"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
Prywatyzacja przez Giełdę Papierów Wartościowych


Część czwartaW celu zapewnienia równego i bezpiecznego dostępu do rynku publicznego rynku papierów wartościowych, ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi określa podstawowe zasady funkcjonowania tego rynku. Do podstawowych zasad zaliczyć należy przede wszystkim:

o zasadę dematerializacji obrotu - sprowadza się ona do tego, iż papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, lecz są jedynie zapisami komputerowymi dokonywanymi przez określony ustawą podmiot, ma ona służyć bezpieczeństwu i pewności obrotu

o zasada regulacji rynku - obrót papierami wartościowymi dopuszczalne jest po ich dopuszczeniu i odbywa się na zasadach określonych i kontrolowanych przez określony w ustawie organ

o równy dostęp do pełnej i rzetelnej informacji - w celu zapewnienia równości, jawności i bezpieczeństwa obrotu wszyscy inwestorzy mają taki sam dostęp do określonych informacji dotyczących podmiotów, których papiery są przedmiotem obrotu

o zasada silnego nadzoru - w celu zapewnienia jawności, równości i bezpieczeństwa publicznego obrotu, obrót dokonywany jest przez określone podmioty, które poddane są kontroli organu nadzorczego.

Na straży wyżej wymienionych zasad, a ponadto w celu realizacji określonych zadań, stoi powołany ustawą do życia centralny organ administracji rządowej - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Składa się ona z 9 członków, 3 powoływanych przez premiera - ci stanowią stałą część Komisji oraz 6 delegatów (delegują po jednym członku wskazani ministrowie oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes NBP). Do podstawowych zadań KPWiG należą: nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi, nadzór nad dostępem inwestorów do rzetelnej informacji, nadzór nad manipulowaniem informacjami, zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu informacji i manipulowaniem kursami papierów wartościowych, a także kształtowanie dalszego rozwoju rynku papierów wartościowych oraz opracowywanie aktów prawnych związanych z jego funkcjonowaniem. W celu realizacji tych zadań Komisja została wyposażona w szereg uprawnień, ale do tych o podstawowym znaczeniu należy wydawanie uchwał, a w sprawach indywidualnych decyzji administracyjnych związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

Na bazie ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi wyodrębnić można kilka rodzajów rynków papierów wartościowych. I tak wyróżnia się rynek regulowany oraz rynek nie regulowany. Rynek regulowany dzieli się z kolei na rynek wtórny (który z kolei dzieli się na urzędowy i nieurzędowy) i rynek pierwotny. Na rynku pierwotnym to emitent oferuje do zbycia swoje akcje inwestorom, i w ten sposób zostaje zasilony w kapitał. Zaś na rynku wtórnym obrót dokonywany jest już między samymi inwestorami. Szczególną sytuacją jest tak zwana pierwsza publiczna oferta, która sprowadza się do pierwszego zaoferowania w publiczny sposób nabycia swoich papierów wartościowych.

Wprowadzenie papierów wartościowych w postaci akcji (bądź obligacji) na rynek publicznych papierów wartościowych poprzedzają dwa zasadnicze etapy. Pierwszy z nich, to etap wstępny, który sprowadza się do swego rodzaju czynności o charakterze przygotowawczym. Drugi zaś etap, to już szereg bezpośrednich czynności prowadzących do wprowadzenia do obrotu na rynku akcji spółki.

Etap przygotowawczy rozpoczynają czynności wstępne, które sprowadzają się przede wszystkim do wyboru odpowiednich doradców wspomagających w efektywnym i sprawnym wprowadzeniu akcji do publicznej oferty, wybór odpowiedniej strategii marketingowej emisji i strategii upublicznienia spółki. Ponadto etap działań wstępnych obejmuje takie czynności jak szczegółowa i wszechstronna analiza spółki oraz jej dostosowanie do warunków wymaganych przy publicznym obrocie. Przełomowym niejako działaniem między etapem wstępnym a kolejnymi fazami poprzedzającymi wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych, jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu papierów wartościowych w postaci akcji do obrotu w publicznej ofercie. W tym miejscu warto podkreślić, iż sama Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jest założona przez Skarb Państwa spółką akcyjną, której podstawowym celem jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Akcjonariuszami tej specyficznej spółki akcyjnej może być oprócz Skarbu Państwa jedynie ograniczony krąg podmiotów (np. banki, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, notowane na giełdzie podmioty), a nadzór nad funkcjonowaniem tej spółki sprawuje (przez zatwierdzanie zmian w jej statucie i regulaminie) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Z uwagi na skomplikowany charakter oraz istotne znaczenie czynności poprzedzających ustawodawca dopuścił, a wręcz wymógł występowanie w nich określonych podmiotów. Podmiotami profesjonalnymi (o określonych wymogach), których udział jest obowiązkowy są: dom maklerski oraz biegły rewident. Zaś podmiotami, których udział jest pożądany, lecz ma charakter jedynie nieobowiązkowy są doradca prawny, firma wspomagająca w kształtowaniu wizeruneku, a także subemitent, którym może być bank, dom maklerski lub zagraniczna firma inwestycyjna lub instytucja kredytowa.

Miba
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.