad Programem (w tym Studium Wykonalności, obejmującym analizę wielokryterialną wariantów lokalizacji linii) oraz jego realizacji. Zakłada się zarazem, że budowa kolei dużych prędkości i modernizacji linii istniejących będą działaniami wzajemnie się uzupełniającymi, a nie konkurencyjnymi.
W Programie zaproponowano wstępny harmonogram jego realizacji – prace przygotowawcze mają się rozpocząć w 2008 roku, prace budowlane mają mieć miejsce w latach 2014 - 2019, lata 2018 - 2020 przewidziano na testy i próby powykonawcze, oddanie pierwszego odcinka do ruchu proponowane jest w roku 2019, a uruchomianie przewozów na całej linii w roku 2020.
Zamierzenie proponowane w Programie nie jest sprzeczne z krajowymi i lokalnymi programami i strategiami. Bezpośrednio do przedsięwzięcia polegającego na budowie kolei dużych prędkości odnosi się m.in. Wstępny Projekt Zagospodarowania Kraju 2008 - 2013, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz strategie rozwoju województw, przez które przebiegać ma linia „Y”, a także projekt Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku.
Obszerne analizy dotyczące uwarunkowań i przebiegu linii kolei dużych prędkości (w tym analiza wielokryterialna) zostały wykonane w opracowanym w 2005 roku Wstępnym Studium Wykonalności budowy linii dużych prędkości.

Stan środowiska na obszarze objętym oddziaływaniem
W prognozie przedstawiono ogólne tendencje zmian stanu środowiska przyrodniczego w Polsce oraz szczegółowo opisano problemy ochrony środowiska na terenie czterech województw: mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, przez które będzie przebiegała linia „Y”.
Ogólny stan środowiska w Polsce został oceniony, jako dobry, jakość większości elementów środowiska poprawia się od lat, zaś zagrożenia skupiają się głównie w obszarach zurbanizowanych. Z analizy danych Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikacji inspekcji ochrony środowiska (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) wynika, iż największy wpływ na zdrowie ludzi w ostatnich latach mają przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz pogarszanie się warunków akustycznych w miastach i na szlakach komunikacyjnych. Ta ogólna tendencja dotyczy także terenu czterech wspomnianych województw. W trzech z nich stwierdzono, że najistotniejszym problemem ochrony środowiska jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego: w województwie mazowieckim – głównie w obszarach zurbanizowanych, w województwie łódzkim – w związku z funkcjonowaniem zakładów i kopalni, w województwie dolnośląskim – w związku z ograniczona możliwością rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Za istotne uznano także przekształcenia środowiska w wyniku działalności człowieka: w województwie mazowieckim w związku z urbanizacją terenu, w województwie łódzkim i wielkopolskim w związku z przemysłem wydobywczym, w województwie dolnośląskim w związku z dużą produkcja odpadów.
(Na podstawie dokumentów Ministerstwa Infrastruktury – M.L.)
fot. Internet


  Komentarze 2
~wpisz swój nick2009-12-31 17:50:32
W Polsce "wiarus", w POLSCE. Jeśli sami nie szanujemy swojej Ojczyzny, to nie dziwota, że inni na Polskę wybrzydzają. Jeśli zaś chodzi o chiński "Hormony Express" to w Polsce i za 100 lat nie będzie takich pociągów. Panie i Panowie z okrąglaka na Wiejskiej w głowie mają tylko autostrady, których zresztą również w Polsce brakuje.
~wiarus2009-12-28 17:55:46
Chinczycy nie mówili,a zrobili ekstra szybką kolej. W polsce tylko gadu-gadu i nic.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.