"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Usprawnić decyzyjność i nie spowalniać prac
[ 0000-00-00 ]
Powiedział „Wolnej Drodze” Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP PLK SA

We wrześniu 2015 roku rząd przyjął Krajowy Program Kolejowy do roku 2023, którego wykonawcą jest Spółka PK PLK SA. Czy Spółka już realizuje jakieś założenia przewidziane Programem?

Są jeszcze projekty z poprzedniej perspektywy, których realizację w wyniku negocjacji udało się nam wydłużyć. 22 projekty kończymy do końca obecnego roku. Pozostałych osiem - tzw. fazowanych, których finansowanie pochodzi jeszcze ze starej perspektywy, a po części z obecnej, przewidziane jest w perspektywie do 2020 r. Nowe projekty z KPK są w trakcie realizacji. Dotyczą one tych obszarów, które w obecnej perspektywie są dla nas najważniejsze. To dobre trasy dla przewozów towarowych, funkcjonalne połączenia w aglomeracjach i uzyskanie spójnej sieci kolejowej. Budujemy łącznicę Kraków Zabłocie - Krzemionki, modernizujemy trasę Wrocław - Poznań, „Węglówkę” i „Nadodrzankę”, szykujemy linię podmiejską z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Krajowy Program Kolejowy, który jest właśnie aktualizowany, chcemy zrealizować w pełni. To ambitne przedsięwzięcie zakłada poprawę infrastruktury kolejowej za kwotę ponad 67 mld zł.

Co obecnie jest ważne dla PLK w zakresie inwestycji?
Teraz dla nas najistotniejsze jest bardzo dobre przygotowanie projektów, ogłoszenie przetargów, pokazanie wykonawcom, że są dla nas ważnym partnerami, z którym chcemy jak najlepiej zmieniać polską kolej. Aby sprostać tym wyzwaniom wzmocniliśmy komórki odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji, udrożniliśmy komunikację. Dążymy do przygotowania takiej struktury w obszarze inwestycji, która będzie zapewniała sprawną pracę bez zbędnych tabelek, ale z odpowiedzialnością za jakość realizacji projektów, która kształtuje się już na etapie przygotowywania przetargów. Chcemy więcej kompetencji przekazać bezpośrednio odpowiedzialnym za projekty, by usprawnić decyzyjność i nie spowalniać prac.
Jeszcze w tym roku zamierzamy ogłosić przetargi za kwotę co najmniej 8 mld zł. Trzeba też zwrócić uwagę, że 30 maja podpisaliśmy umowę z CUPT o dofinansowaniu projektów CEF z perspektywy finansowej UE 2014-2020. PKP Polskie Linie Kolejowe SA otrzymają ponad 6,3 mld zł dofinansowania na realizację 7 projektów kolejowych wartych 8,1 mld zł. Zawarcie umów daje bowiem gwarancję realizacji wszystkich przedsięwzięć z pierwszego konkursu CEF. Zarządca infrastruktury przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) zmodernizuje linie kolejowe o łącznej długości 570 km. Inwestycje na ważnych liniach poprawią obsługę podróżnych i skrócą czasy podróży m.in. na trasie z Warszawy do Białegostoku i z Wrocławia do Poznania. Środki CEF są przeznaczone na budowę wiaduktów drogowych nad Centralną Magistralą Kolejową, co pozwala na skrócenie czasu przejazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic.

Jak dziś układa się współpraca Spółki PKP PLK ze sprywatyzowaną we wrześniu 2015 roku Spółką PKP Energetyka? Pytam dlatego, iż w mediach pojawiły się informacje o tym, jakoby między obu podmiotami pojawiły się jakieś zgrzyty.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA mają zawarte umowy z PKP Energetyka dotyczące realizacji usług utrzymania urządzeń elektroenergetycznych, w tym sieci trakcyjnej, oświetlenia zewnętrznego oraz częściowego elektrycznego ogrzewania rozjazdów i instalacji elektrycznych w obiektach zarządzanych przez Spółkę (te dwie ostatnie pozycje realizują także inne firmy). Wszystkie umowy zawierane są zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i korporacyjną polityką zakupów obowiązujących w Spółce. Zależy nam na dobrej współpracy, ale będziemy konsekwentnie wymagać dobrej realizacji warunków umowy.

W marcu 2016 roku było głośno o tym, że Spółka PKP PLK ma zamiar zlikwidować w całej Polsce 450 kilometrów linii kolejowych. Czy ta informacja jest wciąż aktualna?
Publikacje bazowały na niepełnym opracowaniu, które przemilczało dwa ważne fakty: obecnie toczące się postępowania dotyczą linii, po których pociągi nie jeżdżą od wielu lat, a procedury ich dotyczące zostały wszczęte nawet 10 lat temu.
Zarządca infrastruktury na bieżąco współpracuje z samorządami, w zakresie optymalnego wykorzystania linii i postępowania z tymi, na których pociągi nie jeżdżą od wielu lat. Wszczęcie postępowania w przypadku takich linii nie oznacza ich likwidacji. Wszystkie podmioty, które mogą być zainteresowane utrzymaniem linii, w tym przewoźnicy i jednostki samorządu terytorialnego, mogą zaproponować rozwiązania wstrzymujące procedurę na każdym etapie postępowania. Ponadto, po uzgodnieniach z samorządem, niezbędna jest jeszcze decyzja ministra transportu, czyli analiza sprawy przed ewentualnym wyrażeniem zgody na likwidację linii kolejowej.
PLK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje wieloletni program pn. „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016-2023”. Program zakłada także niedopuszczenie do dalszej degradacji linii kolejowych powodującej konieczność ich wyłączania z eksploatacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zadeklarował zamiar rewitalizacji linii nr 285 Wrocław Główny - Jedlina Zdrój ma odcinku Wrocław Główny - Świdnica przez Sobótkę. Czy Spółka PLK przekazała już tę linię Samorządowi Wojewódzkiemu?
Jesteśmy otwarci na współprace z samorządami. Województwo dolnośląskie ma doświadczenie w wykorzystywaniu przejętych tras np. Wrocław Psie Pole - Trzebnica. Tam bardzo intensywnie rozwija się transport kolejowy – widać, jak modernizacja linii i nowoczesny tabor przyciągają do kolei. Na Dolnym Śląsku dzięki pracom PLK wydłużyła się trasa szybkich pociągów PKP Intercity do Jeleniej Góry, skróciły się czasy podróży i rozwija się kolej w aglomeracji, którą obsługują „Koleje Dolnośląskie”.
Linia nr 285 na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście pozostaje obecnie w zarządzie PKP Polskich Linii kolejowych SA. Przewidziana jest jej rewitalizacja w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego w perspektywie do 2020 r.

Dolnośląski Urząd Marszałkowski poinformował także swego czasu, że przy współudziale PLK liczone są koszty rewitalizacji tej linii. Czy to prawda?
Dla planowanych prac rewitalizacyjnych linii w oparciu o RPO dla województwa dolnośląskiego były określone wstępne, szacunkowe koszty. Trwają prace przygotowawcze dla przeprowadzenia postępowania przetargowego dla prac przedprojektowych (studium wykonalności), które określą uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz koszty dla wykonania rewitalizacji tej linii.

Ile linii kolejowych PLK przekazały samorządom?
Procedurę przekazywania linii kolejowych prowadzi PKP SA, która łącznie od 2003 roku przekazała samorządom ok. 2.087 km linii kolejowych. Współpraca PLK z samorządami jest także możliwa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA na podstawie zawartej umowy, oddały w czasowe zarządzanie Gminie Olszanica linię kolejową nr 108 Stróże - Krościenko na odcinku Załuż - Krościenko o długości 46,4 km. Powyższy odcinek, czasowo wyłączony z eksploatacji, oddano w zarządzanie Gminie Olszanica na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. w celu realizacji przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych.
Przekazane linie kolejowe adaptowane są przez samorządy pod ścieżki spacerowo-rowerowe. Część gmin decyduje się również na prowadzenie po torowiskach przewozów turystycznych, traktując taka działalność jako działania zwiększające atrakcyjność regionu.

W mediach pojawiają się informacje o utrudnieniach dla pasażerów podczas modernizacji, np. na linii nr 8 Warszawa - Radom. Kiedy one się skończą?
W pierwszym kwartale przyszłego roku zakończymy remont pierwszego odcinka na trasie pomiędzy Radomiem a Warszawą, czyli Warszawa Okęcie - Czachówek. Po modernizacji linia będzie przystosowana do prędkości 160 km/h, przebudowane będą wszystkie stacje i przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawców na modernizacje dwóch kolejnych odcinków, czyli Czachówek - Warka i Warka - Radom. W 2018 roku planujemy rozpoczęcie modernizacji linii numer 8 pomiędzy Czachówkiem a Radomiem. Prace na trasie zostaną zakończone w 2021 roku. Podróżni otrzymają trasę o oczekiwanym standardzie.
Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje to wyzwanie dla zamawiającego i wykonawcy, ale w dużej mierze w ten proces włączony jest pasażer. Szukamy najlepszych rozwiązań omawiamy je z przedstawicielami miast przez które prowadzą modernizowane linie. Tak właśnie wybieramy koncepcję prac na trasie Grodzisk Mazowiecki - Warszawa, to nie jest łatwe - czasem sąsiednie miasta mają inne koncepcje prowadzenia inwestycji i musimy to pogodzić. Dbamy też o bieżące informowanie o postępach prac i zmianach w komunikacji - odczytywanych jako utrudnienia. Wiemy z doświadczenia, że jeśli jest pełna informacja, to z większym zrozumieniem otoczenie podchodzi do utrudnień. Przy modernizacji w Krakowie mamy specjalną stronę, na której informujemy o budowie. Wiele osób z życzliwym zainteresowaniem śledzi rosnące tam estakady. Musimy też dobrze przygotować przebudowę linii średnicowej w Warszawie.

Przewoźnicy towarowi oczekują lepszych warunków. Kiedy nastąpi znacząca podwyżka średniej prędkości przewozowej, tzw. handlowej, dla pociągów towarowych?

Wiele korytarzy towarowych wciąż modernizujemy, a w efekcie pociągi mogą poruszać się szybciej. Prędkość handlowa, czyli czas przewozu z miejsca A do B, w tym roku znacznie się poprawi w stosunku do ub. roku. Na koniec obecnego roku, po zakończeniu przeprowadzanych kolejnych modernizacji, wzrośnie ona do ponad 30 km/godz., a więc o ok. 10 km/godz. Będziemy się starać, by nadal rosła, ale szansa, na to jest dopiero po zakończeniu większości prac po 2020 r. Obecnie szczególnie dla transportu towarowego zmieniamy standard linii ze Śląska i znacząco poprawi się dostęp do portów. Wykonujemy również wiele drobnych projektów, lecz ich znaczenie jest duże, gdyż oznaczają likwidacje wąskich gardeł. Np. modernizacja mostu na stacji w Kluczborku znacznie poprawi przejazd pociągów ze Śląska do Wielkopolski.

Jak PKP PLK przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży?
Przygotowania od miesięcy są pod stałym nadzorem zarządu. Mamy stały sztab, planujący specjalny ruch pociągów podczas ŚDM, którym kieruje wiceprezes Andrzej Pawłowski. PLK koordynuje prace wszystkich podmiotów zaangażowanych na kolei w ŚDM. Przeprowadzony objazd linii i przystanków kolejowych położonych w dwóch głównych miejscach - okolice Krakowa i Wieliczki, potwierdził dobre przygotowanie pod względem technicznym. Z raportów wynika, że nie ma żadnych powodów do obaw, co do prawidłowej obsługi transportu kolejowego tego zgromadzenia.
Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo. Straż Ochrony Kolei na terenie całego kraju będzie ściśle współpracowała z policją i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Już przed Euro 2012 SOK zostało znacznie doposażone, a funkcjonariusze przeszli duże szkolenia. Obecnie działamy podobnie. Na ŚDM zapewnimy wzmocnione patrole oraz wykorzystamy nowoczesny sprzęt m.in. mobilne centra monitoringu. Podróżni zobaczą większą liczbę funkcjonariuszy, ale będą też i funkcjonariusze nieumundurowani. Na każdej stacji przygotowana będzie również odpowiednia organizacja ruchu i zabezpieczenia. Szczególnym nadzorem objęte będą dodatkowe przejścia przez tory oraz tereny kolejowe, obok których przewidziano uroczystości. Czynny będzie 24 godziny na dobę telefon bezpieczeństwa, również przygotowany do rozmów w języku angielskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza przejąć Straż Ochrony Kolei i przekształcić ją w służbę policyjną, jako Straż Ochrony Kolei. Jak ten zamiar jest oceniany w Spółce?

Straż Ochrony Kolei coraz bardziej się profesjonalizuje, a jej działania są coraz skuteczniejsze. Ważne jest, by nad bezpieczeństwem pasażerów i majątkiem kolei czuwała dobrze znająca branżę, wyspecjalizowana służba.

20 czerwca ruszyła już dwunasta edycja kampanii „Bezpieczny Przejazd”. Jakie wymierne korzyści ona przyniosła?
Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!”, to jedna z największych w Europie kampanii społecznych, prowadzona przez PLK - w tym roku, 20 czerwca wystartowała już 12. edycja. Zarządca infrastruktury koncentruje się na promowaniu kultury bezpieczeństwa - jej wdrożenie ogranicza skutki brawury, rutyny i pośpiechu na przejazdach kolejowo-drogowych. Tym samym zdarzeń może być mniej, czyli mniej tragedii, strat materialnych, opóźnionych pociągów i angażowania służb ratowniczych.
Pozytywne efekty kampanii w pewnym sensie obrazują statystyki. Rok 2014 był zdecydowanie najbezpieczniejszym w historii polskich kolei - odnotowano mniej zdarzeń na przejazdach - 201 o 31 mniej niż w 2013 r. W roku 2015 udało się utrzymać pozytywny trend - o 12 procent mniej było wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Rok 2016, to obecnie także lepsze statystyki - w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do ubiegłego, liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zmalała o blisko 14 procent. W praktyce, to mniej tragedii.
Kampania społeczna narodziła się w 2005 r. Przez pierwsze cztery lata była prowadzona w miesiącach letnich. Od 2009 r. PLK przekonują do bezpiecznego zachowania przez cały rok, prowadząc akcje na przejazdach, spotkania w szkołach i przedszkolach, emitując spoty w radiu i telewizji, kolportując materiały. Od października 2012 r. kampania dodatkowo została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Bardzo ważne, że w kampanie spontanicznie angażuje się też wielu pracowników naszej Spółki. Jestem przekonany, że takie działania są bardzo cenne.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
fot. PKP PLK, SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.