"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, w ramach którego - oprócz uchwał porządkowych, dotyczących bieżącego funkcjonowania Sekcji, tj. wykonania preliminarza wydatków za rok 2017, uchwalenia projektu budżetu na rok 2018 - podjęto uchwałę dotyczącą Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy, które odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2018 r. w Warszawie.
   Podjęto również Stanowisko nr 12/2018 Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w sprawie Ustawy o Straży Ochrony Kolei:

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów RP o niezwłoczne sfinalizowanie prac legislacyjnych projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei (druk UD 69) celem przekształcenia Straży Ochrony Kolei w formację podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzasadnienie
Propozycja wprowadzenia ustawy o Straży Ochrony Kolei nie tworzy nowej formacji od podstaw, lecz sankcjonuje status prawny i rozszerza uprawnienia formacji już funkcjonującej.
Jednocześnie przedłożony projekt ustawy jest odpowiedzią na zmieniającą się specyfikę współczesnych zagrożeń, która wymusza diametralną zmianę w zakresie podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa oraz uregulowań prawno-organizacyjnych formacji.
Straż Ochrony Kolei jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym. Ustawa pozwoli na stworzenie przepisów gwarantujących utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz nadanie formacji statusu centralnego organu administracji publicznej.
Dodatkowo dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Straży Ochrony Kolei w strukturach spółki prawa handlowego wyraźnie wskazują na konflikt interesów pomiędzy ustawowymi zadaniami formacji mającej na celu zagwarantowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego, a celami spółki prawa handlowego.
Ulokowanie SOK w strukturach zarządcy infrastruktury kolejowej rodzi szereg utrudnień i ograniczeń uniemożliwiających np. wykorzystanie funduszy pomocowych UE, oraz sprawne podejmowanie decyzji związanych ze zwiększaniem stanu służby i dostosowaniem jej do zmieniających się warunków geopolitycznych.

Powyższe stanowisko zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w dniu 21 lutego 2018 r., do wiadomości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Joachima Brudzińskiego; Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka; Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury – Bogdana Rzońcy; Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – Arkadiusza Czartoryskiego; Sekretarza Stanu, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów – Jacka Sasina oraz Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei – Józefa Hałyka.

   W dalszej części obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak omówił pracę Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy oraz przekazał oświadczenie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy dotyczącej jej prac, którego treść zamieszczamy poniżej:

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

Coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. - 15 września 2016 roku została powołana przy ministrze właściwym do spraw prawa pracy Komisja Kodyfikacyjna prawa pracy. Do zadań Komisji należy (w okresie wynoszącym nie więcej niż 18 miesięcy) opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy z uzasadnieniem. Komisja Kodyfikacyjna ma obowiązek przedłożyć wypracowane projekty Ministrowi właściwemu ds. pracy, który będzie dysponentem dorobku Komisji Kodyfikacyjnej. To Minister właściwy ds. pracy zdecyduje, w jakim kształcie i czy w ogóle propozycje przedstawione przez Komisję Kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.
Komisja Kodyfikacyjna nie posiada żadnych uprawnień legislacyjnych, ani ustawodawczych, tym bardziej dziwi tak duża aktywność medialna, co niektórych członków Komisji.
Dokonując oceny - przedstawionych w takim trybie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - propozycji zmian w prawie pracy, NSZZ „Solidarność” w szczególności będzie domagać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku poprzez między innymi zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wciąż aktualny, w szczególności wobec propozycji w zbiorowym prawie pracy, pozostaje postulat NSZZ „Solidarność” wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią bezpieczne zrzeszanie się osób wykonujących i świadczących pracę zarobkową w związki zawodowe oraz rozwój ruchu związkowego. Gwarancje funkcjonowania organizacji związków zawodowych i bezpieczeństwo prawne dla inicjujących i tworzących zawiązki zawodowe, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, muszą mieć realny wymiar i posiadać oparcie w systemie prawnym.
Rozwiązania zawarte w projektowanej zmianie ustawy o związkach zawodowych, będące obecnie przedmiotem prac parlamentarnej Komisji ds. rynku pracy, muszą stanowić podstawę zbiorowych stosunków pracy.
Wszelkie pomysły naruszenia funkcjonowania i organizacji związków zawodowych, zastępowania ich innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, spotkają się z natychmiastową i adekwatną reakcją NSZZ „Solidarność”.
Piotr Duda
Gdańsk, dnia 14 lutego 2018 r.


Opracował: Przemysław Noworzyń
fot. KSK, PKP PLK
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.