"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 24 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
 
XXVI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 27-28 września 2016 roku w Spale spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” wybrani przez członków związku z terenu całego kraju, reprezentujący praktycznie wszystkie grupy kolejarzy.
Zebranie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w kościele prezydenckim, której przewodniczył ks. Ryszard Marciniak.
   Następnie delegaci udali się do obiektu „Zacisze”, gdzie rozpoczęły się obrady. Przed wejściem na sale obrad przygotowano wystawę pierwszych wydawnictw NSZZ „Solidarność”. Można było zobaczyć „Semafora”, książki opisujące historię kolejarskiej „Solidarności”.
   O godz. 14.00 na salę wprowadzono sztandar Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i odśpiewano Hymn, a następnie - pod przewodnictwem ks. Ryszarda Marciniaka - nastąpiła chwila modlitwy i przystąpiono do obrad.
   Obrady otworzył przewodniczący KSK Henryk Grymel, który bardzo gorąco powitał wszystkie delegatki i delegatów na WZD, oraz przedstawiciela i jednocześnie delegata Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Bogdana Kubiaka.
Kolejnym etapem obrad było przyjęcie porządku obrad dokonano również wyboru prezydium w skład, którego weszli Stanisław Kokot, Andrzej Niezgoda i Zbigniew Gadzicki.
Prezydium pod przewodnictwem Stanisława Kokota przystąpiło do procedowania dalszej części obrad - powołano wybranych na zjeździe protokolantów, komisję do głosowań jawnych, komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków.
Następnie Stanisław Kokot przypomniał, iż w 1981 roku w rocznicę głodówki kolejarzy we Wrocławiu wybrano pierwszego przewodniczącego KSK, którym został Krzysztof Gołygowski.
   Po ukonstytuowaniu się prezydium sprawozdanie z działalności Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przedstawił przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel.
Podkreślił, iż w pierwszym roku po wyborach Rada Krajowa Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” musiała organizować pikiety i protesty, aby zamanifestować sprzeciw związku wobec działań Rządu RP i pracodawców kolejowych polegających na zmianach organizacyjnych w spółkach, co skutkowało zwolnieniami. Redukcja zatrudnienia dotyczyła zwłaszcza pracowników liniowych, natomiast centrale spółek rozrastały się niebotycznie, zwłaszcza w ludzi związanych z bankami („bankomatów”).
Pierwsza manifestacja odbyła się już 23 czerwca 2014 roku, jednak pomimo zapewnień pani minister Bieńkowskiej, że sytuacja na kolei będzie szła w dobrym kierunku, nic się nie zmieniło, a wręcz przeciwnie - zaczęto szykanować działaczy związkowych, zaprzestano dialogu społecznego.
Dlatego związek w dniu 24 maja 2015 roku zorganizował kolejną pikietę wspólnie z Konfederacją Związków Zawodowych i Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP. Pikieta dotyczyła prywatyzacji w spółkach bez paktów gwarancji pracowniczych, pionizacji i centralizacji, a nawet łączenia zakładów pracy, co w sposób ewidentny łączyło się z redukcją zatrudnienia. Za szczególne zagrożenie związek uważał prywatyzacje spółek infrastrukturalnych, takich jak PKP Energetyka, PKP informatyka, TK Telekom, czy zbycie pozostałych akcji w spółce PKP CARGO SA.
Po tych protestach 1 lipca 2015 roku doszło do spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju z podsekretarzem stanu Sławomirem Żałobką. Była to próba reaktywowania dialogu społecznego pomiędzy związkiem a ministerstwem. Poruszono wiele ważnych dla kolejarzy spraw, jednak efekt tych rozmów był zanikowy, aby nie powiedzieć, że żaden.
W dniu 10 sierpnia 2015 roku KSK wspólnie z innymi centralami związkowymi wystosowało pismo w sprawie prywatyzacji spółki PKP Energetyka S.A. do Komisji Europejskiej do pani komisarz ds. transportu.
Jednak największym ciosem dla związku było wypowiedzenie porozumienia z 17 kwietnia 2003 roku zawartego pomiędzy Związkiem Pracodawców a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań stron PUZP dla pracowników zatrudnionych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, które od 12 lat regulowało zasady współpracy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami kolejowymi.
Pomimo pisma SKK do prezesa ZPK Krzysztofa Gacka, w którym uznała to działanie za jednostronne zerwanie dialogu społecznego, ówczesny prezes ZPK nie wycofał się podjętych działań.
Dopiero 8 grudnia 2015 roku ZPK wycofał oświadczenie woli z dnia 15 września 2015 r., gdy nastąpiła zmiana Rządu RP.
Po trzech latach braku dialogu społecznego w lutym br. wznowiono prace zespołu trójstronnego ds. Kolejnictwa.
Przewodniczący Grymel przedstawił także działalność SKK w strukturach europejskich, gdyż NSZZ „Solidarność” jest członkiem Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF).
W dalszej części sprawozdania przedstawiono sprawozdania z poszczególnych Sekcji Zawodowych NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w KSK oraz o obchodach uroczystości związkowych i państwowych.
   Sprawozdanie ze swej działalności złożyła także Komisja Rewizyjna, które w imieniu przewodniczącego odczytała Anna Piela.
   Po sprawozdaniach rozpoczęła się dyskusja nad przedstawionymi informacjami w sprawozdaniach.
W trakcie dyskusji poszczególni delegacji podkreślali fakt, iż tak naprawdę na kolei tzw. dobra zmiana jest mało widoczna, dlatego członkowie na dole nie są do końca zadowoleni z działań zarządów poszczególnych spółek i kierownictw zakładów pracy.
Niemniej jednak wszyscy czekali aż na sali pojawią się zaproszeni goście, aby mogli do nich kierować swoje uwagi.
   Dlatego po dyskusji przyjęto kilka uchwał, stanowisk i wniosków, w tym uchwałę o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Wewnętrznym Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Propozycje zmian przedstawił Zbigniew Gadzicki, który podkreślił, iż zmiany są konieczne, gdyż dotyczą zmiany nazwy w celu ujednolicenia nazewnictwa w całym związku. Przyjęto jednogłośnie zaproponowane zmiany, tj. nazwy, która otrzymała brzmienie Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
   Po ogłoszonej przerwie na sali obrad pojawili się zaproszeni goście, a byli to: Tomasz Buczyński - dyrektor departamentu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, prezes PKP S.A. -
Mirosław Pawłowski, dyrektor biura zarządu PKP S.A. - Katarzyna Gawlik-Tarnowska, prezes PKP PLK S.A. - Ireneusz Merchel, prezes PKP CARGO S.A. - Maciej Libiszewski, członek zarządu PKP CARGO S.A. - Zenon Kozendra, prezes Przewozów Regionalnych - Krzysztof Mamiński, prezes KPTW „Natura tour” spółka z o.o. - Jacek Zawadzki, Komendant Główny SOK - Józef Hałyk, oraz dyrektor PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Łodzi Marek Olkiewicz.
   Po powitaniu przybyłych gości miała miejsce bardzo miła uroczystość - kilku osobom zostały wręczone odznaki „Zasłużony dla NSZZ Solidarność na kolei”, a byli to:
Aleksander Karol Cendlak - pracował w Centralnej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie, w Dyrekcji Generalnej PKP Ministerstwa Komunikacji, w PKP PLK S.A. oraz Instytucie Kolejnictwa, obecnie na emeryturze. W stanie wojennym za swoją działalność był represjonowany, został zdegradowany ze stanowiska służbowego Naczelnika Wydziału Utrzymania Kolei Wąskotorowych. Był inwigilowany przez SB, ucierpiała również jego rodzina - w maju 1983 roku aresztowano jego żonę (dwunastoletnią córką zaopiekowali się sąsiedzi), sam uniknął aresztowania, gdyż był poza miejscem zamieszkania. Działał w strukturach podziemnej „Solidarności”.
Henryk Grymel - w dniu 14 grudnia 1981 roku zwolniony z pracy. W latach 1982-1983 współredaktor, drukarz, kolporter gazetki „Ku wolnej Polsce”. W sierpniu 1983 roku ujawnił się w ramach amnestii. Aktywny działacz związkowy, rzecznik obrony praw pracowniczych, interesu kolei, jej prawidłowego rozwoju i narodowego charakteru. Brał czynny udział w głodówce na Śląsku, manifestacjach i pikietach w kraju i zagranicą.
Wincenty Pultowicz - pracownik ZLK Warszawa, jeden z organizatorów Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ROS Kutno. Za protest polegające na zatrzymaniu ruchu pociągu w stanie wojennym był aresztowany i osadzony w areszcie tymczasowym w Łodzi. Od początku swojej działalności uczestniczył czynnie w strajkach, pikietach i protestach związanych z obroną praw pracowniczych. Dzięki jego zaangażowaniu organizacja ciągle się rozrasta.
Waldemar Jaroszuk - pracownik PKP CARGO S.A. Centralny Zakład Spółki. Od samego początku aktywnie uczestniczył w tworzeniu ruchu związkowego i jego struktur w Małaszewicach. Brał aktywny udział w pikietach i protestach związkowych.
Zenon Kozendra - pracuje PKP CARGO S.A. Centrala. Aktywny działacz i społecznik, niezwykle zaangażowany i oddany pracy związkowej. Reprezentował KSK w Europejskiej Federacji Transportowców. Był organizatorem i prelegentem konferencji organizowanych przez BCC i KSK pod tytułem „Polska potrzebuje narodowych kolei”. Organizator wielu akcji charytatywnych i socjalnych.
Krzysztof Dubiel - pracuje PKP Energetyka Zakład Kujawski. W dniu 24 października 1980 roku w Bydgoszczy, jako absolwent szkoły, wspólnie z innymi uczestnikami rozpoczął głodówkę solidaryzującą się z głodującymi we Wrocławiu. Mimo młodego wieku wykazał się dużą odwagą i zaangażowaniem w powstawanie później struktur związkowych. Do dnia dzisiejszego służy swoim kolegom radą i pomocą.
Kazimierz Fidowicz - pracował w PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, obecnie emeryt. W związku od 1980 roku, pomagał w tworzeniu struktur związku w Sekcji Budynków w Nowym Sączu. Prze 8 kadencji był członkiem Komisji Zakładowej, aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych organizowanych przez OSK, RSK SKK.
Jerzy Kot - pracuje PNIiUK Kraków. Wieloletni delegat do rejonowych i krajowych struktur NSZZ „Solidarność”. Od 25 lat członek pocztu sztandarowego, uczestnik wszystkich dużych akcji protestacyjnych. W 2000 roku uczestnik strajku głodowego w obronie miejsc pracy i likwidacji zakładu Napraw Infrastruktury Kolejowej w Dębicy.
Waldemar Daniszewski - pracownik Przewozy Regionalne Szczecin. Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. W 1989 roku reaktywował struktury związku, uczestniczył w głodówce w 2003 roku. Zawsze uczestniczy w pikietach i protestach organizowanych przez związek.
Alfred Szymański - pracował w Instytut Kolejnictwa, obecnie emeryt. Aktywny działacz i współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. Aktywnie występował w obronie praw pracowniczych i w obronie indywidualnych pracowników. Ma duże doświadczenie i rozeznanie w prawie związkowym i prawach pracowniczych.

   W trakcie pytań zadawanych przybyłym gościom - pierwsze dotyczyło kwestii rozmów na temat PUZP, oraz odpisu 15% ze sprzedaży majątku kolejowego na FWP.
Odpowiadając na te pytania Tomasz Buczyński podkreślił, że aby odpisy były możliwe, musi nastąpić zmiana Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, i w tej chwili trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. Jednak dodał, iż ministerstwo będzie robiło wszystko, aby doprowadzić do takich odpisów ze sprzedawanego majątku.
W chwili obecnej ministerstwo stara się skonsolidować spółki kolejowe tak, aby działały na rynku w taki sposób, który nie będzie im utrudniał rozwoju. Ma temu służyć między innymi lepsze wykorzystanie istniejącego majątku.
   Odnosząc się do kwestii majątku Henryk Sikora zwrócił uwagę na fakt, iż wiele obiektów jest nadal własnością PKP S.A. i nie jest aportowana do spółek.
W tej sprawie zabrał głos przez PKP S.A. Mirosław Pawłowski, który podkreślił, iż w chwili obecnej od aportowanych nieruchomości jest odprowadzany podatek i nie zawsze jest to korzystne dla spółek, jak i PKP S.A., niemniej jednak właśnie dlatego jego zdaniem należy się skupić na wykorzystaniu majątku PKP S.A. w taki sposób, aby poszczególne spółki nie koniecznie dzierżawiły obiekty nie kolejowe, ale tańsze. Dlatego PKP S.A. przegląda umowy najmu, aby je dostosować do potrzeb poszczególnych spółek.
   Z kolei prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel podkreślił, iż jego spółka wykorzystuje wszystkie obiekty, które są dyspozycji PKP PLK S.A., niemniej jednak, gdy obiekty są własnością PKP S.A., to trudno wydatkować pieniądze na ich remonty kapitalne, które są bardzo kosztowne. Jego zdaniem musi to wykonywać PKP S.A. lub trzeba wspólnie rozwiązać jakoś tę kwestię, aby nie było takich sytuacji, że np. do nastawni leje się z dziurawego dachu.
   Prezes PKP CARGO SA Maciej Libiszewski, równocześnie prezes Związku Pracodawców Kolejowych, zadeklarował gotowość do rozmów nad PUZP, odnosząc się natomiast do pytań odnośnie spółki PKP CARGO S.A. podkreślił, że zarząd ma na celu utrzymanie miejsc pracy, dlatego np. odbudował miejsca pracy w Stróżach, Jaśle i Nowym Sączu. Niewykluczone, że odbudowana zostanie też Żurawica.
Podkreślił, że gdy przyszedł do zarządu akcje spółki dołowały, a od kilku tygodni idą w górę. Jego zdaniem spółka zaczyna podpisywać nowe kontrakty i chce utrzymać rynek oferując klientom nowe atrakcyjne usługi.
Prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński podkreślił, iż wierzy, że spółka będzie się rozwijała. Już zostało podpisane wstępne porozumienie z bankami dotyczące kredytu, z którego zostaną sfinansowane remonty taboru. Również oferta przewozowa spółki będzie coraz bardziej atrakcyjna.
   Kończąc dyskusję przewodniczący Henryk Grymel podkreślił, że dyskutanci byli być może dość mało agresywni w stosunku do przybyłych gości, niemniej jednak i tak wiele spraw zostało choć częściowo wyjaśnionych.
Wyraził nadzieje, iż rozmowy nad PUZP ruszą niebawem i uda się obronić w nim prawa pracownicze.
Obrady zakończyło wyprowadzenie sztandaru Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Adam Dyląg
fot. A.Dyląg/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.