"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025


część dziesiąta6.9 Postęp techniczny oraz zaawansowane systemy organizacji i zarz
ądzania w transporcieOsiągnięcie ambitnych celów polityki transportowej może być przyspieszone przez wykorzystanie szans stwarzanych przez postęp techniczny oraz w organizowaniu i zarządzaniu transportem.

Zgodnie z zasadami polityki Unii Europejskiej, uwaga skoncentrowana być powinna na: • środkach transportu; celem jest zwiększenie ich efektywności, bezpieczeństwa oraz redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko,

 • innowacyjnych rozwiązaniach technologiczno - organizacyjnych.Działania Państwa dotyczące środków transportu polegać będą na: • stosowaniu narzędzi prawnych i fiskalnych stwarzających bodźce do zakupów i eksploatacji nowoczesnych środków transportu (pojazdy drogowe, tabor kolejowy, samoloty, statki, itp.) o pożądanych cechach eksploatacyjnych,

 • wspieraniu prac badawczych i rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami.Do najbardziej efektywnych sposobów podnoszenia sprawności i jakości systemu transportowego należy stosowanie zaawansowanych rozwiązań technologiczno - organizacyjnych określanych terminem Inteligentne Systemy Transportowe. Zalicza się do nich: • zaawansowane metody zarządzania ruchem drogowym, kolejowym, transportem zbiorowym, lotniczym i statków,

 • zarządzanie flotą i transportem ładunków,

 • zaawansowane systemy wspomagania kierowania pojazdem,

 • automatyczne systemy pobierania opłat,

 • automatyczną kontrolę przestrzegania przepisów,

 • systemy dynamicznego informowania użytkowników.Rozwiązania z dziedziny ITS są od wielu lat promowane przez Komisję Europejską. W Polsce stosowane są w niewielkim stopniu, pomimo, że mogą się one w istotny sposób przyczynić się do lepszego wykorzystania infrastruktury, zwiększenia efektywności i jakości systemów transportowych, poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

W celu przyspieszenia wdrożeń opisywanych rozwiązań przewiduje się, m.in.: • opracowanie wieloletniego programu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w skali kraju (na wszystkich poziomach zarządzania), w którym - wzorem Komisji Europejskiej - sformułowane zostaną konkretne zadania w ujęciu ilościowym,

 • stworzenie krajowej architektury Inteligentnych Systemów Transportowych, dla zapewnienia kompatybilności poszczególnych systemów składowych,

 • realizację projektów pilotażowych w zakresie ITS,

 • wspieranie projektów zaawansowanych systemów zarządzania ruchem w miastach i na sieci drogowej,

 • wspieranie rozwoju systemów informatycznych dla transportu intermodalnego (śledzenie ładunków, obsługa centrów logistycznych itp.).

Regionalizacja i metropolizacja transportu

Proces decentralizacji i zwiększanie kompetencji samorządów regionalnych i lokalnych nie zwalnia Państwa od wspierania rozwoju regionalnych i lokalnych systemów transportu. Dotyczy to zwłaszcza wybranych obszarów metropolitalnych. Stopień komplikacji problemów oraz wzrost dostępnych na tym poziomie środków na rozwój i utrzymanie systemów transportu powoduje, że konieczne jest tworzenie dokumentów w postaci regionalnych polityk transportowych, spójnych z zasadami polityki transportowej państwa. W tym celu należy: • zinstytucjonalizować partnerstwo administracji rządowej i samorządowej w sferze transportu,

 • integrować transport pasażerski w skali regionów, obszarów metropolitalnych i aglomeracji,

 • usprawniać system programowania rozwoju transportu,

 • tworzyć regionalne i metropolitalne struktury zarządzania transportem.W przypadku regionów przygranicznych lub położonych we wspólnych, europejskich korytarzach transportowych, konieczne jest uznanie współpracy transgranicznej za ważny kierunek polityki transportowej na rzecz rozwoju spójnych systemów transportu.7. POLITYKA TRANSPORTOWA A
SRODOWISKO NATURALNEDynamicznie rozwijające się zapotrzebowanie na usługi transportowe stanowi obecnie na świecie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Obejmuje ono wszystkie poziomy ludzkiej aktywności od lokalnego po globalny. W szczególności zagrożenie to wyraża się w postaci: • emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatycznych,

 • lokalnych emisji zanieczyszczeń powietrza wpływających negatywnie na zdrowie ludzi i lokalne środowisko przyrodnicze,

 • zajmowania cennych przyrodniczo terenów i rozcinaniu ich ciągłości (fragmentacja) nowo budowanymi ciągami infrastruktury technicznej, przyczyniając się do utraty różnorodności biologicznej,

 • emitowania hałasu zagrażającego ludzkiemu zdrowiu.Wiele krajów na świecie, w tym wysoko rozwiniętych, włączając w to kraje UE, podejmuje próby ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, zwłaszcza ograniczenie dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej i wywołana tym rozbudowa infrastruktury drogowej. Jak do tej pory próby te są w bardzo ograniczonym stopniu skuteczne i koncentrują się przede wszystkim na zmniejszaniu negatywnych trendów oddziaływania na środowiska, ale nie udaje się uzyskać efektu zmniejszenia presji transportu. Świadczy o tym Biała Księga UE poświęcona polityce transportowej, gdzie ograniczanie presji na środowisku uznano jako jedno z podstawowych zadań.

Polska jako kraj nadal, niestety rozwijający motoryzację indywidualną, wywołującą konieczność rozbudowy infrastruktury drogowej, będzie czerpał wiedzę z negatywnych doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych starając się ograniczać tempo negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Obecnie wykonane prognozy świadczą o potencjalnym wysokim zagrożeniu, jakie może nieść ze sobą niekontrolowany rozwój motoryzacji prowadząc do wzrostu emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych ze źródeł mobilnych nawet o 80% w roku 2015 w stosunku do poziomu obecnego (według prognozy wykonanej na potrzeby „Krajowego plany rozdziału uprawnień do emisji CO2 - pierwszy okres rozliczeniowy 2005 - 2007” przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska na potrzeby Komisji Europejskiej w ramach wprowadzonego od 1 stycznia 2005 r. handlu emisjami w UE). Niezbędnym jest więc wzięcie pod uwagę faktu zaostrzania się polityki klimatycznej UE i konieczności znacznego ograniczenia tempa wzrostu emisji gazów szklarniowych, a być może także w liczbach bezwzględnych, przez transport, aby stworzyć możliwości emisji dla innych działów gospodarki w ramach przydzielonego limitu emisji dla Polski.

Przy budowie lub rozbudowie infrastruktury drogowej należy się także liczyć z możliwościami wystąpienia ograniczeń wynikających z konieczności ochrony przyrody w obszarach chronionych, a zwłaszcza na obszarach Natura 2000 powołanych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej. Polska jako strona Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej sporządzonej 5 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532) nie może podchodzić do rozwiązywania tych konfliktów w sposób jednostronny.

(Na podstawie materiałów Ministerstwa Infrastruktury - ML)
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.