"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Rozmowy w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 1 lutego br. w MT i GM odbyły się trójstronne rozmowy, w których uczestniczyli: minister transportu i gospodarki morskiej Jerzy Widzyk, ze strony PKP SA uczestniczyli w nich: Wiesław Protasewicz i Krzysztof Mamiński. Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ "S" reprezentowali: Stanisław Kogut, Tadeusz Zawadzki, Wojciech Lipiński, Roman Ansen, Henryk Grymel, Jacek Luzeńczyk.


W czasie spotkania umówiono zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania stron, a wśród wielu spraw, które zostały omówione znalazły się te najważniejsze, do których należą:


- podwyżki płac w roku bieżącym,


- dalsze funkcjonowanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w nowych spółkach,


- ulgi przejazdowe dla pracowników nowych podmiotów wydzielanych z PKP S.A.


Punkt widzenia Zarządu PKP S.A. na te zagadnienia przedstawił Krzysztof Mamiński, który między innymi powiedział:


Uprzejmie informuję, że rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń mogą być podjęte dopiero po podpisaniu przez pana Prezydenta ustawy budżetowej, w której będzie uwidoczniony wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w roku 2001. Wcześniejsze rozmowy na ten temat byłyby całkowicie bezprzedmiotowe.


Jeżeli zaś chodzi o PUZP, to na najbliższym posiedzeniu Zarządu przedstawię koncepcję powołania Organizacji Pracodawców. Jeżeli otrzymam od Zarządu upoważnienie do kontynuowania tych prac, to zgodnie z ustawą o organizacjach pracodawców, zamierzam w marcu br. powołać grupę założycielską, w skład której musi wejść dziesięciu pracodawców kolejowych. Na dzień dzisiejszy jest ich dziewięciu, ale do marca będzie dziesięciu. Chcę doprowadzić do tego, aby został zarejestrowany statut tej organizacji, tak aby w miesiącu sierpniu klub wrześniu ukonstytuowała się ta struktura, tak aby można było podjąć stosowne rozmowy na temat Układu.


Chcę też w miesiącu czerwcu podpisać porozumienie z sygnatariuszami PUZP o wypowiedzeniu PUZP z dniem 31 grudnia 2001 roku i podpisać nowy PUZP. Nowy dlatego, że będzie organizacja pracodawców i będzie to Układ dla Holdingu PKP S.A. Pozwoliłoby to na to, aby w okresie od 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 roku zawrzeć na jego bazie Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy we wszystkich spółkach. Czyli okres od 1 lipca 2001 do 30 czerwca 2002, w czasie obowiązywania art. 23? i 241 z górnym indeksem 8, uprawnienia dotychczasowego Układu byłyby w tych podmiotach zachowane. Taki scenariusz chce zaproponować Zarządowi i taki chcę realizować i wdrożyć w wspólnie z wami, w trybie negocjacyjnym.


Natomiast materia ulg przejazdowych może być rozwiązana w nowym Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, dlatego że tam właśnie organizacja pracodawców, każdy pracodawca z osobna, zadeklaruje jak dla swoich pracowników chcę te sprawę uregulować. Jeżeli zapiszemy to w PUZP, to od przewoźnika, którym będą spółki przewozowe, kupi je. Dlatego, że ustawa z 20 czerwca 1992 roku w art. 8 daje delegacje tylko przewoźnikom do prowadzenia lub utrzymania ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego dla pracowników, członków ich rodzin, emerytów i rencistów (zapis wprowadzony po pamiętnej manifestacji pod Sejmem w czerwcu 1992 roku).


Na dziś brak jest delegacji, która upoważniałaby nas do powiedzenia, że ustalamy tak, że spółka przewozów pasażerskich X,Y,Z daje ulgi darmo pracownikom spółki T, P, S. Tak nie może być, to musi być opłacone, a warunki zakupu wynegocjowane. Płatnikiem byłby pracodawca, bo przez rok pracownik ma uprawnienie wynikające z art. 23?, wynika ono z Układu. Nie zwalnia to tego, który daje tą usługę od żądania zapłaty od tego, który ją bierze. Oczywiście nie chodzi tu o pracownika, ale o pracodawcę.


Romuald Ansen - Chciałbym wiedzieć na jakich zasadach będzie regulowana w przyszłości sprawa biletów międzynarodowych.


I moje drugie pytanie związane jest z tym, że do końca marca br. pracownikom spółki "Natura tour" kończą się uprawnienia. Co z nimi będzie?


Regulamin FIF, który określa uprawnienia do międzynarodowych przejazdów na zasadzie wzajemności wskazuję, że członkowie FIF, również PKP S.A., mają prawo do bezpłatnych przejazdów międzynarodowych na zasadach wzajemności pod warunkiem posiadania takich uprawnień, czyli bezpłatnych, na terenie swojej macierzystej kolei. Inaczej mówiąc, jeżeli zapiszemy w PUZP, że te podmioty mają takie przywileje, to tym samym cały Holding PKP S.A. będąc w strukturze FIF-a będzie miał takie uprawnienia, bo to jest realizowane na zasadzie wzajemności. Jeżeli my na przykład, od kolei włoskich zechcemy trzy tysiące biletów, to my również dajemy im trzy tysiące bezpłatnych biletów na przejazdy naszymi kolejami. Na zasadzie wzajemności.


Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące spółki "Natura toru" to odpowiem w ten sposób. I tu proszę nie denerwować się pierwszą cześć mojej odpowiedzi.


Z tego co wiem, to strona związkowa przespała okres jednego roku, w którym miała prawo, a wręcz ustawowy obowiązek podjąć negocjacje w sprawie nowego Układu Zbiorowego Pracy funkcjonującego w nowym podmiocie. Dotychczasowy pracodawca, co wynika z artykułu 23? solidarnie pokrywa koszty wynikające z uprawnień dotychczasowego podmiotu i dlatego do 31 marca br. decyzją Zarządu przedłużyliśmy ich funkcjonowanie. Dalej tego robić nie możemy. Musi być zawarta umowa pomiędzy samodzielnym podmiotem jakim jest KPTW "Natura tour" a PKP. Jeżeli w Układzie Zbiorowym Pracy będą mieli zapisane takie uprawnienie, lub jeżeli do 31 marca go nie wynegocjują, w regulaminie wynagradzania, pracodawca określi, że takie uprawnienia pracownicy mają. Będzie to tylko dobra wola pracodawcy, bo o ile wiem tam, w sposób formalny, negocjacji jeszcze nie rozpoczęto.


Stanisław Kogut - Nikt za taką kwotę jaką podała pani Ciszewska tych ulg dla pracowników nie wykupi. Związek ulg nie odpuści. Dlatego proponujemy natychmiastowe powołanie zespołu, który zajmie się sprawą ulg przejazdowych.


W Układzie jest zapis, według którego pracownicy mają uprawnienia do ulgowych przejazdów, a szczegółowe zasady regulują odrębne przepisy. Podobnie organizacja pracodawców musi w przyszłości zapisać jak dalej będzie.


Stanisław Kogut - Ale dla nas nie jest do przyjęcia sytuacja, w której Sektor Pasażerski kosztem innych robił pieniądze. My chcemy aby ktoś nam przedstawił, z czego wynikają sumy przedstawione przez Sektor?


Ta kalkulacji wynika z porozumienia zawartego między Komisja Krajową NSZZ "S" a ministrem pracy i polityki społecznej w roku 1992.


Osobiście sądzę, że wrócimy do takiej koncepcji, że będzie kilka biletów kuponowych, a nie bezpłatnych, bo przy wykupie i cena będzie inna, i niższa. Będziemy po prostu to negocjować. Przede wszystkim trzeba najpierw rozpocząć formalne rozmowy na ten temat.


Stanisław Kogut ? Myślę, że w czasie naszego spotkania w dniu 14 lutego br. zostanie powołany zespół do spraw ulg przejazdowych. Uważam też, że rozmowy w sprawie ulg dla pracowników "Natury tour" Sekcja, z wielu względów, będzie musiała przyjąć na siebie.


Stronami do negocjacji w sprawie ulg przejazdowych w "Naturze tour" są związki tam działające i pan prezes Krzysztof Gołygowski, a jeżeli dojdą do jakiegoś porozumienie wówczas prezes musi negocjować cenę i warunki z PKP S.A.


Stanisław Kogut ? Panie ministrze i panowie dyrektorzy, sprawa ulg jest w tej chwili dla Związku sprawa pierwszorzędnej wagi. Jest też ona jedną z najważniejszych przyczyn rosnącego napięcia w firmie. W tej chwili ludzie zdają sobie z tego sprawę, że ulgi przejazdowe to ostatni przywilej jaki pozostał kolejarzom i to może być przyczyna poważnych niepokojów na kolei. Dlatego musimy jak najszybciej w tej sprawie rozpocząć rozmowy.


Jacek Luzeńczyk ? Chodzi mi o świadczenia przejazdowe dla pracowników, którzy skorzystali z zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych.


Uprawnienie do przejazdów dla pracowników, którzy korzystają ze świadczenia przedemerytalnego są uregulowane w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów w lipca 1999 i z maja 2000 roku. Dlatego w sposób zdecydowany twierdzę, że:


nie ma najmniejszych podstaw prawnych do rozciągnięcia tego uprawnienia na pracowników, którzy odeszli na zasiłek przedemerytalny, a poza tym z punktu finansowego, Zarząd PKP na takie rozwiązanie nie zgodzi się.


Jest jeszcze sprawa dojazdu pracowników do pracy.


Ale cena biletu na dojazd do pracy nie wchodzi w koszt wynagrodzenia, nie jest to obciążone podatkiem i można sobie zapisać jako koszt pozyskiwania przychodu.


Wiesław Protasewicz poinformował zebranych, że w miesiącu lutym br. Zarząd PKP SA rozpoczyna działania związane z restrukturyzacją finansową firmy zgadnie z zapisem ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP z dnia 8 września 2000 roku.


Od siebie muszę dodać, że ani o jotę nie myli się Przewodniczący Stanisław Kogut, kiedy mówi, że sprawa ulg przejazdowych jest sprawą pierwszorzędnej wagi, bo rzeczywiście jest jedyny już dziś przywilej jaki pozostał kolejarzom.


Dlatego uważam, że jest koniecznością chwili niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji w tym przedmiocie, tym bardziej, że Zarząd PKP SA deklaruje wolę ich rozpoczęcia.


Kwestia negocjacji ulg przejazdowych winna nawet mieć pierwszeństwo, przed negocjacjami płacowymi.


Związek musi w tej materii przejąć inicjatywę i całą swoją energię poświecić na uregulowanie tej ważnej, z w punktu widzenia pracowników, sprawy.


Na dziś jest to najważniejsza rzecz jaka trzeba załatwić. Leży to w dobrze rozumianym interesie Związku, firmy i pracowników, ponieważ braki uregulowań prawnych wielu zechce wykorzystać do własnych, a także politycznych celów. Przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić w tak trudnym okresie głębokich zmian systemowych na jakiekolwiek niepokoje i zakłócenia w pracy. Sprawa ulg może być tego przyczyną Jest jeszcze czas, aby do tego nie doszło.


Zygmunt Sobolewski

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.