"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Prawo pracy, nie prawo dżungli
Pan Mirosław Lisowski

Redaktor Naczelny

„Wolna Droga”„PKP Polskie Linie Kolejowe” SA - powołując się na prawo prasowe - zwraca się z uprzejmą prośbą o publikację poniższego tekstu, tytułem sprostowania i wyjaśnienia nieścisłych informacji przekazanych w artykule pt. „Prawo dżungli, czy prawo pracy?”, zamieszczonego w periodyku „Wolna Droga” z dnia 09.11.2007 r.„Prawo pracy, nie prawo dżungli”Przyjęte przez Spółkę zasady rozliczania czasu pracy oparte są na przepisach Kodeksu pracy oraz postanowieniach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów, które: określają pojęcie czasu pracy, stanowią o poszczególnych systemach i rozkładach, ustanawiają i rozróżniają pojęcie „normy i wymiaru” czasu pracy oraz definiują pracę w godzinach nadliczbowych, która - na podstawie literalnej wykładni art. 151 Kp - jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Prawidłowość zasad rozliczenia czasu pracy przez Spółkę oraz ich zgodność z obowiązującym prawem potwierdza stanowisko Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, przedstawione w piśmie nr PP-024-582/03 z dnia 19.09.2003 r., skierowanym do Biura Spraw Pracowniczych Centrali „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA.

Ponieważ z Kodeksu pracy oraz przepisów wewnętrznych (Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych u Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA) nie wynika obowiązek pracodawcy do wypłacenia pracownikowi dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku pracy wykonywanej ponad obowiązujący wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym (bez przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) - przyjęcie przez Spółkę przedstawionego wyżej stanowiska znajduje uzasadnienie.

Ponadto, rozróżnianie przez Kodeks pracy pojęć: „norma” i „wymiar” czasu pracy, stanowi podstawę do uznania, iż pojęcia te nie są pojęciami tożsamymi, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.) do oznaczenia jednakowych pojęć należy używać tych samych określeń, natomiast różnych pojęć nie należy oznaczać tymi samymi określeniami. Zatem, gdyby intencją ustawodawcy było uznanie za godziny nadliczbowe tych godzin pracy pracownika, które przekraczają obowiązujący wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nieprzekraczających przeciętnej normy tygodniowej) - znalazłoby to wyraz w odpowiednim zredagowaniu treści przepisu stanowiącego o godzinach nadliczbowych. W tym względzie także przepisy obowiązujące w „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA nie stanowią inaczej niż przepisy Kodeksu pracy, ponieważ zarówno PUZP, jak i ZUZP - odnośnie pracy w godzinach nadliczbowych - zawierają jej kodeksową definicję.

Wiążącym dla tut. Spólki nie może być również powołane w w/w artykule „porozumienie partnerów społecznych, czyli stron, które podpisały” PUZP, przez co należy rozumieć „Wyjaśnienie Stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracownika Zatrudnionych u Pracodawców Zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych (PUZP) do §48 ust. 1 PUZP”, które - wyjaśniając postanowienia PUZP - podważa kodeksową definicję godzin nadliczbowych, a tym samym, narusza art. 151 Kp, Poprzez stwierdzenie, że pracą nadliczbową jest praca wykonywana ponad liczbę godzin ustaloną jako wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym. „Wyjaśnienie...” - interpretując powołany przepis, a tym samym pozaprawnie dokonując wykładni aktu wyższego rzędu - w istocie zmierza do zmiany PUZP. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 07.05.1998 r., I PKN 73/98 oraz uchwałą z dnia 11.02.2004 r., III PZP 12/03) wyjaśnienie stron treści układu zbiorowego pracy - w myśl art. 2416 Kp - nie ma zastosowania, jeżeli wyjaśnienie to nie stanowi wykładni postanowień tegoż układu, lecz w istocie jego zmianę. Ponieważ powołane „Wyjaśnienie...” stanowi istotną zmianę PUZP, z tej przyczyny nie może być wiążące dla uczestników tego Układu, gdyż zmiana została wprowadzona niezgodnie z trybem wprowadzenia zmian w zbiorowych układach pracy - trybem wskazanym przepisem art. 2419 Kodeksu pracy, tj. w formie protokołów dodatkowych.

Roszczenie pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA o wypłatę dodatku (do wypłaconego normalnego wynagrodzenia) za pracę świadczoną ponad wymiar czasu pracy, obowiązujący w okresie rozliczeniowym (bez przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) stały się przedmiotem niejednolitych rozstrzygnięć sądów I instancji oraz negatywnych dla pracodawcy rozstrzygnięć II instancji, co stanowiło podstawę wzniesienia skargi do Sądu Najwyższego przez radcę prawnego, działającego w imieniu tej jednostki organizacyjnej Spółki, której pracowników rozstrzygnięcia dotyczyły, tj. Zakładu Linii Kolejowych w Gliwicach. Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 10 maja 2007 r., z przyczyn formalnych odrzucił skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu II instancji - nie rozpatrując meritum sprawy w niej zawartej.

Prezes Zarządu

Krzysztof Celiński
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.