"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   W dniach 21-22 maja 2018 roku w warszawskim hotelu „Sangate” odbyło się XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, w ramach którego przeprowadzono wybory przewodniczącego i członków Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy na kadencję 2018 – 2022. W tegorocznym WZD wzięło udział 140 ze 144 wybranych delegatów.
„Niech dobro naszej kolejarskiej służby zawsze nam towarzyszy” – rozpoczął tegoroczne spotkanie ksiądz Ryszard Marciniak, powierzając św. Katarzynie Aleksandryjskiej i Bogu los polskich kolejarzy i błogosławiąc zgromadzonych delegatów.
   Następnie przewodniczący Henryk Grymel przywitał przybyłych gości, wśród których obecni byli: Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; Ewa Zydorek – przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”; Andrzej Bittel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Bogdan Rzońca - przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Krzysztof Mamiński - prezes zarządu PKP S.A. oraz Związku Pracodawców Kolejowych; Ireneusz Merchel - prezes zarządu PKP PLK S.A.; Czesław Warsewicz – prezes zarządu PKP CARGO S.A.; Marek Chraniuk - prezes zarządu PKP Intercity S.A.; Krzysztof Zgorzelski - prezes zarządu - dyrektor generalny spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o.; Józef Hałyk - Komendant Główny Straży Ochrony Kolei oraz ksiądz Ryszard Marciniak - Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich.
Po przedstawieniu przybyłych wybrano prezydium zebrania, w osobach Stanisława Kokota oraz Zbigniewa Gadzickiego, którzy prowadzili dalszą część obrad.
   W części sprawozdawczej, mijającą kadencję podsumował przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy – Henryk Grymel.
„Zaczęliśmy naszą kadencję w czasach bardzo trudnych, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, rządów bankomatów. Rozpoczęliśmy od pikiet przed Ministerstwem Infrastruktury. Problematyka była szeroka, ponieważ przeprowadzano centralizację i restrukturyzację spółek, związki zawodowe traktowano jako zło konieczne i przeciw temu protestowaliśmy. (…)
Jednak tamta władza w ogóle nie liczyła się ze związkami zawodowymi, traktowali nas, tak jakby nas nie było. Mimo tego spotykaliśmy się z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w tym z ówczesnym wiceministrem, który na spotkaniu z Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy zapisał cztery strony uwag. Pozwoliłem sobie wtedy na żart, że nie chodzi o to, żeby wiceminister tylko sobie zapisał nasze postulaty, ale przeczytał je ze zrozumieniem i coś z tych postulatów wprowadził. (…)
10 sierpnia 2015 roku wystosowaliśmy z innymi związkami zawodowymi pismo do Komisji Europejskiej w sprawie prywatyzacji PKP Energetyki. Uważaliśmy, że jest ona niezgodna z prawem polskim i prawem unijnym, ponieważ nie można prywatyzować elementów infrastruktury kolejowej, a takimi są podstacje. Na tym opieraliśmy nasz protest do KE. Jednak nie udało się tej prywatyzacji zablokować. (…)
Ale udało się przy prywatyzowanych spółkach wywalczyć pakiety socjalne, które w niektórych spółkach obowiązują do dziś. (…)
Jesienią 2015 roku nastąpiła zmiana rządów i mieliśmy nadzieję, że nowy rząd będzie inaczej patrzył i na kolej, i na związki zawodowe, i na pracowników. Częściowo te oczekiwania się spełniły: cofnięto wypowiedzenie porozumienia partnerów społecznych, reaktywowano po trzech latach Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa. (…)
Wykorzystując sprzyjające otoczenie w maju 2016 roku jako jedyna centrala związkowa Krajowa Sekcja Kolejarzy wystąpiła do Związku Pracodawców Kolejowych o podjęcie rozmów w temacie podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Są dwa niezwykle istotne elementy, które winny być zabezpieczone w układzie zbiorowym, tj. ulgi przejazdowe oraz kwestia objęcia postanowieniami układu zbiorowego pracowników zatrudnionych w „spółkach – córkach” głównych spółek kolejowych. Po dwuletnich negocjacjach 9 maja prezes Związku Pracodawców Kolejowych, w imieniu spółek kolejowych, złożył oświadczenie o gotowości podpisania PUZP w kształcie zaproponowanym przez Krajową Sekcję Kolejarzy. Jesteśmy jedyną centralą, która się tą sprawą zajęła dla dobra naszych członków i wszystkich pracowników spółek kolejowych. Zostały do dogadania szczegóły. (…)
Jeśli PUZP zostanie podpisany, będzie to nasz wspólny wielki sukces, bo jest to analogiczna sytuacja do „konstytucji dla biznesu” premiera Morawieckiego, i mamy w tym przypadku do czynienia z „konstytucją dla pracownika”. (…)
Podsumowując ostatni okres czasu, jak śpiewał Cugowski: „A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”, tak też się stało… wróciła Rada Dialogu, wrócił dialog ze związkami zawodowymi. (…)
Miejsce związku nie jest na ulicy, miejsce związku jest przy stole negocjacyjnym i póki można to trzeba negocjować jak najlepsze warunki dla naszych pracowników.”
Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy wspomniał również o ważnych uroczystościach, w których KSK uczestniczy, bądź je współorganizuje, a dzięki którym zachowuje się jeszcze pamięć o dzielnych polskich kolejarzach: w Lublinie, Szymankowie, Tczewie, Wrocławiu.
Wspomniał również o działalności informacyjnej Krajowej Sekcji Kolejarzy w tym, prowadzeniu strony internetowej www.ksk.org.pl, profilu na Facebooku www.facebook.com/SekcjaKrajowaKolejarzy oraz współpracy z pismem firmowanym logiem Krajowej Sekcji Kolejarzy, czyli „Wolną Drogą”.
   Po odczytaniu sprawozdań pozostałych organów statutowych, przystąpiono do najważniejszej części każdego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, czyli wyborów przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.
Jedynym zgłoszonym kandydatem na tę funkcję był obecny przewodniczący Henryk Grymel, który w wyniku tajnego głosowania otrzymał 113 głosów poparcia spośród 140 głosujących i został wybrany na kolejną kadencję na przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
   „Bardzo się cieszę, że mogłem być w takim ważnym momencie z Wami, ważnym dla Was i dla Henryka. Znamy się z Henrykiem prawie od urodzenia. Bardzo się cieszę, że możesz przewodzić jednej z najważniejszych sekcji branżowych w naszym związku” – podsumował wynik wyborów, po jego ogłoszeniu, przewodniczący Komisji Krajowej - Piotr Duda.
   Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, iż w następnej kolejności odbyły się wybory członków Rady, którymi zostali:
Balawejder Grzegorz, Cykman Mieczysław, Dębski Marek, Gadzicki Zbigniew, Ganczar Włodzimierz, Gliszczyński Jan, Jasiński Zdzisław, Kapałka Krzysztof, Kiliś Małgorzata, Klas Marek, Kobus Zdzisław, Kobylarz Piotr, Kokot Stanisław, Kotala Jan, Kowalski Roman, Litwiński Marek, Majder Jan, Majewski Grzegorz, Marciniak Waldemar, Miszczuk Barbara, Morel Andrzej, Natanek Wiesław, Oleszczuk Mirosław, Olszewski Bogusław, Pazera Piotr, Pełka Wiesław, Pilawski Jerzy, Pilichowski Mariusz, Pipczyński Ryszard, Prętki Jacek, Radomski Grzegorz, Rzepka Mirosław, Sędek Maria, Sienkiewicz Jolanta, Sikora Henryk, Sośnierz Jerzy, Stachurski Marek, Staniszewski Michał, Wileński Roman.
Ponadto dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Kolejarzy w składzie:
Dorota Zając - przewodnicząca, Baczyński Marek - zastępca, Demkowicz Krzysztof - sekretarz oraz członkowie KR: Hellwig Iwona, Knapp Dariusz, Kozar Cezary, Krużycka Iwona, Świech Aleksandra.
   W ramach trwającego WZD podjęto również uchwały i stanowiska, w tym m.in.:

Stanowisko nr 1 XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
ws. ustawy o Straży Kolejowej

XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów RP o niezwłoczne sfinalizowanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej (druk UD69) celem przekształcenia Straży Ochrony Kolei w Straż Kolejową, jako służbę państwową podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Notoryczne przeciąganie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o Straży Kolejowej dobitnie świadczy o ignorowaniu i lekceważeniu przez Rząd Polski spraw bezpieczeństwa Państwa. Obszar kolejowy jest integralną częścią naszego Państwa, który ze względu na obecną sytuację geopolityczną jest szczególnie narażony na ataki terrorystyczne. Miliardowe nakłady na infrastrukturę kolejową i tabor dowodzą, że kolej ciągle się rozwija. Dowodem na to jest, że w roku 2017 przewieziono 303,56 mln. pasażerów. Oznacza to, że coraz więcej pasażerów korzysta i będzie korzystało z transportu kolejowego.
Kolej to nie tylko pasażerowie, ale i również przewóz towarów, którego w roku 2017 przewieziono w ilości 239,9 mln ton. Znaczna część to towary wartościowe, niebezpieczne, wysokiego ryzyka oraz towary strategiczne dla obronności Państwa. Ciągle realizowane są inwestycje kolejowe, następuje rozwój technologiczny, przez co powiększa się wartość wielomiliardowego majątku infrastruktury kolejowej. Perspektywa najbliższych lat to 27 mld zł na utrzymanie i remonty oraz ponad 60 mld. na inwestycje.
W związku z powyższym w dobie obecnych zagrożeń w Europie i na Świecie nasuwa się jednoznaczne pytanie: kto ma dbać o bezpieczeństwo publiczne na obszarze kolejowym, chronić życie i zdrowie podróżnych oraz zapewnić bezpieczeństwo przewożonego towaru i wielomiliardowego majątku?
Odpowiedź jest prosta: nie firmy ochroniarskie niewiadomego pochodzenia generujące milionowe zyski, a jedynie obecna Straż Ochrony Kolei, formacja profesjonalna i wyspecjalizowana ze stuletnim doświadczeniem, jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo publiczne całego obszaru kolejowego, po uchwaleniu ustawy o Straży Kolejowej.
Dlatego XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” domaga się zakończenia bezsensownego hamowania projektu ustawy o Straży Kolejowej oraz natychmiastowego skierowania projektu do prac w Sejmie i niezwłocznego uchwalenia.

Stanowisko nr 2 XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
ws. uprawnień do emerytury z uwzględnieniem stażu pracy

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie zmian ustawowych, dających prawo do emerytury po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn (uwzględnienie stażu pracy - okresu składkowego).
Uwzględnienie kryterium stażu pracy jest dla pracowników zatrudnionych w transporcie kolejowym szczególnie ważne, gdyż przy wykonywaniu wielu prac występują warunki o szczególnym charakterze, które nie zostały uwzględnione w wykazie stanowisk (załącznik nr 2 Ustawy o emeryturach pomostowych) uprawniających do przejścia na emeryturę pomostową.
Ponadto 40-letnia praca na stanowiskach kolejowych (praca fizyczna, praca na powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych itp.) ogranicza możliwość dalszego zatrudnienia ze względów zdrowotnych, co w praktyce często przejawia się brakiem otrzymania orzeczenia o zdolności do dalszej pracy, wydawanym przez Kolejową Medycynę Pracy (wymagania stawiane w przepisach są wygórowane - pierwsza kategoria zdrowia).

Stanowisko nr 4 XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność"
ws. podwyżek wynagrodzeń w spółkach kolejowych

XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” domaga się od zarządów spółek kolejowych, wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w terminie nieprzekraczającym III kwartału 2018 r., w wysokości podwyższającej konkurencyjność na rynku pracy.
Obecna sytuacja w kraju przedstawiana jest pozytywnie. Notowany jest wzrost gospodarczy, rząd założył w ustawie budżetowej na rok 2018 wzrost PKB na poziomie 3,8%. Przewidziany jest wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3%.
W ostatnich latach obserwujemy nasilający się problem z brakiem pozyskania pracowników do spółek kolejowych, a w niektórych przypadkach odejścia wykwalifikowanych specjalistów z wielu branż kolejowych do innych pracodawców (np. wykonawców modernizacji linii kolejowych). Spowodowane jest to sytuacją na rynku pracy, wzrostem najniższego wynagrodzenia. Pracodawcy kolejowi są coraz mniej atrakcyjni finansowo i przegrywają konkurencję w zakresie wysokości płac z innymi ofertami.
Kolej nie może być postrzegana na rynku pracy, jako finansowy „skansen” i „zaścianek”, wyłącznie dla tych, którym pozostało niewiele lat pracy do emerytury. Odpowiedzialność za to ponoszą zarządy spółek i nadzór właścicielski, gdyż pomimo licznych wystąpień i monitów NSZZ „Solidarność” dotyczących podwyżek płac, są one ignorowane i marginalizowane.
Tym bardziej, że sytuacja finansowa pracodawców kolejowych jest coraz lepsza, a właściciel wielokrotnie chwali się wypracowanymi zyskami, z których przynajmniej część powinna zostać przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Stanowisko nr 6 XXVII Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność"
ws. obrony ZUZP dla pracowników spółki PKP Telkol

W styczniu 2018 r. PKP S.A. podjęło decyzję o połączeniu spółek: PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie, powołując spółkę PKP Telkol. Po tym połączeniu pracodawca wystąpił z projektem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dając związkom zawodowym czas do uzgodnienia i podpisania go do czerwca 2018 r.
W projekcie pracodawcy wykreślono część finansowych dodatków, takich jak: wysługę lat, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, deputat węglowy, pozostawiając tylko ogólnie obowiązujące zapisy Kodeksu Pracy.
W zamian za podpisanie przez związki zawodowe przedstawionego projektu ZUZP pracodawca zadeklarował podjęcie rozmów w sprawie wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników spółki.
W związku z powyższą sytuacją XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w PKP Telkol polegające na obronie obowiązującego w spółce ZUZP i apeluje do pracodawcy o odstąpienie od zamiaru wypowiedzenia układu i podjęcie rozmów w celu osiągnięcia porozumienia.

   W trakcie zebrania zgromadzeni delegaci mieli okazję posłuchać wielu ważnych kwestii poruszonych przez przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę:
To bardzo ważne dla mnie, aby spotkać się w gronie „Solidarności” kolejarskiej, dlatego, że mówiąc o naszej historii, historii związku zawodowego „Solidarność”, należy pamiętać, że w tym trudnym okresie, w latach dziewięćdziesiątych, gdzie następowała restrukturyzacja, gdzie zwijało się górnictwo, zwijało się hutnictwo, gdzie zwijała się kolej, były takie dwie sekcje, dwie branże w „Solidarności”, które trzymały ten związek i doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że związek zawodowy „Solidarność” nie zwija się, tylko się rozwija, co dla nas jest bardzo ważne.
I te wszystkie spektakularne akcje związku zawodowego „Solidarność” zawdzięczamy właśnie górnictwu i kolejarzom. Sam, jeszcze jako szef regionu na Śląsku, brałem udział i w akcjach kolejarskich i akcjach górniczych, a niejednokrotnie były to akcje połączone.
Doskonale przypominacie sobie, te trudne chwile strajku głodowego. Też to, jako hutnik i szef Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, przeżywałem razem z Wami. Także dzisiaj, to spotkanie z Wami jest dla mnie bardzo ważne.
Ale korzystając z okazji chciałbym się z Wami podzielić nie tylko spostrzeżeniami, ale również, z poziomu Komisji Krajowej, powiedzieć o paru rzeczach, które nam się udało w tej mijającej kadencji zrealizować oraz o tym, co jeszcze przed nami. Zresztą, warto podkreślić, iż na dzisiejszym spotkaniu jest kilku przedstawicieli Komisji Krajowej poza mną, jest Bogdan Kubiak, Ewa Zydorek, Heniu Grymel oraz Zbyszek Gadzicki. (…)
Moi drodzy, związek zawodowy „Solidarność”, to profesjonalne struktury i profesjonalni działacze, którzy na każdym szczeblu odpowiadają za funkcjonowanie związku. Organizacje zakładowe, regiony, sekcje regionalne, sekretariaty regionalne, sekcje krajowe, krajowe sekretariaty. Każdy na swoim szczeblu wie, za co odpowiada i jaką ma wykonywać pracę, a Komisja Krajowa, jeśli jest taka potrzeba, wspiera te działania. Jako „Solidarność” jesteśmy jednolitą organizacją, która zrzesza wszystkie zawody, jakie występują w naszej ukochanej ojczyźnie. (…)
Nasze akcje, dotyczące nie podnoszenia wieku emerytalnego, walki z umowami śmieciowymi, dotyczyły wszystkich. I ważne jest, że to nam się udało. Ale było to okupione wieloma wyrzeczeniami. (…)
Zawsze nawiązujemy do ważnych słów wypowiadanych przez księdza Jerzego i Ojca Świętego Jana Pawła II, którzy niejednokrotnie nas na tą dobrą drogę naprowadzali. I słowa, które wypowiada ksiądz Jerzy, iż bez względu, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem. A także Ojciec Święty Jan Paweł II, który mówił na gdańskiej Zaspie, że praca nigdy i nigdzie nie może być towarem, a człowiek dla człowieka musi być podmiotem. (…)
W pewnym momencie na pielgrzymce w 2002 roku Ojciec Święty bardzo dobrze zdiagnozował umowy śmieciowe, bo mówił, że odbieranie pracownikowi prawa do płatnego wypoczynku, prawa do praw socjalnych, to jest odbieranie jego godności i wolności. Stąd też te nasze działania były intensywne, aby temu zapobiec. (…)
Moi drodzy, związek zawodowy „Solidarność” jest jedynym nie tylko związkiem zawodowym, ale organizacją tak skuteczną, bo w tym okresie 28 lat od 1990 roku było bardzo dużo projektów obywatelskich, pod którymi zostały zebrane podpisy. Ale związek zawodowy „Solidarność” uczestniczył w tych, które zostały przeprocedowane tak skutecznie i zostały podpisane przez prezydenta i weszły w życie. (…)
Przed nami Zjazd Krajowy i trzeba podyskutować o zmianach w naszym związku. (…)
Po pierwsze, wydłużenie kadencji z czterech do pięciu lat, aby można było cztery lata pracować, rok się wybierać. Druga sprawa – sądy koleżeńskie. To dla nas jest bardzo ważne. (…)
Chcemy na poziomie regionów i na poziomie kraju powołać sądy koleżeńskie z możliwością wykluczenia danej osoby ze związku. (…)
Bo doskonale o tym dzisiaj wiemy, że mamy w naszym związku osoby z wyrokami, z wyrokami za korupcję, za różne inne rzeczy i nie ma możliwości, że tak powiem prawnych, naszych statutowych, aby oni już nie byli członkami związku. Odwrotnie, jeszcze dalej chcą być działaczami, działaczami związku zawodowego „Solidarność”, zastraszają członków związku na poziomie zakładów pracy. Dlatego musimy mieć te procedury. Obyśmy z nich nigdy nie korzystali, albo w znikomym stopniu. (…)
Ostatnia bardzo ważna sprawa, to kadencyjność w związku. Dwie kadencje po 5 lat są jak najbardziej do zaakceptowania. Oczywiście nie mówimy o kadencyjności w zakładach pracy, bo tam mamy deficyt działaczy związkowych. Nie wszyscy chcą być przewodniczącymi organizacji zakładowych, bo różnie to wygląda, ale przewodniczący Komisji Krajowej, szef Regionu, szef Sekretariatu, szef Sekcji, dlaczego nie? Jeżeli delegaci wybiorą go na drugą kadencję pięcioletnią, to ma 5 lat czasu na przygotowanie z Radą Sekcji kolejnej osoby, a on dalej będzie mógł pełnić inną funkcję. Może być mentorem, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspomaga ten związek. Dajmy sygnał tym młodym… (…)
I jeszcze kwestia zmiany ustawy o związkach zawodowych. Będzie w sejmie procedowana ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych, czyli to, czego oczekiwaliście w zakresie reprezentatywności związków. Koniec z tymi związkami kanapowymi. (…)
Dla związków, takich jak „Solidarność”, OPZZ i Forum – określono poziom reprezentatywności na 8%, dla pozostałych – 15%. Związek zawodowy, który jest reprezentowany na szczeblu zakładowym, a nie reprezentatywny tak, jak „Solidarność”, jeżeli nie ma 15% załogi, reprezentuje tylko interesy członka związku, ale nie jest stroną do negocjacji układu zbiorowego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itd. To jest sytuacja, która unormuje nam pewne sprawy.

Również pozostali goście zwrócili się do zebranych.
Bogdan Rzońca:
„Dobrze wiem, gdzie jestem, bo jestem członkiem związku zawodowego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za całość wykonanej pracy dla polskiej infrastruktury kolejowej. Wiem, że Sekcja działa prężnie. Jest partnerem, walczy o kolej, polską kolej, która za poprzednich rządów była dementowana. Dziś robimy bardzo wiele, aby znalazło się dużo środków na realizację inwestycji kolejowych. Po raz pierwszy w historii mamy ponad 60 miliardów złotych w tej perspektywie finansowej na inwestycje kolejowe. (…)
Jesteśmy świadomi tego, że bez dobrej kolei nie będzie dobrej infrastruktury.”

Andrzej Bittel:
„Jestem zaszczycony, że mogę przebywać dzisiaj z Wami. Jestem pewien, że nowe władze związku będą współprowadziły polską kolej w dobrym kierunku. W takim, jaki sobie wymarzyliśmy. W takim, w którym wspólnie będziemy mogli czuć się dumni, że sektor kolejowy rośnie w siłę, wzmacnia się. Państwa rola w tym zakresie jest nieodzowna, nieoceniona, a na pewno doceniana przez ministra infrastruktury. Jestem pewien, że Państwo dbacie i będziecie dbali nie tylko o prawa pracownicze, ale o interes polskiej kolei i tego na dalsze dni sobie i Państwu życzę.”

Krzysztof Mamiński:
„Po pierwsze, chciałem pogratulować Heńkowi. Związek zawodowy Solidarność, w którym miałem wielką przyjemność przez prawie dwie kadencje być szefem Sekcji Krajowej Kolejarzy, to związek, który dokonuje dobrych wyborów i to jest jedyny związek na kolei, który nigdy nie odwołał swojego przewodniczącego. Mało kto o tym wie, ale nigdy tak się nie stało. (…)
Cieszę się, że jestem na zjeździe Krajowej Sekcji Kolejarzy, na którym widzę kolegów z firmy o nazwie Przewozy Regionalne jako jedną całość. (…)
Ten okres różnienia się, choć pięknie, jest już przeszłością, a Solidarność jest jedna i dziękuję wszystkim tym, którzy do tego doprowadzili. (…)
Podziękujcie tym, którzy są naszym reprezentacjami, a o których się zapomina. Podziękujcie pocztom sztandarowym. Nawet nie wiecie, jak one są ważne i jak często reprezentują nas, środowisko kolejowe, w tych ważnych uroczystościach. To jak wspaniale potrafimy się zachować, tak, jak zawsze potrafimy odpowiedzieć na wyzwanie chwili i na każdą uroczystość świadczy o tym, że jesteśmy wspaniałym środowiskiem. (…)
Jest dla mnie ogromnym dostojeństwem to, że nie zapominacie, aby na takie spotkania mnie zaprosić, bo to jest tak, jak Wasza, tak i moja Solidarność. Byłem jej szefem, byłem członkiem Komisji Krajowej. Po prostu kochajmy Solidarność nawet jak się kłócimy, nawet jak czasami do tego samego problemu podchodzimy w różny sposób. Ostatecznie niech wygrywa solidarność.”

Czesław Warsewicz:
„Ze swej strony mogę powiedzieć, że Solidarność, to wielkie dziedzictwo. To wielkie wyzwanie, które musicie nieść, które dajecie nam, państwu polskiemu. Ojciec Święty mówił o Solidarności, że solidarność, to zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciwko drugiemu. (…)
Jako element systemu kolejowego, który wspiera nas w działaniach zarządu. Ta współpraca, ten dialog jest istotny i dla nas pracodawców, jak i dla pracowników. Ma to również wpływ rozwojowy. Myślę, że wspólnie możemy zrobić wiele. Życzę mądrych i dobrych decyzji, i powodzenia w pracy na przyszłość”.

Marek Chraniuk:
„Ja się odniosę do swojego podwórka. Bardzo dziękuje pani przewodniczącej Marii Sędek. Od 2016 roku mam okazję uczestniczyć w różnych rozmowach trudnych i łatwych, w zależności od tego, jakie są sytuacje. Bardzo dziękuję za te konstruktywne spotkania. (…)
Dzisiejsze spotkanie ksiądz Marciniak, nasz duszpasterz, rozpoczął modlitwą. Jest to bardzo ważne, kiedy kolejarze potrafią wspólnie spotykać się, rozpoczynając od hymnu Solidarności, poprzez modlitwę, będąc razem.”

Ireneusz Merchel:
„Ja może zacznę bardziej sentymentalnie. W Solidarności jestem od września 1980 roku. Uczestniczyłem czynnie w życiu związku. W latach 1990-1998 byłem nawet delegatem na zjazd, który się dzisiaj odbywa. Przede wszystkim życzę Wam troszeczkę więcej entuzjazmu. (...)
Patrząc na współpracę ze związkiem, jestem w stałej współpracy z sektorem infrastruktury. Mam nadzieję, że ta współpraca, która jest dobra z sektorem, dobra z przewodniczącym Grymelem, będzie dalej funkcjonowała.”

Krzysztof Zgorzelski:
„Chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o spółkę Przewozy Regionalne, że to, co spółka miała najgorsze, to już jest chyba za spółką i teraz śmiało może patrzeć w przyszłość. A przyszłość spółki, to również przyszłość jej pracowników i również miejsca pracy. To też chciałbym podkreślić, że już pomimo okresu restrukturyzacji, zapadła decyzja o rekrutacjach na oddziałach. Oczywiście na tyle, na ile spółka może. Ale już w przyszłym roku myślimy bardziej pozytywnie. Zaczynamy wierzyć w spółkę, myśleć o jej przyszłości i wreszcie o jej rozwoju.”

Józef Hałyk:
„Szanowni Państwo, jednym słowem czuję się, jak u siebie w domu, jestem wśród swoich. Za to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość, która wyłoni najlepszego. A jeżeli najlepszy zostanie wyłoniony, to na pewno Straż Ochrony Kolei, która jest najstarszą formacją najjaśniejszej Rzeczypospolitej, zagwarantuje mu bezpieczeństwo do końca świata i jeden dzień dłużej”.

Opracował: Przemysław Noworzyń
fot. P.Noworzyń/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.