"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
Listopadowe posiedzenie (26.11.2008 r.) Rada Nadzorcza PKP SA rozpoczęła od zapoznania się z informacjami na temat restrukturyzacji spółki „PKP CARGO”. Członek Zarząd „PKP CARGO” Dyrektor ds. Strategii Ludomir Hanzel omówił zagadnienia dotyczące przebiegu i realizacji planu reorganizacji podległych zakładów.

Zmiany zostały zapoczątkowane opracowaniem przez Zarząd Cargo projektu „Kierunkowych działań w zakresie restrukturyzacji zakładów spółki”, który został przekazany do związków zawodowych. Następnymi działaniami były:

 • podjęcie uchwały przyjmującej projekt restrukturyzacji zakładów (utworzenie 16 zakładów),

 • powołanie zespołów roboczych ds. reorganizacji,

 • powołanie pełnomocników,

 • przyjęcie harmonogramu działań związanych z tworzeniem zakładu (13.11. br.),

 • opracowanie projektów regulaminów organizacyjnych zakładów CT.
  W trakcie spotkania dyskutowano nad przyczynami zmian, takimi jak:

 • pokrycie na tym samym obszarze pracy eksploatacyjnej z handlową,

 • poprawa procesu eksploatacyjnego poprzez obsługę mniejszą ilością zakładów,

 • sytuacja na rynku usług przewozowych i konieczność nastawienia spółki na rynek i klienta.

  Dyrektor L. Hanzel zaznaczył, że dotychczasowe zmiany, to I etap, którego konsekwencją w przyszłym roku będzie wdrożenie II etapu, polegającego m.in. na restrukturyzacji utrzymania części taborowej poprzez tworzenie spółek zależnych.

  Przedstawiciele pracowników próbowali uzyskać szczegółowe informacje dotyczące efektów finansowych restrukturyzacji, jej wpływu na zachowanie klientów i zmniejszające się przewozy. Poruszyli również problem negatywnych skutków dla pracowników (np. likwidacji Centrali „PKP CARGO” w Krakowie i utraty 240 miejsc pracy), restrukturyzacji zatrudnienia i programu osłonowego dla zwalnianych pracowników.

  Kolejnym punktem obrad był wniosek Zarządu PKP SA w sprawie powołania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ). PKP SA przygotowuje utworzenie takiego Funduszu we współpracy z wybranym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Do Funduszu zostałyby wniesione wybrane aktywa, w szczególności akcje i udziały spółek będących właścicielem nieruchomości. Zadaniem Funduszu będzie zaplanowanie i realizacja programów zagospodarowania nieruchomości w sposób maksymalizujący ich wartość przy uwzględnieniu zapewnienia ciągłości realizacji ewentualnych funkcji kolejowych.

  Jako przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej stwierdziłem, że działalność Funduszu i wnoszenia do niego nieruchomości nie może stać w sprzeczności z zapisami ustawy o komercjalizacji PKP mówiącymi o 15% odpisu od wartości sprzedanych nieruchomości oraz, że Fundusz powinien zajmować się nieruchomościami zbędnymi, które nie są przedmiotem zainteresowania spółek Grupy PKP (niezbędne do działalności statutowych).

  Rada po zapoznaniu się z przesłanym materiałem stwierdziła, że wymaga on doprecyzowania i uzupełnienia, co będzie przedmiotem obrad na kolejnych posiedzeniach.

  Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu PKP SA dotyczącym przekształcenia spółki „PKP Energetyka” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz z projektem Statutu „PKP Energetyka” Spółka Akcyjna.

  W trakcie dyskusji zgłosiłem problem powołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki „PKP Energetyka” SA w pierwszej kadencji, gdyż z zapisów Statutu wynika, że regulamin przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej uchwala pierwsza Rada Nadzorcza Spółki. Wniosek z tego, że do chwili przeprowadzenia wyborów w Radzie nie byłoby przedstawiciela załogi. Prezes Zarządu PKP SA zaproponował następujące rozwiązanie: w pierwszej Radzie znajdują się dotychczasowi przedstawiciele załogi, którzy zostaną powołani jako przedstawiciele PKP SA i będą jej członkami do chwili przeprowadzenia wyborów.

  Rada wyraziła pozytywną opinię do wniosku o przekształcenie spółki i zatwierdzenia Statutu „PKP Energetyka” SA.

  Rozpatrywany wniosek jest przykładem przyspieszenia procesu prywatyzacji spółek Grupy PKP, czego pierwszym etapem jest ich przekształcenie ze spółek z ograniczonej odpowiedzialności w akcyjne.

  Rada Nadzorcza PKP SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP SA na Walne Zgromadzenie PKP SA dotyczący zatwierdzenia zmiany Statutu Spółki „PKP Intercity” SA.

  Zmiana ta dotyczy przyznania zakładom lub oddziałom „PKP Intercity” SA statusu pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy. Umożliwi to jednostkom organizacyjnym Intercity dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Jednostki te staną się płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i wstąpią we wszystkie obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracy.

  Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały dotyczącej zaopiniowania wniosku do Walnego Zgromadzenia PKP SA o zbyciu udziałów PKP SA w spółce „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. (100% udziałów) i akcji w spółce PKP PLK SA na rzecz Skarbu Państwa.

  W czerwcu br. Skarb Państwa zawarł umowę pożyczki dla PKP SA z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA. Zgodnie z umową PKP SA jest zobowiązanie do zwrotu pożyczki wszystkimi udziałami spółki „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. oraz brakującej kwoty pożyczki wraz z odsetkami akcjami PLK SA.

  Cała procedura jest ściśle połączona z usamorządowieniem Spółki „PKP Przewozy Regionalne” i przekazaniem przez Skarb Państwa jej udziałów do samorządów wojewódzkich. To było powodem wstrzymania się w głosowaniu przedstawicieli pracowników jako konsekwencja głosowania przeciwko podziałowi „Przewozów Regionalnych” i usamorządowieniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej 25 września 2008 r. Niestety, ale usamorządowienie zyskało akceptację związków zawodowych w zupełnie innym trybie.

  Omawiane wnioski uzyskały pozytywną opinie Rady Nadzorczej.

  Na zakończenie posiedzenia Rada wysłuchała informację Zarządu PKP SA na temat sytuacji i strategii dalszego funkcjonowania spółki Drukarnia Kolejowa. Wynika z niej, że Zarząd PKP SA nadal jest zainteresowany prowadzeniem działalności poligraficznej przez Drukarnię.


  Henryk Sikora
 •   Komentarze 2
    Dodaj swój komentarz
  ~
  Copyright "Wolna Droga"
  [X]
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.