"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Prywatyzacja PKP Energetyka
[ 0000-00-00 ]
   Zapowiedziana prywatyzacja PKP Energetyka SA, co nie dziwi, wywołała fale spekulacji i wciąż wypowiadają się na ten temat eksperci, wśród których nie ma jednomyślności, a ich opinie są przeciwstawne.
Swoje opinie w tym przedmiocie przedstawili parlamentarzyści i działacze związkowi. Swoją opinię przedstawiła również minister infrastruktury i rozwoju, Maria Wasiak.
   Jak już wspomniałem zdania co do celowości tego zamierzenia są podzielone. Co też jest zrozumiałe, bo dotychczasowe przykłady prywatyzacji podmiotów kolejowych przeprowadzonych w Anglii i Niemczech nie napawają optymizmem.
Przypomnijmy… Prywatyzacja infrastruktury kolei brytyjskiej doprowadziła do spadku bezpieczeństwa, co skutkowało wieloma wypadkami w ruchu kolejowym. W efekcie rząd postanowił reprywatyzować rail tracka kosztem kilkudziesięciu miliardów funtów.
Natomiast w Niemczech wyprowadzenie telekomunikacji ze struktur DB Netz („Sieć”) skutkowało tym, że wyprowadzona telekomunikacja stała się drugim, co do wielkości operatorem w kraju, a DB Netz musiała utworzyć od podstaw telekomunikację kolejową, by zabezpieczyć swoje potrzeby w tym zakresie.
   Prywatyzacja PKP Energetyka, co jest oczywiste i zrozumiałe, wywołała ogromny niepokój i zburzyła poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa wśród pracowników prywatyzowanej Spółki.
„Wolna Droga” publikowała opinie dotyczące prywatyzacji spółki, ale wiem to z osobistych rozmów, że te opinie i wypowiedzi nie do końca rozwiały niepokój przed nieznanym wśród pracowników PKP Energetyka.
Dlatego uważam, że w takich kluczowych sprawach informacji nigdy za wiele. Warto więc przybliżać zainteresowanym każdą informację na temat ich przyszłości i ich miejsc pracy.
Stąd pomysł, aby przedstawić zainteresowanym: odpowiedź dyrektora inwestycyjnego CVC Capital Partners Przemysława Błója na pytania Przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP Energetyka SA NSZZ „Solidarność” Andrzeja Niezgody.
Warto też przy te okazji przypomnieć, że pod koniec lipca w polskich mediach publicznych ukazało się płatne Oświadczenie CV „Fakty i mity w sprawie sprzedaży PKP Energetyka SA” , podpisane przez Istvána Szöke, Partner, CVC Capital Partners, w którym inwestor ustosunkowuje się do zarzutów przeciwników prywatyzacji PKP Energetyka SA.
Uważam, że zapoznanie się z tymi dokumentami jest nie tylko potrzebne, a wręcz konieczne, ponieważ poszerzają one wiedzę w tak kontrowersyjnym temacie, jakim jest prywatyzacja PKP Energetyka.

●●●

Zakładowe Organizacje Związkowe
NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka SA
Pracownicy PKP Energetyka SA

W związku z trwającym procesem prywatyzacji naszej Spółki, zwróciłem się do potencjalnego Inwestora o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania dotyczące strategii spółki PKP SA po zakończeniu procesu prywatyzacji:
  • Jakie zamierzenia ma Inwestor w stosunku do rozwoju działalności dystrybucyjnej, usługowej, sprzedaży i obrotu energią elektryczną i gazem oraz segmentu paliw, a w szczególności:
  • czy Inwestor gotowy jest przeznaczyć odpowiednie środki na modernizację sieci  dystrybucyjnej Spółki (program MUZa - setki mln zł w każdym z najbliższych lat) tak, aby modernizacja podstacji była realizowana w synchronizacji z planami modernizacyjnymi PLK?
  • czy Inwestor wspomagać będzie konkurowanie Spółki z innymi firmami na rynku budowy / modernizacji sieci wysokich i najwyższych napięć dla innych OSD i PSE Operator?
  • czy Inwestor zadba o to, aby Spółka nadal posiadała odpowiedni potencjał pracowniczy i techniczny do utrzymania sieci trakcyjnej polskich linii kolejowych?
  • czy Inwestor przewiduje kontynuowanie działalności Spółki na rynku energii elektrycznej, z wykorzystaniem zasady TPA?
  • Czy Inwestor umożliwi Spółce kontynuowanie działania w ramach aktualnej spójnej struktury organizacyjnej, dzięki której duży wysiłek pracowników dla efektywnego wykorzystywania majątku Spółki przynosi pozytywne wyniki ekonomiczne?
Spółka w aktualnej strukturze wykazuje duże efekty synergii - nasi ludzie potrafią utrzymywać sieć trakcyjną, podstacje i kabiny sekcyjne, realizują przyłączenia nowych klientów, modernizują linie kolejowe, budują tramwajowe sieci trakcyjne i sieci oświetleniowe dla klientów spoza kolei. Sprzedajemy energię nietrakcyjną już w większości  odbiorcom ni-kolejowym. Dzięki temu majątek kolejowy jest efektywnie wykorzystywany i przynosi korzyści Spółce, pracownikom i całemu sektorowi transportu.
Czy w związku z tym Inwestor zachowa aktualny poziom zatrudnienia?
Warszawa 23.07.2015 r


Przewodniczący
Sekcji Zawodowej
NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka SA
Andrzej Niezgoda

●●●

Odpowiedź Inwestora

FILOZOFIA CVC
Celem inwestora jest rozwój przedsiębiorstw i budowa ich konkurencyjności i wartości w długim okresie – jest to też cel dla PKP Energetyka. Na przestrzeni niemal 35 lat nasz fundusz przeprowadził ponad 300 inwestycji o wartości blisko 60 miliardów dolarów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji.
Obecnie jesteśmy udziałowcem w ponad 60 firmach, które zatrudniają łącznie ponad 400 tysięcy pracowników przy obrotach ponad 120 miliardów dolarów. Posiadamy duże doświadczenie na rynku, na którym działa PKP Energetyka. Wśród zrealizowanych inwestycji znajduje się wiele firm o strategicznym znaczeniu oraz zarządzających infrastrukturą, takich jak poczta belgijska – Bpost, dostawca infrastruktury kolejowej – Delachaux z Francji, czy operator sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu w Hiszpanii – Inalta, jak również firmy telekomunikacyjne w Szwajcarii, Hiszpanii, Hong Kongu i innych krajach.
Nasza strategia opiera się na wieloletnim doświadczeniu inwestycyjnym oraz zaufaniu, jakie udało się zbudować w najbardziej rozwiniętych krajach Europy i USA. Naszym celem jest bycie partnerem w budowie wartości, pozycji rynkowej i silnej strategii rozwoju przedsiębiorstw, w które inwestujemy. Ponieważ inwestujemy długoterminowo zależy nam na stabilności finansowej oraz trwałych fundamentach wzrostu PKP Energetyka.
Kapitał, jakim dysponujemy, jest gwarancją stabilności i zaufania, jakim obdarzyły nas instytucje, które powierzyły nam swoje oszczędności. Nasze środki pochodzą w większości ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, od funduszy emerytalnych, instytucji finansowych i państwowych.

ZARYS STRATEGII PKP ENERGETYKA
CVC jest inwestorem, a więc sprawuje nadzór właścicielski, natomiast za przygotowanie i wdrożenie strategii firmy odpowiada Zarząd. Poniższe plany są podstawą do inwestycji w PKP Energetyka i będą weryfikowane i uszczegółowiane w najbliższych miesiącach.
W obszarze dystrybucji, inwestycje są kluczem do wzrostu wartości i rozwoju PKP Energetyka i będą realizowane, podobnie jak to miało miejsce w ostatnich latach, zgodnie z dalszymi planami modernizacyjnymi PKP PLK w ramach programu MUZa 2. Jeśli plany PKP PLK nie ulegną zasadniczym zmianom, w latach 2016-2021 możemy liczyć na podobną skalę inwestycji, co w przypadku MUZa 1.
Kolejnym obszarem rozwoju jest wykorzystanie potencjału technicznego i kompetencji pracowników PKP Energetyka do modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych zarządzanych przez innych operatorów w Polsce. Polskie Sieci Elektroenergetyczne i OSD planują zainwestować 35-40 miliardów złotych w modernizację sieci elektroenergetycznych w latach 2015-2020. Jest to olbrzymia szansa, ale również wyzwanie zbudowania silnej pozycji na rynku, który znajduje się w początkowej fazie rozwoju.
Nowe segmenty rynku, takie jak modernizacja sieci wysokich napięć innych OSD i PSE, to działalność na konkurencyjnym rynku, która wymaga najwyższej jakości usług, specjalistycznego sprzętu i kadry pracowniczej posiadającej niezbędne doświadczenie i kwalifikacje. Naszym celem jest zapewnienie takich kompetencji, które pozwolą Spółce stać się istotnym graczem na rynku usług modernizacji i budowy sieci WN. Uda się to osiągnąć dzięki rozwojowi kadr, który zapewni trwały rozwój Spółki.
Jednym z unikalnych zasobów PKP Energetyka jest uniwersalność brygad, w tym umiejętności utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji i kabin sekcyjnych, realizacja przyłączeń i modernizacji układów WN, co pozwala na efektywne działanie na terenie całego kraju i dobre wykorzystanie majątku.
PKP Energetyka, jako przedsiębiorstwo o kluczowym znaczeniu dla modernizacji i obsługi sieci trakcyjnej w Polsce, musi dbać o najwyższą jakość usług i bezpieczeństwo dostaw energii. Nowa umowa utrzymaniowa pomiędzy PKP Energetyka i PKP PLK wymaga zapewnienia bardzo wysokich i ściśle uregulowanych standardów obsługi sieci, które wymagają odpowiedniego zaplecza technicznego oraz przede wszystkim potencjału ludzkiego. Ich zapewnienie będzie jednym z priorytetów Zarządu, przy pełnym wsparciu inwestora.
Celem inwestora jest kontynuowanie rozwoju kluczowych obszarów biznesowych PKP Energetyka w ramach spójnej strategii opartej na wykorzystaniu ekonomicznego potencjału spółki.

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Nasze inwestycje mają charakter długoterminowy, dlatego priorytetem jest zabezpieczenie stabilnej pozycji finansowej PKP Energetyka. Działalność chcemy rozwijać w obszarach naturalnych kompetencji spółki oraz przy wykorzystaniu jej unikalnych zasobów.
Jednocześnie, szczególnie wnikliwie będziemy analizowali obszary o wysokim ryzyku, takie jak działalność na rynku TPA. Jest ona potencjalnie atrakcyjna, ale wiąże się z innymi ryzykami niż te, które PKP Energetyka napotyka w pozostałej działalności. Wymaga ona skutecznych narzędzi zabezpieczających np. przed negatywnymi wynikami segmentu, które dotknęły spółkę w 2014 roku i pierwszym kwartale 2015. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo PKP Energetyka, działalność inwestycyjna nie może narażać działalności operacyjnej spółki na ryzyko.
Inwestor oraz Organizacje Związkowe wspólnie zadeklarowały, że chcą prowadzić aktywny dialog partnerów społecznych w duchu poszanowania zasad wzajemnego szacunku i troski o dobro PKP Energetyka i zatrudnionych w niej pracowników.
Jednym z elementów tej współpracy, było potwierdzenie przez inwestora zobowiązań z tytułu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jak też realizacji Paktu Gwarancji Pracowniczych w PKP Energetyka, w tym premii prywatyzacyjnej i gwarancji zatrudnienia dla pracowników.
Polityka zatrudnienia w PKP Energetyka będzie oparta na poszanowaniu obowiązujących gwarancji dla obecnej załogi na cztery lata oraz - w celu zabezpieczenia należytego wykonywania usług - na zatrudnianiu i szkoleniu nowych pracowników w zależności od potrzeb i okoliczności, tj. zmian liczebności załogi z powodu na przykład przejść na emeryturę, powodzenia realizacji strategii Spółki i możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich kompetencjach na rynku.

Odpowiedzi udzielił
dyrektor inwestycyjny CVC Capital Partner
Przemysław Obłój

●●●

Oświadczenie CVC

Fakty i mity w sprawie sprzedaży PKP Energetyka SA
Od kilku tygodni jesteśmy świadkami rozpowszechniania mitów i oczywistych kłamstw na temat sprzedaż akcji PKP Energetyka SA funduszowi CVC. Dzieje się tak mimo kierowania pism z wyjaśnieniami do autorów tych pomówień.
Proces sprzedaży akcji PKP Energetyka trwa od grudnia 2014 roku. CVC złożył o najlepszą ofertę, wynoszącą prawie 2 miliardy złotych. PKP SA zyskało cenę wyraźnie wyższą od pierwotnej oczekiwanej oraz partnera z doświadczeniem i kapitałem, którego PKP Energetyka potrzebuje.

Poseł Tchórzewski: „Zagrożone są też w przyszłości inwestycje kolejowe. (…) Albo będzie on (właściciel) prywatny żądał zawyżonych cen za swoje usługi”.
Energetyka, w szczególności dystrybucja anergii, to obszar ściśle regulowany państwo, w tym przypadku przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Nie ma możliwości prawnej, aby jakikolwiek operator sieci dystrybucyjnej, czy prywatny, zawyżał ceny. Ustala je URE poprzez taryfę w oparciu o powszechnie znany i długookresowy mechanizm.
Do brytyjskiego odpowiednika PKP PLK - Network Rail prąd dostarcza francuska firma. Do Miasta Stołecznego Warszawa, w tym do budynku Sejmu, szpitali i instytucji wojskowych prąd dostarcza niemiecki koncern energetyczny. Posłowie korzystają z telefonów komórkowych wyprodukowanych i obsługiwanych przez prywatne firmy, których akcjonariusze mogą nie być im znani. Fakty te nie wzbudzają u nikogo większych emocji.
Tak samo będzie w przypadku PKP Energetyka SA. CVC jest odpowiedzialnym inwestorem, w pełni respektującym zobowiązania wynikające z przepisów prawa oraz dobrych oraz dobrych praktyk biznesowych. PKP Energetyka będzie inwestować setki milionów złotych w modernizację sieci i podnoszenie jakości usług oraz bezpieczeństwa dostaw energii.

Poseł Adamczyk: „Spółka PKP Energetyka została sprzedana funduszowi inwestycyjnemu (…), którego ani składu zarządu, ani pochodzenia źródeł kapitału nie mamy”.

CVC działa od roku 1981 i posiada 22 biura na całym świecie. CVC zarządza środkami inwestorów z Ameryki Północnej (55%), Europy (28%), Azji i Bliskiego Wschodu, zgromadzonymi m.in. poprzez Amerykański System Emerytalny Sektora Kolejowego, Program emerytalny dla Nauczycieli Stanu Nowy Jork, Kanadyjski Program Emerytalny czy Kościół Anglikański, którzy powierzają swój kapitał na przynajmniej 10-letnie okresy. Bieżąca wartość aktywów firmy przekracza 52 mld USD.
CVC posiada udziały w pond 50 spółkach, takich jak Evonik, Douglas, Formuła 1, zatrudniających około 400.000 osób oraz osiągających roczne przychody w wysokości około 130 mld USD. Jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym partnerem dla rządów i inwestorów. CVC był i pozostaje właścicielem wielu kluczowych firm dla gospodarek Europy i Stanów Zjednoczonych, np. BPOST (belgijska poczta) czy Inalta (dystrybutor energii w Hiszpanii). Wszystkie te informacje znajdują się na stronie internetowej ww.cvc.com.

Poseł Tchórzewski: Kupującym PKP Energetyka wcale nie jest fundusz CVC Capital Partners, ale spółka Caryville. (…) Takie firmy w świecie biznesu nazywa się spółkami wydmuszkami”.

Transakcja jest realizowana i finansowana przez CVC. W większości transakcji przeprowadzanych przez inwestorów zagranicznych (w tym również przez polskie spółki Skarbu Państwa działające z granicą) wykorzystuje się mechanizm spółek celowych. Ta forma pozwala zachować transparentność każdej transakcji i ułatwia śledzenie inwestorom losu powierzonych pieniędzy. Wszystkie podpisane zobowiązania, w tym porozumienie ze związkami zawodowymi, mają pełne pokrycie finansowe i gwarancje funduszu o kapitałach wartości 11 mld USD.

Poseł Adamczyk: „Ta spółka jest wpisana w dokumentach rządowych jako spółka o specjalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa”.
PKP Energetyka SA, podobnie jak prywatne firmy telefonii komórkowej, firmy paliwowe czy stacje telewizyjne, znajduje się na liście firm, dla których państwo przewidziało określone role na wypadek sytuacji kryzysowych. Struktura własności tych firm nie ma żadnego znaczenia dla wypełniania tych zadań. Gwarantują to odpowiednie urzędy i przepisy prawa.

Poseł Adamczyk: „W związku z gwałtownym przyspiesz transakcji (…) złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury”.
Proces sprzedaży trwał siedem miesięcy i był zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i praktyką biznesową. Decyzja o zbyciu pakietu akcji PKP Energetyka SA realizuje zapisy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku, czyli 15 lat temu, za czasów rządów AWS. Dziś głównymi krytykami wypełniania tej ustawy są jej współtwórcy i prominentni wówczas politycy AWS – Pan Janusz Steinhoff (w tamtym czasie wicepremier) i poseł Krzysztof Tchórzewski. Pan poseł Tchórzewski ma szczególnie bliskie związki z PKP Energetyka. Jest byłem członkiem zarządu spółki urlopowanym na czas sprawowania mandatu poselskiego. W PKP Energetyka znalazła też zatrudnienie osoba z najbliższej rodziny Pana posła.
Warto abyśmy wszyscy mieli świadomość, że „gierki” prowadzone przez przeciwników transakcji to nie przejaw troski o dobro wspólne, ale chęć zaistnienia za wszelką cenę oraz, co bardzo niepokojące, wpłynięcia na wynik procesu sprzedaży.

István Szöke
Partner, CVC Capital Partners

●●●

Mam nadzieję, że odpowiedź Przemysława Błója, a także Oświadczenie CVC, przynajmniej w pewnym stopniu przybliży naszym Czytelnikom sporną kwestię prywatyzacji Spółki PKP Energetyka SA.
Mam też nadzieję, że bezpośrednio zainteresowani, Pracownicy PKP Energetyka, wejdą w posiadanie większej wiedzy w sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy, która ich niepokoi…
Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.