"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

Część 1WSTĘP

Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi dla Polski zarówno szansę, jak też wyzwanie. Wraz z uczestnictwem we wspólnotowej polityce spójności istnieje szansa na zmniejszenie dystansu rozwojowego, jaki dzieli nasz kraj od „starych” państw członkowskich UE.

Zapóźnienia rozwojowe mają przede wszystkim charakter luki infrastrukturalnej, która uniemożliwia optymalne wykorzystanie zasobów kraju oraz w dużym stopniu blokuje istniejący potencjał. Przezwyciężenie jej jest niezbędnym warunkiem dla wzrostu konkurencyjności i podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest odpowiedzią na szanse i wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Celem Programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Realizacja programu i osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania administracji publicznej oraz beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostępnych w ramach Programu środków.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności1 (rozporządzeniem ogólnym) przyjęto w dniu 6 października 2006 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności (SWW), określające ramy dla interwencji funduszy w latach 2007 - 2013. Na podstawie SWW każdy kraj członkowski będący beneficjentem funduszy przygotowuje Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO). W oparciu o ten dokument przygotowano programy operacyjne będące podstawowym instrumentem realizacji zapisanych w NSRO priorytetów.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), przyjętym w dniu 1 sierpnia 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cechą charakterystyczną PO Infrastruktura i Środowisko jest integralne ujęcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje infrastrukturę techniczną i zasadnicze elementy infrastruktury społecznej. Punktem wyjścia dla tak zakreślonego zakresu programu jest zasada maksymalizacji efektów rozwojowych, uwarunkowana komplementarnym potraktowaniem sfery technicznej i społecznej w jednym nurcie programowym i realizacyjnym. Działania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko są komplementarne do działań realizowanych w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także innych programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007 - 2013, tj. Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

PO Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE spełniające kryteria określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 stanowią w ramach programu 66,6% całości wydatków.

Zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej w Göteborgu ważnym elementem programu będą też działania wpływające w korzystny sposób na środowisko. Są to m.in. działania wspierające ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, usprawnienie i zwiększenie efektywności oraz bezpieczeństwa systemu transportowego (m.in. poprzez wsparcie systemów transportu publicznego i kolejowego).

Należy też zwrócić uwagę, iż pomimo znaczącej alokacji funduszy UE w ramach programu środki te nie są wystarczające do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w takich obszarach, jak ochrona środowiska, czy energetyka. Realizacja zobowiązań nie stanowi głównego celu programu, jakim jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Wypełnienie zobowiązań akcesyjnych realizowane będzie również poprzez środki krajowe (publiczne, jak i prywatne), które zgodnie z unijną zasadą dodatkowości mogą być uzupełniane przez środki UE w ramach programów regionalnych, czy sektorowych. W związku z tym środki w ramach programu będą uzupełniać, a nie zastępować fundusze krajowe w tych dziedzinach. Dzięki temu program stanowić będzie jedno z wielu (a nie jedyne) narzędzie wspomagające wypełnienie tych zobowiązań.Uwzględnienie środków z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowych związanych z inwestycjami w sektorze transportu i energetyki, które są korzystne dla środowiska wskazuje na to, że inwestycje o charakterze środowiskowym nie tylko nie utrudniają, ale przyczyniają się do realizacji jednego z celów horyzontalnych NSRO - „Wzrostu konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Świadczy też o tym poziom wysokości wsparcia inwestycji mających pozytywny wpływ na środowisko. Inwestycje przyczyniające się pośrednio oraz bezpośrednio do ochrony środowiska stanowią bowiem 60% całego wsparcia tego Funduszu.

Struktura programu wynika z prawa wspólnotowego. Natomiast z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, dla potrzeb krajowych przygotowany zostanie projekt dokumentu uszczegóławiającego zapisy programu operacyjnego - Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego (zwany dalej uszczegółowieniem programu operacyjnego). Wymóg przygotowania tego dokumentu wynika z zapisów projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (art. 35 ust. 3 pkt. 1 projektu ustawy z dnia 31 sierpnia 2006 r.). Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, będzie kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Wskazując szczegółowe typy projektów, listę potencjalnych beneficjentów oraz system wyboru projektów dokument ten ułatwi potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Niniejszy projekt programu operacyjnego, w odróżnieniu od wstępnej wersji przyjętej kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r., zawiera elementy dotyczące samego programu operacyjnego, które zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Przygotowanie przez instytucję zarządzającą ostatecznej wersji dokumentu krajowego doprecyzowującej program operacyjny nastąpi w najszybszym możliwym terminie od jego zaakceptowania przez Komisję Europejską w oparciu o wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Uszczegółowienie będzie przyjmowane przez instytucję zarządzającą w formie wytycznych, po zasięgnięciu opinii Instytucji Koordynującej NSRO oraz właściwych instytucji zaangażowanych w realizację programu.

Punktem wyjścia dla niniejszego projektu były zapisy części głównej projektu programu przyjętego kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r. Niniejszy dokument został zaktualizowany o zapisy wynikające z opublikowania ostatecznych wersji większości rozporządzeń, przyjęcia przez Radę Ministrów nowej wersji NSRO i innych rozstrzygnięć, które zapadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Obecna wersja programu zawiera też zmiany wynikające z konsultacji społecznych, Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz rekomendacje wynikające z oceny szacunkowej (ewaluacji)


ex-ante
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.