"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Wybory ...
[ 0000-00-00 ]
   Mija kolejna kadencja w NSZZ „Solidarność”, więc zgodnie ze Statutem Związku w całym kraju ustępujące Komisje Zakładowe organizują zebrania wyborcze, podczas których delegaci dokonują wyboru członków Komisji Zakładowych i Rewizyjnych, delegatów na zebrania regionalne, sekcji zawodowych i oczywiście szefów zakładowych struktur Związku.
   We Wrocławiu w dniu 16 marca br. odbyły się jednocześnie dwa takie zebrania - w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Kolejowej DOLKOM Sp. z o.o. i w Dolnośląskim Zakładzie PKP Energetyka.

⁕⁕⁕

DOLKOM Sp. z o.o.
 
Tylko praca zespołowa przynosi sukcesy
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 09.00 w Restauracji „Dwa Kolory”, mieszczącej się w gmachu dawnej Dolnośląskiej DOKP.
Delegatów przybyłych na zebranie witał dotychczasowy i z wieloletnim stażem na tym stanowisku, przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” - Zbigniew Dwojak. On też, decyzją delegatów, został przewodniczącym zebrania wyborczego.
Po jego wyborze i przyjęciu Porządku Obrad, przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku, wyboru stosownych komisji, protokolanta itp.
Po uregulowaniu wszystkich formalności wynikających ze Statutu, sprawozdanie Zakładowej Organizacji Związkowej przedstawił delegatom ustępujący jej przewodniczący, Zbigniew Dwojak.
Ze sprawozdania wynika, że - jak to zwykle jest w życiu - Organizacja ma swoje sukcesy, do których zaliczyć można fakt sukcesywnego wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce, które w roku 2014 wynosiło 3.876,24 zł, a w roku 2017 wzrosło do 2.293,45 zł.
Zbigniew Dwojak wspomniał w swoim sprawozdaniu również i o tym, że podczas jego kadencji dochodziło do zmian personalnych w Zarządzie Spółki. Tu wymienił Czesława Rasa, który był Prezesem Zarządu do dnia 28 czerwca 2016 r. i który dzięki swemu doświadczeniu i wiedzy postawił na rozwój Spółki, dzięki czemu wzrósł kapitał zakładu, co umożliwiło zakup potrzebnych Spółce maszyn i urządzeń, co doprowadziło do unowocześnienia parku maszynowego Spółki.
Również nowy prezes, którym został w listopadzie 2016 roku Andrzej Gola, kontynuuje dzieło Czesława Rosa.
Dwojak podkreślił, że z oboma prezesami współpraca Organizacji Związkowej układał się bardzo dobrze.
Pewnym dysonansem w pracy Organizacji był fakt zmniejszania się ilości członków, spowodowany wieloma czynnikami, do których Przewodniczący zaliczył: spadek zatrudnienia w Spółce, odejścia na emerytury, brak chętnych do podjęcia pracy w Spółce z powodu proponowanych niskich wynagrodzeń, rozwiązywanie umów z powodu odejścia do innego pracodawcy.
Zdaniem ustępującego Przewodniczącego przebieg mijającej kadencji był spokojny z wyjątkiem roku 2016, kiedy pojawiły się pewne zawirowania spowodowane planem połączenia Spółek utrzymaniowych zapowiedzianym przez Zarząd Spółki PKP PLK. Prowadzone rozmowy na ten temat nie przyniosły rezultatu, a pod koniec roku zaniechano tych planów.
Kończąc sprawozdanie Zbigniew Dwojak powiedział:
Chciałbym podziękować wszystkim delegatkom i delegatom, którzy od roku 1996, po śmierci mojego przyjaciela Śp. Ryszarda Wociala, wybierali mnie na funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Od tamtego czasu minęły 22 lata, które były bardzo aktywne w moim życiu. Lata te przyniosły duże doświadczenie w pracy związkowej, pozwoliły poznać wielu ciekawych ludzi z różnych środowisk, co później zaowocowało w pracy związkowej.
Od roku 2003 dzięki Wam pełniłem rolę członka Rady Nadzorczej Spółki, jako przedstawiciel załogi z wyboru. Pełnienie tej funkcji pozwoliło czynnie uczestniczyć w funkcjonowaniu Spółki, dawało pełną wiedzę o kondycji finansowej Spółki.
Kończąca się kadencja jest moją ostatnią pełnioną przeze mnie kadencją. Podjąłem bowiem decyzję o przejściu na emeryturę. Nadszedł więc czas, aby podziękować Wam Wszystkim i każdemu z osobną za 22 lata współpracy. Dziękuję tym, którzy swoją pracą bardzo mi w tym czasie pomagali, bo tylko praca zespołowa przynosi sukcesy.
Sprawozdanie delegaci przyjęli oklaskami. W tej sytuacja przystąpiono do wyborów, w wyniku których przewodniczącym Organizacji Związkowej „Solidarności” w Przedsiębiorstwie DOLKOM został Andrzej Lewicki. On też został delegatem na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy i na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej.
Członkami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarniość” zostali:
Piotr Chomont, Zbigniew Dobrzyński, Paweł Kotarski, Elżbieta Kurowska, Jacek Lewicki, Wojciech Lelonkiewicz, Artur Machula, Sławomir Olatowski, Barbara Paździora.
Natomiast do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Alina Adamska, Justyna Dwojak, Jadwiga Kowalska.
Na zakończenie warto dodać, że zebranie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, co jedynie potwierdza fakt, o którym wspomniał Zbyszek, że …tylko praca zespołowa przynosi efekty.

⁕⁕⁕

Dolnośląski Zakład PKP Energetyka

Nie ma głupich pytań

Również 16 marca br., tylko w innym miejscu, bo w Sali Sesyjnej na włocławskim Głównym, i o godzinie 10.00, odbyły się wybory w jednej z największych organizacji związkowych na Dolnym Śląsku: Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie PKP Energetyka.
Delegatów i gości, wśród których byli między innymi: dyrektorzy Zakładu: Marek Szumlewicz i Grzegorz Wciórka; dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu - Tadeusz Szulc; Przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka - Andrzej Niezgoda, który reprezentował również Krajową Sekcję Kolejarzy, jako jej wiceprzewodniczący i jego zastępca - Marek Klas, witał Przewodniczący Komisji Zakładowej przy Zakładzie - Mirosław Rzepka.
Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Zebrania, którym został, decyzją delegatów, Zbigniew Gadzicki, który reprezentował Regionalną Komisję Wyborczą przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk, przystąpiono do wypełnienia wszystkich formalnych procedur, przewidzianych na zebranie wyborcze Statutem Związku, dokonując wyboru, między innymi Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej złożył jej przewodniczący, Mirosław Rzepka, w którym uwypuklił - i słusznie - bardzo trudny okres, podczas którego dokonywały się zmiany własnościowe, organizacyjne i strukturalne w Spółce PKP Energetyka. Oczywiście ten czas był trudny nie tylko dla załogi Spółki, ale również dla organizacji związkowych i ich działaczy, które działały w Spółce. Trudno się temu dziwić, bo każde zmiany burzą istniejącą stabilizację, a przecież w PKP Energetyka zapowiedziane zostały głębokie zmiany. Taki okres zawsze rodzi wiele niepokoju o przyszłość i zagadek, co do skutków, jakie niosą ze sobą te zmiany.
Wiele tych obaw nie potwierdziło się, ale i tak był to najtrudniejszy okres w historii Spółki dla zatrudnionych w niej pracowników.
Jak już wspomniałem wyżej, Zebranie prowadził Zbigniew Gadzicki, który m.in. poinformował delegatów o tym, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła zmiany w Kodeksie Pracy, przeciwko którym zaprotestowali zgodnie eksperci należący do NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Pracodawców RP, ponieważ tym samym zmiany te powodują, że Kodeks staje się niezrozumiały, niewykonalny i niekonstytucyjny. Z tego względu „Solidarność” nie godzi się na te zmiany, a jeśli ma dojść do nich, to tylko poprzez napisanie nowego Kodeksu Pracy.
Na pytania delegatów dotyczące spraw związanych z wzajemnymi relacjami pracodawca – pracownik odpowiadał Marek Szumlewicz, dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Spółki.
Natomiast Marek Klas, Wiceprzewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka, odpowiadał na pytania delegatów dotyczące relacji Związek - Pracodawca.
On też usilnie zachęcał do zadawania pytań dotyczących tej materii, bo jak powiedział: Nie ma głupich pytań, a co najwyżej niektóre odpowiedzi zaliczyć można do tej kategorii.
Kandydaci dokonali prezentacji, niektórzy odpowiadali na pytania, po czym prowadzący Zebranie Zarządził głosowanie.
W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym Komisji Zakładowej przy Dolnośląskim Zakładzie PKP Energetyka, został Mirosław Rzepka, a na członków członkami Komisji zostali wybrani:
Mirosław Banasik, Krzysztof Bodenszac, Maciej Błasiak, Robert Błaszkiewicz, Ireneusz Buczek, Bogusław Chaberek, Jolanta Chudak, Czesław Czapliński, Anna Dobrowolska, Piotr Gendera, Przemysław Janas, Adam Kijak, Stanisław Kowalczyk, Jacek Kułaga, Dariusz Malinowski, Andrzej Mądry, Ryszard Pawłowski, Dariusz Pawełczyk, Jarosław Pisuła, Tomasz Pruś, Henryk Sawczyna, Małgorzata Skawińska, Tomasz Szremski, Sławomir Tarasiuk, Zbigniew Zięba, Ewa Żukowska.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dariusz Pająk, Ewa Boruń-Janiszek, Andrzej Fąfara, Mariusz Gromczyński, Alicja Grzegorczyk, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Olewiński, Iwona Orszewska, Łukasz Torba.
Delegatami na WZD Sekcji Zawodowej PKP Energetyka zostali: Mirosław Rzepka, Tomasz Szremski, Przemysław Janas, Henryk Swaczyna, Sławomir Tarasiuk, Czesław Czapliński, Maciej Błasiak, Dariusz Malinowski.
Natomiast delegatami na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy zostali: Mirosław Rzepka i Tomasz Szremski. Obaj też zostali wybrani delegatami na WZD Region Dolny Śląsk.
Wybranym złożył życzenia przybyły w międzyczasie do Sali Sesyjnej Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, który powiedział między innymi:
Serdeczne gratulacje składam Przewodniczącemu Organizacji, gratuluję członkom Komisji, którzy otrzymali mandat zaufania, gratuluję delegatom za sprawny przebieg Zebrania, co oznacza, że było ono bardzo dobrze przygotowane, a to, że miały miejsce jakieś różnice, to nic dziwnego i to też dobrze o Was świadczy, bo różnice zawsze mają miejsce, rzecz w tym, żeby je minimalizować.
Gratuluję wszystkim wybranym i życzę, aby te cztery lata, która Was czekają, które są przed Wami, przyniosły pozytywne negocjacje i rozwiązania, które nas czekają. Były prowadzone przy stole, a nie na ulicy, które są zawsze najmniej skuteczne, chociaż w niektórych sytuacjach i one są konieczne.
Kadencja, która przed nami niech upływa w miarę spokojnie, bo różnice, jak już powiedziałem, zawsze mogą się pojawić. Ważne jest to, aby doprowadzić do ich złagodzenia.
Koleżanki i Koledzy! Czas, w którym za chwilę przyjdzie nam uczestniczyć, będzie niewątpliwie czasem interesującym. Wiąże się to również z przygotowaniem projektu zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy. Ten projekt już dziś budzi wiele kontrowersji i sprzeciw związków zawodowych, bo propozycja zmarginalizowania małych związków jest z gruntu zła.
Nie mogą więc wejść do Kodeksu Pracy niekorzystne dla pracowników rozwiązania, a takie są właśnie proponowane. Stary Kodeks nie jest doskonały, ale w dużym zakresie wiele spraw porządkuje.
Zdaniem Przewodniczącego Kimso: Nadchodząca kadencja powinna być również poświęcona na to, żeby negatywne zapisy istniejące w obecnym Kodeksie zostały uporządkowane. Chodzi również o wielkość czasu pracy, który lokuje Polskę na pierwszym miejscu w Europie.
I dalej Przewodniczący powiedział: że… dostępne są badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, które wskazują na to, że jeśli pracujemy w ponadnormatywnym czasie pracy w długiej perspektywie czasu, stajemy się podatni na zachorowanie na chorobę nowotworową. W tej sytuacji konkluzja jest prosta: jeśli zachoruje, straci pracę.
Kazimierz Kimso przypomniał, że roczny limit godzin nadliczbowych przed wojną wynosił 120, w PRL 150, a dziś wynosi aż 416!
Dlaczego na to zgodziliśmy się? -
pytał Przewodniczący. Dlatego naszym wspólnym zadaniem jest to, abyśmy w nadchodzącej kadencji od tego odeszli, czego sobie i Wam życzę!
Zebranie kończy sympatyczna uroczystość, podczas której Kazimierz Kimso wręczył miniatury parowozów, będące wyróżnieniem za długoletnią pracę na rzecz rozwoju NSZZ „Solidarność” w PKP Energetyka i Zakładzie Dolnośląskim: Bogumile Machowskiej i Andrzejowi Niezgodzie, który dziękując zadeklarował, że choć rezygnuje z pełnienia funkcji związkowych, związkowcem nie przestanie być.
I tak już zupełnie na koniec, była lampka szampana pita za pomyślną kadencję 2018-2022.
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt 
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.