"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 26 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 - 2025


część jedenastaWdrożenie polityki transportowej przyniesie znaczne usprawnienie systemu transportowego Polski. Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, wraz z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii, będzie sprzyjać zwiększaniu efektywności funkcjonowania, ograniczaniu zużycia energii, a w konsekwencji ograniczaniu jednostkowych emisji zanieczyszczeń. Jednocześnie szerokie włączanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju infrastruktury transportowej, jak i równoprawne uwzględnianie racji społecznych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzić będzie do minimalizacji konfliktów z ochrona przyrody.

Za szczególnie ważne z punktu widzenia ograniczenia negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko naturalne, uważa się:

 • Przestrzeganie zasady doskonalenia i rozwijania systemu transportowego i jego gałęzi poprzez realizowanie długofalowych planów i strategii działania; umożliwi to dokonywanie strategicznych, kompleksowych ocen oddziaływania na środowisko, prowadzenie kampanii wyjaśniających, negocjacji, promocji oraz wczesne podejmowanie środków zaradczych (na etapie planowania i wczesnym etapie projektowania), Będzie to praktyczna realizacja zasady integracji polityki transportowej z polityką ekologiczną, co jest wymaganiem UE.

 • Podnoszenie konkurencyjności innych niż transport drogowy i lotniczy gałęzi transportu, w tym:  • transportu szynowego poprzez m.in. usprawnienia powiązań kolejowych między głównymi miastami Polski, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kolei w przewozach o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym oraz wspieranie integracji przewozów kolejowych z innymi systemami transportowymi (tworzenie węzłów integracyjnych kolej - autobus, węzłów przesiadkowych, itp.),

  • wspieranie rozwoju operatorów transportu intermodalnego i operatorów logistycznych,

  • promowanie rozwoju transportu morskiego bliskiego zasięgu i żeglugi promowej w celu tworzenia lądowo - morskich multimodalnych łańcuchów transportowo - logistycznych,

  • promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych zmierzających do aktywizacji żeglugi śródlądowej w obsłudze zaopatrzenia aglomeracji, w tym rozwoju centrów dystrybucji położonych w portach rzecznych. • Popieranie idei włączania kosztów zewnętrznych (według raportu wykonanego dla OECD „External costs of transport in Eastern Europe. CEI Subgroup on Environment and Transport”, OECD. Zurich/Vienna 6 May 2002. Herry/Infras, koszty zewnętrzne dla Polski oszacowano na poziomie 10% PKB, co jest udziałem porównywalnym do UE-15, z czego 93% przypada na transport drogowy) oraz eliminowanie szkodliwych dla środowiska subsydiów do procesu podejmowania decyzji zarówno, co do kierunków rozwoju transportu, jak i zachowań komunikacyjnych społeczeństwa i transportowych przedsiębiorstw. Jednak pełna realizacji zasady użytkownik płaci prowadzącą do kształtowania prawidłowych, uwzględniających aspekty środowiskowe i społeczne, warunków konkurencji jest jedynie możliwa w ramach całej UE, a nie pojedynczego kraju. Stad niezbędna jest w tym zakresie aktywność Polski na forum UE.

 • Uwzględnianie w maksymalnym możliwym stopniu względów ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony przyrody przy projektowaniu i budowie infrastruktury transportowej. Dotyczyć to będzie zwłaszcza autostrad i dróg ekspresowych (z weryfikacją obecnego programu inwestycyjnego i koncentracja uwagi na odcinkach najbardziej istotnych dla systemu transportowego i najbardziej efektywnych ekonomicznie). W tym zakresie obowiązywać będzie zasada bezwzględnej konieczności ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych oraz niezbędności działań ograniczających szkodliwość do społecznie akcentowanego minimum i kompensacyjnych przy negatywnym wpływie na pozostałe obszary podlegające ochronie przyrody.

 • Wprowadzenie obowiązku formułowania polityki transportowej (jako uchwał) na różnych poziomach struktur samorządowych z uwzględnieniem zasady zrównoważenia systemu transportowego.

 • Promowanie rozwiązań z zakresu integracji przestrzennej i funkcjonalnej podsystemów transportowych.

 • Upowszechnianie najlepszych rozwiązań i wiedzy, promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemu transportowego.

  Państwo podejmie bezpośrednio, jak i będzie wpierać pozarządowe organizacji w działaniach informacyjno - edukacyjnych społeczeństwa, co do celowości, zasadności i potrzeby kształtowania zrównoważonych zachowań komunikacyjnych. Prowadzić będą one do uzyskania takiej świadomości społeczeństwa, aby zachowania poszczególnych obywateli, jak i przedsiębiorstw w maksymalnie możliwym stopniu uwzględniały racje ogólnospołeczne w indywidualnych decyzjach dotyczących mobilności.

  (Na podstawie materiałów Ministerstwa Infrastruktury - ML)
 •   Komentarze 2
  ~Fiszu2015-05-15 08:24:35
  PATOLOGIA
    Dodaj swój komentarz
  ~
  Copyright "Wolna Droga"
  [X]
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.