"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 28 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce analiza aktualnego stanu i propozycje działań optymalizujących


(w aspekcie ruchu regionalnego)

część siódmaPrezentujemy Program: „Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce - analiza aktualnego stanu i propozycje działań optymalizujących (w aspekcie ruchu regionalnego)”, przygotowany przez Stowarzyszenie „Semafor”.

Został on przyjęty i zaakceptowany przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a następnie złożony w Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa jako program SKK NSZZ „Solidarność”.


RedakcjaWNIOSEK:
 • koncepcja ta jest koncepcją sprawdzoną przy ograniczonych środkach i politycznej odpowiedzialności samorządu wojewódzkiego, daje jednak możliwość aktywnego wpływania, kształtowania i realizowania pełnej regionalnej polityki transportowej. Koncepcja ta nie wyklucza możliwości pilotażowego utworzenia lokalnych spółek operatorskich dla praktycznej oceny takiego rozwiązania, wyposażonych m.in. w infrastrukturę, gdzie udziałowcem mogłaby być też spółka „Przewozy Regionalne”!

 • koncepcja umożliwia relatywnie szybkie powołanie podmiotów regulujących i racjonalizujących rynek regionalnych usług transportowych, osiągając założony cel, bez konieczności uruchomienia skomplikowanych, często długotrwałych, procedur podziału majątku i pracowników spółki „Przewozy Regionalne”, podwyższających koszty całego systemu. Osiągnąć wyznaczony cel można różnymi drogami jeżeli równoległe, lokalne spółki samorządowo - kolejowe (operatorskie) pokazałyby zalety tego rozwiązania (po okresie pilotażu) - nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć takie właśnie rozwiązania. Natomiast ewentualne niepowodzenie pilotażu nie spowoduje wówczas załamania całego systemu kolejowej komunikacji regionalnej. Należy zaznaczyć jednak wyraźnie, że powoływanie ewentualnych spółek celowych - operatorskich dotyczyć ma wyłącznie pojedynczych odcinków, atrakcyjnych dla regionu ze względu na walory turystyczne, czy gospodarcze, o relatywnie niskich potokach podróżnych, czy wręcz odcinków o zawieszonych dziś przewozach,

 • koncepcja pozwala na publiczną kontrolę standardów przewozowych, koordynację polityki transportowej w regionach i na poziomie ponadregionalnym oraz na monitorowanie i egzekwowanie prawidłowego harmonizowania regionalnych polityk transportowych w ramach spójnej polityki transportowej państwa,

 • w razie przyjęcia koncepcji Regionalnych Związków Komunikacyjnych i poziomu finansowania, zbliżonego do postulowanego w niniejszym programie, dla dokonania korekty dotychczasowej polityki transportowej państwa i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, wyrażającej się zwiększeniem roli kolejowych przewozów regionalnych i podniesienia efektywności całego systemu transportu publicznego w Polsce, należy przyjąć rozwiązanie ustawowe, obligujące zamawiającego (samorządy - Regionalne Związki Komunikacyjne) do zamówień w określonym przedziale czasowym (kilku lub kilkunastu lat) poziomu pracy eksploatacyjnej, wyrażonej w pociągokilometrach, na poziomie nie niższym, niż zrealizowany w bazowym rozkładzie jazdy (np. 2003/2004).  4. Kontrola państwa nad funkcjonowaniem przewoźnika narodowego, zapewnienie korzyści z tego wynikających oraz dokonanie niezbędnych zmian organizacyjno - majątkowych w strukturze „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.

  A.
  Proponowany tutaj model spółki „PKP Przewozy Regionalne”, jako przewoźnika narodowego, jest przeciwwagą dla koncepcji regionalizacji, rozumianej jako powołanie na jej bazie wielu małych spółek celowych samorządowo - kolejowych lub tylko kolejowych, bez udziału samorządu. Zanim wyszczególnione zostaną proponowane zmiany, będące korektą obecnego stanu organizacji i wyposażenia majątkowego dzisiejszej spółki „PKP Przewozy Regionalne”, przytoczyć należy kilka argumentów, przemawiających za funkcjonowaniem modelu przewoźnika narodowego, rozumianego jako jeden podmiot, posiadający dominującą pozycję na rynku, wspierany, ale i kontrolowany przez państwo, realizujący przewozy na terenie całego kraju - przy dużym wpływie samorządów wojewódzkich na poziom obsługi i jakość realizowanych połączeń.

  Oto niektóre elementy, będące niewątpliwie plusami tej koncepcji:

 • kontrola państwa nad spójnością regionalnych polityk transportowych poszczególnych województw z polityką transportową kraju. Przewoźnik narodowy, będący pod kontrolą państwa, jest niejako instrumentem w tym zakresie

 • państwo posiada realny wpływ na bezpieczeństwo systemu transportowego, możliwość kreowania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia całości, ochronę i sterowanie wewnętrznym rynkiem pracy (zarówno po stronie przewoźnika, jak i jego kooperantów) - co jest szczególnie ważne choćby w kontekście otwarcia rynków, globalizacji procesów ekonomicznych i zagrożeń takich, jak choćby terroryzm

 • eliminuje bądź ogranicza ryzyko związane z przejęciem rynku przez podmioty, które nie są zainteresowane formułą zrównoważonego rozwoju, lecz jedynie maksymalizacją korzyści płynących z regionalnych rynków transportowych w możliwie krótkim czasie i przy pozbawieniu państwa oraz samorządów wojewódzkich wpływu na procesy transportowe w regionie

 • ogranicza lub wręcz eliminuje zagrożenie zbycia przez kadencyjne samorządy, posiadające tak, jak w rządowej wersji regionalizacji, dominującą pozycję w ewentualnych spółkach celowych, najbardziej wartościowych składników majątku przewoźnika i przeznaczeniu środków z takiej transakcji na zupełnie inne, doraźne cele (np. służba zdrowia), a następnie sprzedaż rynku innym podmiotom

 • eliminuje wątpliwą prawnie sytuację, w której samorząd wojewódzki sam z mocy ustawowej organizuje przewozy, zleca je sobie, wykonuje - poprzez spółkę celową - dofinansowuje ją i do tego sprawuje funkcję kontrolną (taką sytuację stwarzałoby wdrożenie rządowej wersji regionalizacji, a oznaczałoby to w rzeczywistości sytuację jeszcze bardziej monopolistyczną od obecnej, gdyż pełna decyzyjność pozostawałaby w jednym ręku, tj. w samorządzie)

 • umożliwia relatywnie niski poziom kosztów działalności oraz zwiększenie przychodów całego systemu z tytułu korzyści skali. Jest bowiem rzeczą absolutnie pewną, że suma kosztów działalności 16 małych podmiotów, przy określonej skali realizowanych zadań, będzie zawsze wyższa od kosztów działalności jednego podmiotu, działającego na obszarze całego kraju, w efekcie będzie to więc system tańszy dla społeczeństwa od modelu w wersji rządowej. Korzyści skali osiągnie się m.in. poprzez:  • możliwość uzyskania znaczących rabatów na usługi o charakterze monopolistycznym, a niezbędne dla realizowanych zadań, z tytułu skali prowadzonej działalności (takie, jak dostęp do infrastruktury, energia trakcyjna, zadania remontowo - naprawcze taboru, itd.)

  • wyższą efektywność wykorzystania majątku i pracowników wskutek ich pracy naprzemiennie, na terenie różnych województw, nie zamykania się z obsługą w sposób sztuczny tylko w ramach pojedynczego regionu, a także wskutek większej elastyczności dysponowania majątkiem, na przykład taborem - w zależności od zmian popytu na rynku

  • ciągłość w obsłudze styków poszczególnych regionów, sprzyjająca przemieszczaniu się ludności pomiędzy nimi i nie stwarzanie sztucznych barier w zakresie dostępności transportowej, co skutkować winno zwiększeniem liczby klientów i wzrostem przychodów

  • jednolity system taryfowy, pozwalający klientom na odbywanie podróży pomiędzy sąsiednimi regionami za jednym biletem, jednolitym zakresem ulg i warunków przewozu, co również stanowi element zachęcający do korzystania z pociągu, jako środka transportowego i w efekcie zwiększenia przychodów

  • ujednolicone standardy świadczenia usług na terenie całego kraju, nie powodujące nadmiernych dysproporcji pomiędzy regionami bardziej i mniej rozwiniętymi.  B. Zmiany organizacyjno - majątkowe wewnątrz „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. w kontekście efektywności jej działania.

  Obecna spółka „PKP Przewozy Regionalne” dysponuje m.in.


  • 4021 wagonami osobowymi

  • 1068 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi

  • 12 własnymi autobusami szynowymi


  13 użyczonymi autobusami szynowymi (zakupy dokonane przez samorządy wojewódzkie), zatrudniając ok. 20.200 pracowników.  cdn.
 •   Komentarze 2
    Dodaj swój komentarz
  ~
  Copyright "Wolna Droga"
  [X]
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.