"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 24 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
 
"PKP CARGO" wprowadza reorganizację swoich zakładów
Postępująca liberalizacja i otwarcie polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych dla przewoźników zagranicznych, a także zmiany struktury, kierunków i wolumenu przewożonych ładunków oraz zwiększone wymagania klientów, a ostatnio realokacja części majątku i pracowników służby trakcji spółki „PKP CARGO” do spółek pasażerskich wymusiły wprowadzenie adekwatnych zmian w zakresie organizacji pracy firmy i racjonalizacji kosztów jej funkcjonowania. Dotychczas w strukturze organizacyjnej spółki „PKP CARGO” działały 42 zakłady, w tym 21 zakładów przewozów towarowych (CZ), 2 zakłady przewozów towarowych i przeładunku (CL) oraz 19 zakładów taboru (CM). Organizacja zakładów spółki nie ulegała zmianie od jej utworzenia w 2001 roku, a praktycznie od 1999 roku. Od tego czasu na rynku przewozów zaszło wiele zmian. Powstały konkurencyjne podmioty realizujące przewozy towarów koleją (aktualnie jest rejestrowanych już ponad 60. prywatnych operatorów).

Niezbędne stało się utworzenie nowych zakładów spółki (CT), które połączą i uporządkują realizowane dotychczas przez CZ, CL i CM funkcje handlowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne w nowych obszarach działania. Reorganizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Dlaczego była potrzebna reorganizacja zakładów spółki?

Mówi Ludomir Handzel, członek zarządu „PKP CARGO” ds. strategii:

- Obecna struktura organizacyjna nie pozwalała na dalszą racjonalizację procesu przewozowego i obniżkę kosztów. Nie można było np. zoptymalizować kosztów pociągów zdawczo - bocznicowych (TKM) oraz miejsc utrzymania taboru na terenie małego zakładu. Dopiero większe organizacje umożliwiają koncentrację taboru i lokalizację miejsc utrzymania w obszarze ciążenia pracy przewozowej, co pozwoli zredukować zapasy magazynowe i ograniczyć liczbę grup magazynowych, które będą wspólne dla dotychczasowych CZ i CM.

Połączenie zakładów umożliwi także powstanie wspólnej dyspozytury zakładowej, co jest szczególnie ważne w poprawie planowania pociągów i przestrzegania rozkładu jazdy. Nowa organizacja przewozów, nie wymagająca wymiany lokomotyw na drodze przebiegu pociągu, i organizacja punktów utrzymania lokomotyw na stacjach początkowych i końcowych biegu pociągów, umożliwia znaczące ograniczenia kosztów. Także kosztów dostępu do infrastruktury. Ograniczeniu ulegną opłaty z tytułu jazd związanych z wymianą lokomotyw. Natomiast reorganizacja punktów napraw (utrzymania) umożliwi pocięcie zbędnego taboru na złom, a tym samym wyeliminuje ponoszenie opłat dla PKP PLK SA z tytułu zajętości torów.

Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, że osiągnięcie ww. celów przy zarządzaniu 42 zakładami na małych obszarach było niemożliwe. Organizacja procesu przewozowego nie zmieniła się od wielu lat, pomimo istotnych zmian na rynku i intensywnych działań konkurencji.Czy model łączenia zakładów przewozów towarowych (i przeładunku) z zakładami taboru był optymalnym rozwiązaniem?

- Oddzielne funkcjonowanie zakładów przewozów towarowych (i przeładunku) (CZ/CL) i zakładów taboru (CM) stwarzało problemy organizacyjnie i pogarszało efektywność pracy. Utrudniało szybkie sporządzenie oferty dla klienta w oparciu o koszty, ze względu na ponoszenie ich w dwóch różnych zakładach, działających często na różnych terenach. Dotychczasowa struktura organizacyjna nie pozwalała na racjonalizację kosztów procesu przewozowego oraz utrzymania. Proces przewozowy organizowały CZ/CL pod nadzorem dyspozytury, natomiast zasadnicze koszty procesu ponosiły CM. CZ nie były więc bezpośrednio zainteresowane obniżką kosztów związanych z tym procesem. Połączenie CZ i CM pozwala na powstanie jednego wspólnego nowego podmiotu, który w pełni będzie odpowiedzialny za ponoszone koszty i osiągnięte przychody, a w konsekwencji za stworzenie konkurencyjnej oferty przewozowej.

Zwiększenie obszaru działania nowych zakładów oraz pokrycie obszarów działania CZ i CM nowym CT umożliwia między innymi optymalizację i obniżkę kosztów obsługi klientów pociągami TKM oraz optymalizację i obniżkę kosztów punktów utrzymania taboru i zaplecza technicznego.

Z powyższych względów, rozpatrując wiele wariantów zmian organizacyjnych, wybrano model łączenia CZ, CL i CM w jeden zakład. Model ten przewiduje pozostawienie zaplecza i jego pracowników w strukturach „PKP CARGO” SA. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości z zakładów CT wydzielać zorganizowane części mienia i zespołów pracowniczych w odrębne podmioty (spółki córki) zajmujące się np. naprawami okresowymi taboru.Jakie cele zostaną osiągnięte dzięki reorganizacji zakładów?

- Do zasadniczych celów wprowadzanej restrukturyzacji zakładów należą przede wszystkim: lepsza jakość obsługi klientów i stworzenie warunków do pozyskania nowych klientów, umożliwienie tworzenia nowych ofert w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone przez zintegrowane zakłady spółki, wzrost efektywności wykorzystania taboru i zaplecza oraz zwiększenie efektywności procesu eksploatacyjnego z jednoczesnym obniżeniem kosztów. Osiągniecie tych celów spowoduje zmniejszenie kosztów działalności spółki oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku przewozów towarowych.Jakimi kryteriami kierowano się przy określaniu liczby zakładów, ich granic i siedzib?

- Przy ustalaniu zakresu terytorialnego i siedzib nowych zakładów brano pod uwagę m.in. wielkość nadania i przybycia ładunków, liczbę pociągów wysyłanych i przybyłych, ciągi przewozowe i rejony ciążenia ładunków, odległości między siedzibami zakładów, lokalizację kluczowych klientów, możliwości rozwoju przewozów w danym rejonie oraz tworzenia punktów koncentracji ładunków, usytuowanie miejsc, w których powinno znajdować się zaplecze techniczne związane z procesem przewozowym, specyfikę przejść granicznych oraz skutki alokacji pracowników i majątku do spółek pasażerskich. Ponadto przy ustalaniu nowych zakładów poddano analizie również inne parametry pracy zakładu, np. wykorzystanie infrastruktury i zaplecza oraz usytuowanie ich w rejonach ciążenia pracy przewozowej.Na jakich zasadach działają nowe zakłady spółki?

- Działanie nowo utworzonych zakładów spółki będzie polegać na optymalnej realizacji zadań w oparciu o budżet, z założeniem uzyskania nadwyżki przychodów nad kosztami. Takie rozwiązanie będzie obligowało zakład do obserwacji wyniku finansowego w zależności od wielkości przewozów i szybkiego reagowania na ewentualny spadek pracy eksploatacyjnej. W praktyce zakład będzie zmuszony do podejmowania także innych działań nie związanych z procesem przewozowym, umożliwiających uzyskanie dodatkowych przychodów, na bazie posiadanych zasobów pracowniczych i infrastrukturalnych.

Samodzielność zakładu cechować się będzie m.in. możliwością składania ofert w oparciu o koszty na przewozy w obszarze działania zakładu, w celu przejęcia przewozów obecnie wykonywanych przez innych przewoźników, większą aktywnością akwizycyjną, tworzeniem kompleksowej oferty, sprawniejszym przepływem informacji dającym szansę szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, co przełoży się na lepszą konkurencyjność na rynku.

Nowe zakłady będą miały też większą samodzielność w tworzeniu regulaminów organizacyjnych itp.

Jak reorganizacja zakładów spółki wpłynie na działania służb handlowych i eksploatacyjnych?

Mówi Zbigniew Janicki, członek zarządu „PKP CARGO” ds. handlowych:

- Ograniczenie liczby zakładów spółki, a co za tym idzie przejęcie działań handlowych i eksploatacyjnych przez nowe zakłady, powinno wpłynąć na poprawę jakości obsługi klienta. Dotyczyć to będzie zwłaszcza skrócenia czasu obsługi formalno - prawnej, czyli np. zawierania i rozliczania umów na usługi przewozowe. Wpłynie także na skrócenie czasu samego przewozu ładunku i przyspieszenie obrotu wagonów. Poprawę tych parametrów uzyskamy zwłaszcza poprzez wyeliminowanie wielu czynności, które były powielane na drodze pociągu jadącego do odbiorcy ładunku przez teren kilku zakładów.

Ponadto łatwiejsze będzie tworzenie nowych spójnych produktów, których projekty i realizacja powinny być uzgadnianie między zakładami. Mam tu na myśli np. pociągi spedycyjne, bazy przeładunkowe tworzone poprzez koncentrację ładunków, przewozy ładunków między terminalami przeładunkowymi itp.Czy dzięki tej reorganizacji zostanie zahamowany proces odchodzenia klientów od „PKP CARGO”?

- Właśnie z powodu wieloletnich zaniechań w zakresie organizacji pracy spółki traciła ona rynek i klientów. Wprowadzane zmiany mają zatrzymać ten proces i stworzyć firmie lepsze warunki do pozyskiwania nowych klientów. Szczególnie dotyczyć to będzie klientów kluczowych. Zostaną oni objęci procedurami, które umożliwią podstawianie wagonów na ich potrzeby w pierwszej kolejności. Maksymalnie zostaną też uproszczone niezbędne uzgodnienia w procesie przewozowym.

Z racji przeobrażania się spółki w operatora logistycznego, główny nacisk będziemy kładli na usprawnienie działań logistycznych w zakładach spółki, na optymalizację wszystkich ogniw łańcucha przewozowego składających się na końcowy efekt, którym powinno być zadowolenie klienta z naszych usług.

Jak dalece przy reorganizacji zakładów spółki był brany pod uwagę aspekt pracowniczy?

Mówi Mirosława Pietkiewicz, członek zarządu „PKP CARGO” ds. pracowniczych:

- Kierownictwo „PKP CARGO” docenia i szanuje kapitał pracowniczy, jakim dysponuje spółka, przede wszystkim na podstawowych stanowiskach pracy. Intencją Zarządu Spółki jest bardziej efektywne wykorzystanie istniejących rezerw i zasobów ludzkich. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że pozyskanie fachowców branży kolejowej jest obecnie na rynku pracy dość trudne. Dlatego fachowcom branży kolejowej „PKP CARGO” SA zamierza zapewnić stabilne miejsca pracy w „zdrowej” Spółce, z gwarancją godnego poziomu wynagrodzeń. Dla niektórych pracowników dalsze zatrudnienie będzie się wiązało jednak ze zmianą miejsca pracy lub wykonywania czynności.

Pragnę zaznaczyć, że nowe zakłady będą pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, a przejście pracowników nastąpiło w trybie art.231 kp, z zastosowaniem pełnej ochrony gwarantowanej powyższym przepisem. Nie ma zatem podstaw do obaw, czy stosowane będą postanowienia obowiązującego obecnie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady „PKP CARGO” SA.

Niezwłocznie po zaakceptowaniu przez organy Spółki docelowej struktury organizacyjnej, zgodnie z procedurą przewidzianą przepisami Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące w szczególności trybu przejścia pracowników do nowych pracodawców.


(iw)  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.