"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 2 czerwca 2023 r.
Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm
 
Odpowiedź na Petycję
[ 0000-00-00 ]
   W odpowiedzi na zawarte w petycji złożonej w dniu 23 czerwca 2014 r. postulaty dotyczące prowadzonych w PKP PLK SA, PKP SA i spółkach Grupy PKP działań restrukturyzacyjnych, poniżej przedkładam stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiotowym zakresie.

   Wyrażone w złożonej petycji postulaty dotyczące podjęcia lub zaniechania określonych działań przez ww. spółki w zdecydowanej większości pozostają poza zakresem oddziaływania ministra właściwego do spraw transportu. Ich adresatami powinny być poszczególne spółki, gdyż dotyczą one sfery działań pozostającej w wyłącznej gestii ich organów korporacyjnych.
Mając powyższe na względzie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwróciło się do PKP PLK SA oraz PKP SA sprawującej nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP, o odniesienie się do kwestii zawartych w ww. petycji.
   W odniesieniu do postulatów dotyczących wstrzymania w spółkach kolejowych działań polegających na:
 • centralizacji i wdrażaniu pionowego sposobu zarządzania,
 • likwidacji i łączeniu zakładów spółek kolejowych oraz ograniczaniu ich kompetencji,
 • niekontrolowanym rozroście central spółek PKP SA i PKP PLK SA,
 • zmianach w strukturze zatrudnienia w centralach spółek kolejowych,
 • zwolnieniach pracowników i wymianie kadr kolejowych na osoby z innych branż,
wyjaśnienia przekazane przez ww. spółki wykazują, że podejmowane przez organy korporacyjne tych spółek działania mają na celu poprawę efektywności ich funkcjonowania.
   Spółka PKP SA poinformowała, że w wyniku zidentyfikowania obszarów o niewystarczającej efektywności procesowej, organizacyjnej i systemowej wypracowana została koncepcja optymalizacji procesów i procedur występujących w Spółce. Prace nad optymalizacją procesów i procedur dotyczyły takich funkcji wsparcia, jak: windykacja, kadry i płace, finanse i rachunkowość, kontroling, zakupy, audyt wewnętrzny oraz informatyka. Zmiany te zostały poprzedzone analizami obejmującymi m.in. strukturę organizacyjną Spółki, występujące w niej procedury, procesy i narzędzia. Opisane powyżej zmiany zrealizowane zostały w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania kluczowych zadań Spółki oraz osiągnięcia następujących efektów:
 • podniesienia efektywności kosztowej realizowanych procesów (w tym dostosowania poziomu zatrudnienia do zoptymalizowanego przebiegu procesów, redukcja kosztów usług i pracochłonności, wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń). Restrukturyzacja przeprowadzona została w 2013 r. i przyniosła wymierny efekt w postaci redukcji kosztów o 11.854.800,00 zł.
 • podniesienia efektywności operacyjnej procesów poprzez m.in. wprowadzenie standardowych procedur obowiązujących w całej Spółce, stworzenie jednolitych zasad współpracy oraz podziału zadań między komórkami organizacyjnymi, zwiększenie liczby szkoleń oraz specjalizację w ramach wykonywanych działań,
 • zwiększenia kontroli nad procesami poprzez ustanowienie proceduralnych mechanizmów kontrolnych, stworzenie narzędzi do monitorowania realizowanych zadań oraz przypisanie odpowiedzialności za poszczególne zadania i procesy.
   Spółka PKP PLK SA poinformowała, że planowana centralizacja wsparcia kadrowego, płacowego, księgowego i finansowego, aktualnie realizowanego w strukturze rozproszonej, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, ma na celu skupienie zaangażowania kierownictwa jednostek organizacyjnych na prowadzeniu działalności, dla których te jednostki zostały powołane. Planowana centralizacja ma także na celu obniżenie kosztów operacyjnych tej działalności. Centralizacja procesów wsparcia umożliwia szereg istotnych zmian jakościowych polegających m.in. na:
 • usprawnieniu i uproszczeniu zarządzania, a w konsekwencji zwiększeniu efektywności poprzez wprowadzenie standaryzacji i automatyzacji procesów, eliminację błędów oraz ograniczenie czasu niezbędnego na prowadzenie uzgodnień dla zachowania jednolitego standardu działań realizowanych w różnych jednostkach,
 • poprawie ładu korporacyjnego poprzez jednolitą interpretację i spójne stosowanie przepisów prawa powszechnego oraz regulacji wewnętrznych Spółki, a także zwiększenie przejrzystości działań dzięki jednolitemu podziałowi odpowiedzialności oraz dostosowaniu i ujednoliceniu procedur wewnętrznych,
 • równym traktowaniu wszystkich pracowników niezależnie od miejsca wykonywania pracy dzięki wprowadzeniu jednolitego standardu obsługi kadrowo-płacowej.
   Uprzejmie wyjaśniam, że PKP SA jest jednym pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie są planowane zmiany w zakresie zmiany tego statusu. Obecna struktura organizacyjna PKP SA obejmuję Centralę Spółki w Warszawie, Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz Oddział Kolejowa Medycyna Pracy w Warszawie w 2013 r.
   Zmiany w stanie zatrudnienia w Centrali PKP SA w 2013 r., wynikały z optymalizacji obszarów: windykacji, kadr i płac, finansów i rachunkowości, kontrolingu, zakupów, audytu wewnętrznego oraz informatyki. Osoby wypełniające obowiązki w ramach ww. obszarów zatrudnione były dotąd w Oddziałach Gospodarowania Nieruchomościami Spółki i zostały one przeniesione do Centrali PKP SA, między innymi w ramach programu dobrowolnych relokacji.
   W odniesieniu do PKP PLK SA, planowana jest zmiana struktury Sekcji eksploatacji, jednostek wykonawczych Spółki, które nie mają statusu pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy. Plany dotyczące zmiany struktury organizacyjnej Zakładów Linii Kolejowych są obecnie w fazie rozważań i analiz. Z uwagi na trwający proces restrukturyzacji PKP PLK SA oraz zachodzące zmiany technologiczne i organizacyjne, w dniu 4 czerwca 2012 r. została zawarta umowa „Umowa Społeczna” pomiędzy spółką a Organizacjami Związkowymi w niej działającymi, której celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych towarzyszących trwającym przedmiotowym zmianom. W tym zakresie strony wprowadziły „Program Dobrowolnych Odejść”, jako program zachęt finansowych dla pracowników spełniających warunki wymagane do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych lub odchodzących z pracy wskutek wspomnianych zmian, a którzy będą zainteresowani rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Z informacji otrzymanych z PKP PLK SA wynika, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. koncepcja dotycząca zmiany struktury Sekcji eksploatacji wraz z proponowanymi zmianami do Ramowego Regulaminu Organizacyjnego Zakładów Linii Kolejowych została przekazana do konsultacji społecznych. Koncepcja jest częścią programu zwiększenia efektywności utrzymania infrastruktury oraz programu modernizacji linii. W ramach tych działań Spółka zwiększa zatrudnienie na stanowiskach podstawowych o ponad 1.100 osób.
   Według zapewnień Spółki, wszystkie zmiany w PKP PLK SA odbywają się w konsultacji z partnerami społecznymi. Planowane zmiany organizacyjne w 2014 r. nie wiążą się ze zmniejszeniem liczby etatów pracowników szczebla podstawowego oraz etatów personelu nadzoru i kierownictwa, a w konsekwencji nie przełożą się na pogorszenie jakości utrzymania i eksploatacji infrastruktury oraz poziomu bezpieczeństwa.
Wzrost zatrudnienia w Centrali PKP PLK SA związany jest z nowymi zadaniami wynikającymi ze zmiany przepisów, przejęciem zadań realizowanych przez podległe jednostki organizacyjne, wzrostem nakładów inwestycyjnych oraz planowanymi inwestycjami w nowej perspektywie unijnej.
   Jednocześnie z wyjaśnień PKP SA dotyczących zmian organizacyjnych w spółkach Grupy PKP wynika, że przeprowadzone w PKP CARGO SA zmiany polegające na wdrożeniu pionowego sposobu zarządzania zostały zainicjowane przed debiutem giełdowym Spółki i były istotnym założeniem jej dalszego rozwoju. Zmiany zachodzące w otoczeniu biznesowym PKP CARGO SA wymagają od niej szybkiego i bardziej efektywnego działania przy zachowaniu jednolitych standardów współpracy z kontrahentami w skali całego kraju.
Wdrożenie w PKP CARGO SA w 2014 r. zmiany struktury organizacyjnej, polegały na połączeniu niektórych zakładów Spółki i korekcie granic części z nich. W efekcie liczba zakładów została zredukowana z 10 na 7. W ocenie Zarządu PKP CARGO SA, wdrożenie zmian organizacyjnych w zakresie zmniejszenia liczby zakładów będzie miało znaczenie dla funkcjonowania Spółki i jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, a w efekcie dla jej pracowników. Szacuje się, że samo połączenie Zakładów spowoduje oszczędności w kwocie kilkunastu milionów złotych rocznie, a także umożliwi:
 • zmiany w zakresie organizacji procesów technologicznych i tym samym usprawnienie procesu przewozowego i zmniejszenie jego kosztów. Oznacza to, że w ramach jednej dyspozytury ruch pociągów będzie prowadzony w oparciu o środki i drużyny trakcyjne oraz organizację przewozów w jednym Zakładzie,
 • elastyczne wykorzystanie zasobów ludzkich w zakładach, w których zgodnie z wykonywaną pracą przewozową występują nadwyżki w zatrudnieniu, przy zachowaniu postanowień wynikających z Paktu Gwarancji Pracowniczych. Propozycja zmian organizacyjnych pozwoli Zarządowi Spółki w sposób racjonalny i efektywny reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym oraz umożliwi kontynuację niezbędnych procesów restrukturyzacyjnych, przy czym realizacja przedstawionych zamierzeń Zarządu pozostaje w zgodzie z zobowiązaniami określonymi w podpisanym w dniu 2 września 2013 r. Pakcie Gwarancji Pracowniczych. Przejście pracowników do nowego pracodawcy następuje przy zastosowywaniu pełnej ochrony stosunku pracy wynikającej z trybu wskazanego w art. 231 Kodeksu Pracy, a także z poszanowaniem zobowiązań wynikających ze wszystkich regulacji oraz porozumień i umów ze Stroną Społeczną. Gwarancja ta odnosi się również do sytuacji, w których w procesie łączenia dojdzie do skorygowania granic Zakładów Spółki w celu dalszej optymalizacji procesów przewozowych.
Ponadto, według opinii Zarządu PKP CARGO SA, nowa organizacja struktur przyczyni się do lepszego przepływu informacji, który przełoży się na szybkość podejmowania decyzji w Spółce. Wśród zakładanych korzyści płynących z wdrażanych zmian istotne jest zastosowanie jednolitych rozwiązań w skali Spółki oraz zwiększenie elastyczności wykorzystywania zasobów kadrowych, co przełoży się na ograniczenie konieczności odtwarzania stanowisk.
   Z przekazanych przez PKP SA informacji wynika, że w Spółce PKP Intercity SA nie przeprowadzono i nie planuje się działań związanych z likwidacją i łączeniem zakładów. Organy korporacyjne Spółki rozważają natomiast ustanowienie jednego pracodawcy. W PKP Intercity SA w 2013 r. zlikwidowano 2 jednostki organizacyjne, tj. Biuro Rozliczeń Krajowych z siedzibą w Krakowie oraz Biuro Rozliczeń Międzynarodowych z siedzibą w Bydgoszczy. Zadania realizowane dotąd przez ww. jednostki realizowane są obecnie przez centralę Spółki. PKP Intercity SA przeprowadziła również przygotowania do optymalizacji obszaru kadr i płac oraz kontrolingu. Wdrażanie zmian rozpoczęto w lutym 2014 r. Z przekazanych informacji wynika również, że reorganizacja obszarów wsparcia pozwoliła zoptymalizować koszty oraz pozytywnie wpłynęła na standaryzację procesów i poprawę jakości zarządzania w PKP Intercity SA. Zatrudnienie w tym obszarze działalności Spółki uległo zmniejszeniu o 73 pracowników, co daje oszczędność w funduszu wynagrodzeń około 3,5 mln zł rocznie. Zoptymalizowano również czas realizacji reklamacji z 4 do 15 wniosków dziennie oraz czas rozpatrywania wniosków, który uległ skróceniu z 30 do 12 dni. W ocenie PKP Intercity SA, zmiany w obszarze kadrowo-płacowo-finansowym pozwolą na optymalizację zatrudnienia, a w konsekwencji oszczędności rzędu 2,4 mln zł rocznie. Pierwsze działania wdrażające w tym obszarze pozwoliły wyeliminować nieprawidłowości w sposobie rozliczania czasu pracy i naliczania wynagrodzeń.
   Przeprowadzone w roku bieżącym w PKP LHS Sp. z o.o. zmiany organizacyjne polegające na zwiększeniu zakresu działania, kompetencji i odpowiedzialności dotychczasowych jednostek wykonawczych Spółki działających w terenie, tj. trzech Sekcji Drogowych i pięciu Sekcji Przewozów, doprowadziły do ich zintegrowania. W ocenie Zarządu Spółki PKP LHS Sp. z o.o., zintegrowane jednostki wykonawcze w terenie oraz nowy sposób określenia zadań i celów kierowników jednostek organizacyjnych ma usprawnić i zoptymalizować realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury bez uszczerbku dla działalności operacyjnej, polegającej na realizacji zadań przewozowych. Jednocześnie należy zauważyć, że Spółka PKP LHS Sp. z o.o. nie jest pracodawcą wielozakładowym.
   W przypadku Spółki TK Telekom Sp. z o.o., wprowadzone zmiany polegające na wyodrębnieniu Pionu Robót Telekomunikacyjnych oraz trzech podmiotów (PKP Utrzymanie Sp. z o.o., TK Operator Sp. z o.o. i TK Telekom Interkonekt Sp. z o.o.), były podyktowane koniecznością sprostania wymogom dynamicznie rozwijającego się rynku oraz międzynarodowym charakterem działalności interkonektowej. Działalność internetowa jest obarczona dużym ryzykiem tzw. fraudów telekomunikacyjnych, a wynikające z tego konsekwencje finansowe mogłyby stanowić realne zagrożenie dla funkcjonowania TK Telekom Sp. z o.o. Zmiana ta miała na celu przede wszystkim ograniczenie ryzyka biznesowego prowadzonej działalności podstawowej.
   W Spółce PKP Informatyka Sp. z o.o. prowadzone zmiany organizacyjne były kontynuacją rozpoczętego w 2012 r. procesu restrukturyzacji. Ww. proces poprzedzony był oceną, która wskazywała, że dotychczasowa struktura organizacyjna jest nieefektywna i nie pokrywa się z planami rozwoju Spółki. Celem wprowadzenia zmian było: dostosowanie zapisów tego aktu korporacyjnego Spółki do przeprowadzonego procesu restrukturyzacji, usprawnienie procesów zarządczych, podniesienie efektywności organizacji oraz podniesienie przejrzystości struktur, jak również zależności pomiędzy nimi.
   Zarówno w PKP Informatyka Sp. z o.o., jak i w TK Telekom Sp. z o.o. nie przeprowadzono likwidacji i łączenia jednostek organizacyjnych, ani ustanawiania jednego pracodawcy. Nie są planowane również działania, o wstrzymanie których wnoszą reprezentowane przez Panów Przewodniczących organizacje związkowe.
   Odnosząc się do postulatu dotyczącego oddłużenia Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. i powstrzymania jej ciągłej degradacji polegającej na dalszym podziale, tworzeniu następnych spółek samorządowych odbierających pracę przewozową i likwidację kolejnych połączeń regionalnych oraz miejsc pracy, uprzejmie wyjaśniam, że pod koniec 2013 r., podjęte zostało wspólne ustalenie pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu, marszałkami województw i stroną społeczną, dotyczące konieczności wypracowania efektywnej koncepcji restrukturyzacji Spółki. W lutym 2014 r., po wypracowaniu wstępnej i ogólnej koncepcji wskazującej na możliwe kierunki działań w obszarze restrukturyzacji Spółki oraz (dodatkowo) rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym, zaistniała potrzeba zaangażowania do procesu dodatkowego podmiotu (Agencja Rozwoju Przemysłu SA), który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych dużych podmiotów gospodarczych. ARP SA pomogła przygotować zakres niezbędnego wsparcia konsultanta. Obecnie prowadzone są działania mające na celu wypracowanie koncepcji przekształcenia i restrukturyzacji działalności Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. wraz z koncepcją restrukturyzacji krajowego rynku regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Obecny harmonogram prac zakłada, że stosowne rekomendacje doradcy zostaną przedstawione w III kwartale 2014 r., tak aby podjęcie ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących docelowej opcji restrukturyzacji mogło nastąpić w październiku br.
   Ustosunkowując się do podniesionego w petycji postulatu dotyczącego zaprzestania wydatkowania przez zarządy spółek kolejowych znacznych środków finansowych na usługi firm doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, które powinny być wykonywane przez istniejące komórki organizacyjne ww. spółek wyjaśniam, że korzystanie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów doradzających, m.in. w sprawach wdrażania procesów, reorganizacji, optymalizacji kosztów czy też projektowania rozwiązań informatycznych, jest powszechnie stosowaną praktyką rynkową w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi. Jest to praktyka stosowana również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Dla zarządów spółek kolejowych przy zawieraniu umów doradczych z firmami konsultingowymi priorytetem jest zapewnienie przejrzystości i konkurencyjności. Dlatego zawierane przez spółki Grupy PKP umowy konsultingowe każdorazowo podlegają wnikliwej analizie pod kątem adekwatności ustalanego wynagrodzenia do zakresu realizowanego zadania doradczego przez organy korporacyjne tych spółek.
   Odnośnie postulatu dotyczącego wycofania się z planów prywatyzacji spółek PKP Energetyka SA oraz TK Telekom Sp. z o.o. uprzejmie informuję, iż działania związane z prywatyzacją spółek w Grupie PKP wynikają z długoterminowej strategii działalności Grupy PKP. Prywatyzacja spółek Grupy PKP jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dla PKP SA prywatyzacja spółek Grupy PKP wiąże się z zapewnieniem środków na spłatę zadłużenia objętego gwarancjami Skarbu Państwa. Spółka PKP SA jest bowiem podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, którego podstawowym zadaniem jest restrukturyzacja finansowa i organizacyjna wynikająca z faktu, iż jest jedynym spadkobiercą byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP, po którym PKP SA przejęła zobowiązania finansowe. Zbywanie przez PKP SA aktywów, w tym akcji i udziałów spółek, jest jedną z form pozyskania środków na spłatę powyższych zobowiązań.
   Ustosunkowując się do grupy postulatów związanych z nieprzestrzeganiem przez pracodawców kolejowych praw pracowniczych i trybu opiniowania i uzgadniania ze związkami zawodowymi spraw określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz porozumieniach zawartych pomiędzy spółkami kolejowymi a organizacjami związkowymi, uprzejmie informuję, że przedmiotowe kwestie obejmują sferę stosunków pomiędzy samodzielnymi podmiotami gospodarczymi a organizacjami związkowymi, na które minister właściwy ds. transportu nie może wpływać.
Warszawa, 14 lipca 2014 r.

Zbigniew Klepacki
Podsekretarz Stanu
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.