"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
 
To nie była łatwa kadencja
[ 0000-00-00 ]
W dniach 19-20 maja 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie XXV Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu obecnych było 145 delegatów i to oni wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w kadencji 2010 – 2014. Aby wszyscy członkowie związku mogli zapoznać się ze sprawozdaniem, publikujemy obszerne jego fragmenty. Z uwagi na znaczną ilość materiału, kolejne fragmenty dotyczące działalności poszczególnych Sekcji Zawodowych przedstawimy w następnym numerze „Wolnej Drogi”.

Protesty, pikiety, referenda
( …) Już na samym początku mijającej kadencji Sekcja Krajowa Kolejarzy musiała zmierzyć się z problemem braku realizacji postulatów zgłaszanych w przeciągu ostatnich lat, które określały podstawowe warunki konieczne do spełnienia przez rząd dla istnienia naszych miejsc pracy i przyszłości polskich kolei. Co więcej, zaczęły się intensywne przygotowania do prywatyzacji, a właściwie wyprzedaży, spółek kolejowych dla pokrycia długów PKP SA oraz głębokie procesy restrukturyzacyjne likwidujące miejsca pracy.
Ponadto w tym samym czasie rząd przesłał do Sejmu projekt zmian w ustawach o spółkach kolejowych, umożliwiając upadłość spółek powstałych na mocy tych ustaw. W związku z powyższym w dniu 18.08.2010 r. powołany został wspólnie z Federacją ZZP PKP i Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych, Komitet Protestacyjno-Strajkowy. W dniu 28 września 2010 r. podjęto decyzję o protestacyjnym zgromadzeniu publicznym połączonym z przemarszem przed siedzibę Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie w celu ostatniego ostrzeżenia dla rządu przed ogłoszeniem bardziej drastycznych form protestu. Podczas pikiety wręczona została petycja zawierająca 11 punktów określających oczekiwany przez związki kierunek polityki transportowej w interesie polskich kolei. (…)
Rok 2011 rozpoczął się wzrostem niepokojów społecznych wśród kolejarzy, związanym ze stale pogarszającą się sytuacją w spółkach kolejowych. Rada Sekcji Krajowej Kolejarzy przyjęła stanowisko ws. działań rządu RP w celu poprawy warunków funkcjonowania kolejnictwa, a następnie złożyła wniosek o pilne spotkanie z kierownictwem resortu infrastruktury. Tematem spotkania, które odbyło się w marcu 2011 r., było omówienie realizacji postulatów zgłoszonych przez Radę SKK w w/w stanowisku oraz w petycjach adresowanych do premiera w trakcie pikiet protestacyjnych, które odbyły się w okresie od 3 do 10 lutego 2011 r.
Strona społeczna domagała się, by w związku z prowadzonym procesem prywatyzacji spółek grupy PKP, między zarządami spółek i partnerami społecznymi przeprowadzić negocjacje i zawrzeć pakty gwarancji pracowniczych, oddzielnie dla pracowników każdej z prywatyzowanych spółek, które stanowić będą część zobowiązań finansowo-prawnych udostępnianych inwestorom w ramach tzw. due dilligence prywatyzowanej spółki. Jedyny wyjątek miał dotyczyć będącej w toku prywatyzacji spółki PNI, w sprawie której 1 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na którym dokonano ustalenia, że nie będzie zgody ministra na prywatyzację jakiejkolwiek spółki kolejowej bez podpisanego wcześniej paktu gwarancji pracowniczych.
W związku z brakiem zgody strony rządowej na zawarcie porozumienia z klauzulą zabezpieczającą realizację postanowienia o paktach gwarancji pracowniczych, w postaci uznania prawa do strajku w przypadku zerwania porozumienia, związki zawodowe uruchomiły w dniach 22.03-20.04.2011 r. referendum strajkowe w poszczególnych zakładach PNI, PKP Cargo i PKP Intercity. Zdecydowana większość złogi opowiedziała się za podjęciem akcji strajkowej w przypadku kontynuacji procesu prywatyzacji spółek kolejowych bez gwarancji zawarcia pakietów socjalnych.

Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział PUZP

W czerwcu 2011 r., w efekcie braku porozumienia w sprawie uprawnień przejazdowych dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin, Związek Pracodawców Kolejowych jednostronnie wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Stanowisko Związku Pracodawców Kolejowych, spowodowane konfrontacyjną postawą przewoźników, pozbawiło uprawnień członków naszych rodzin, a dla innych uprawnionych pogorszyło obecne uprawnienia (np. pozbawiło prawa do klasy dowolnej, pracowników, którzy takie prawa nabyli).
Ponadto, w niektórych spółkach wypowiedzenie PUZP doprowadziło do wypowiedzenia Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, a tym samym pozbawienia pracowników należnych im uprawnień i dodatków. Rozpoczynają się negocjacje nad zawarciem porozumienia dotyczącego świadczeń przejazdowych dla pracowników, emerytów i rencistów kolejowych oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne. (…)

„Szczyt Kolejowy”

W październiku 2011 r. rozpoczęły prace dwa zespoły robocze powołane w trakcie wrześniowego posiedzenia „Szczytu Kolejowego”, tj. Zespół do spraw infrastruktury i Zespół do spraw przewozów pasażerskich. Ponadto przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” pracowali w Zespole do Spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym, zespole ds. IV pakietu kolejowego oraz kontynuowali prace w sejmowych i senackich komisjach. (…)

Dialog społeczny i Ogólnopolskie Dni Protestu
18 października 2012 r. kolejowe związki zawodowe zorganizowały pikietę stacjonarną przed siedzibą PKP SA w Warszawie. Jedynym postulatem było utrzymanie dotychczasowego zakresu świadczeń przejazdowych dla pracowników kolei, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin na zasadach opisanych w porozumieniu z dnia 21.09.2009 r.
W związku z niespełnieniem żądań określonych w petycji, związki zawodowe, celem rozwiązania problemu, rozpoczęły dialog społeczny z zarządami spółek kolejowych zgodnie z zawartymi porozumieniami o wzajemnych zobowiązaniach stron ZUZP. Następnie w dniach 20.11-10.12.2012 r. przeprowadzone zostało referendum w sprawie świadczeń przejazdowych. Pracownicy opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowego zakresu świadczeń przejazdowych.
Rokowania sporu zbiorowego między związkami zawodowymi i pracodawcami, a dotyczące uprawnień dla dzieci i emerytów kolejowych. Porozumienie obowiązywało do końca grudnia 2013 roku. 29 sierpnia 2013 r. strona związkowa i pracodawcy podpisali porozumienie kończące spór zbiorowy, w którym ustalono zasady stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych w roku 2014 i latach następnych.
W ramach Ogólnopolskich Dni Protestu, przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wzięli udział w pikiecie 11.09.2013 r. przed siedzibą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podczas pikiety oprócz petycji, złożono dla ministra Nowaka zegarki zebrane wśród kolejarzy.
Ponadto kolejarze – członkowie NSZZ „Solidarność” z całej Polski uczestniczyli licznie w happeningu przed Sejmem w dniu 13.09.2013 r. oraz w głównej manifestacji w dniu 14.09.2013 r. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. (…)

SKK NSZZ „Solidarność” współorganizatorem wielu uroczystości i promocji związku
Sekcja Krajowa Kolejarzy co roku współorganizuje uroczystości związane z obchodami rocznic: Lubelskiego Lipca, wybuchu II wojny światowej w Tczewie i Szymankowie oraz Protestu Głodowego Kolejarzy we Wrocławiu. Podczas wspomnianych uroczystości rocznicowych zasłużeni członkowie NSZZ „Solidarność” zostają uhonorowani odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” na Kolei.
Ponadto na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały się: Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę i Ogólnopolska Droga Krzyżowa ulicami warszawskiego Żoliborza.
Bardzo uroczyście obchodzony jest również 25 listopada - Święto Kolejarza. Z tej okazji corocznie Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” występuje z wnioskiem do ministerstwa właściwego ds. transportu o przyznanie odznaczeń resortowych dla zasłużonych pracowników spółek kolejowych – członków naszego związku. W roku 2010 minister przyznał 76 odznaczeń, w 2011 – 99 odznaczeń, w 2012 i 2013 – po 90 odznaczeń. Akt dekoracji wyróżnionych pracowników następuje podczas uroczystości organizowanych przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” lub podczas gali z okazji Święta Kolejarza w Sali Kongresowej PKiN. (…)
Poza organizacją uroczystości rocznicowych i religijno-patriotycznych Sekcja Krajowa Kolejarzy angażuje się w inne sfery działalności propagujące aktywne spędzanie czasu kolejarzy i promowanie NSZZ „Solidarność”.
Pod patronatem SKK odbywają się coroczne imprezy sportowe organizowane przez Regionalną Sekcję Kolejarzy w Krakowie. Słowa uznania kierujemy do głównego organizatora Henryka Sikory.
W minionej kadencji RSK w Krakowie czterokrotnie zorganizowała turniej piłki nożnej w Barcicach k/Starego Sącza. W 2013 r. turniej ten o Puchar Przewodniczącego RSK odbył się już po raz XIV. Brały w nim udział drużyny z kolejowych zakładów z Małopolski i Podkarpacia (11-12 zespołów). Oprócz propagowania sportu wśród kolejarzy, turniej miał charakter spotkania integracyjnego, w którym brało udział 600 – 700 kolejarzy. W trakcie turniejów organizowana była loteria charytatywna, z której dochód przekazywany był dla kolejarzy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Turniej piłki nożnej w Barcicach i turniej halowy w piłce nożnej w Krakowie są obecnie jedynymi imprezami sportowo-integracyjnymi na południu Polski o charakterze ponadzakładowym.
6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki - patrona „Solidarności”. W licznym gronie uczestników z pocztami sztandarowymi znaleźli się kolejarze.
Na 1 maja 2011 r. zapowiedziana została Beatyfikacja Jana Pawła II – oczywiście jakby mogła się odbyć bez udziału kolejarzy. Rada SKK podjęła uchwałę o organizacji pociągu pielgrzymkowego wraz z Parafią Rzymskokatolicką św. Stanisława Kostki w Warszawie. (… )
29 kwietnia 2011 r. z Dworca Warszawa Gdańska z emblematami „Solidarności” odjechał pociąg pielgrzymkowy „Popiełuszko” na Beatyfikację Jana Pawła II. Po powrocie pielgrzymów z Beatyfikacji długo przyjmowaliśmy słowa podziękowania za organizację i za pielgrzymkowy nastrój panujący w tym pociągu.
Po tragedii pod Szczekocinami w marcu 2012 r. SKK uczestniczyła wraz z pocztami sztandarowymi we Mszy św. na Żoliborzu poświęconej ofiarom i poszkodowanym podczas katastrofy kolejowej. W miesiąc po tragedii - 03.04.2012 r. - związki zawodowe działające w PKP zorganizowały przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów pikietę pod hasłem: „Bezpieczeństwo na kolei musi być priorytetem Rządu”.
W dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2012 r. odbyła się wyprawa do Gruzji, w góry Kaukazu, zorganizowana przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy współudziale Związku Pracodawców Kolejowych. Wzięli w niej udział członkowie „Solidarności”: W. Drozdowska, W. Drewniak, J. Gaida, Z. Kozendra (kierownik wyprawy), H. Sikora. Celem wyprawy było umieszczenie pod szczytem Kazbeku tablicy upamiętniającej śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. oraz wejście na jeden z najwyższych kaukaskich szczytów – Kazbek (5047 m.n.p.m.). (…)
W 2012 roku Sekcja Krajowa wspierała również wyprawę kolejową osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich Tour d’Europe, w ramach której podróżnicy w ciągu 90 godzin odwiedzili 10 stolic europejskich z wykorzystaniem wyłącznie planowych połączeń pociągów pasażerskich. Pomysłodawcą i organizatorem całej wyprawy był delegat na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Przemysław Noworzyń. Wyprawa miała na celu aktywizację osób niepełnosprawnych i kreowanie pozytywnego wizerunku polskich kolei, a dzięki uczestnictwu w niej 2 członków NSZZ „Solidarność” (Przemysław Noworzyń i Wojciech Łydka) pokazała również zaangażowanie związku w problematykę osób z niepełnosprawnością.
W 2013 roku obchodziliśmy 10. rocznicę strajku głodowego kolejarzy. Dla wielu była to walka pod hasłem „Nie godzimy się na upadek kolei w Polsce”. Walczyliśmy z poświęceniem własnego zdrowia i życia, podejmując strajk głodowy. W związku z tym Rada Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” postanowiła wykonać z tej okazji medal okolicznościowy i uhonorować nim bohaterów tamtych dni. (…)

SKK „Solidarność” w europejskich strukturach związkowych

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” jest członkiem Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) - utworzonej w czerwcu 1999 r. przez członków FST, federacji organizacji pochodzących tylko z Europejskiej Strefy Ekonomicznej oraz związki z Europy Środkowo-Wschodniej. ETF reprezentuje ok. 90% zorganizowanych pracowników transportu z Unii Europejskiej. (…)
W okresie kadencji 2010 – 2014 przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez struktury ETF. (…)
W roku 2012 przedstawiciele Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Perspektywy dla kolejowego transportu towarowego w Europie - Krajowy Punkt Kontaktowy: Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europy” w Berlinie. Konferencja zorganizowana przez EVA (Europejską Akademię Transportu Przyjaznego dla Środowiska). Ponadto delegacja Sekcji Krajowej Kolejarzy w czerwcu 2012 r. uczestniczyła w spotkaniu grupy doradczej dla maszynistów kolejowych działającej przy ETF. (…)
W roku 2013 Sekcja Krajowa Kolejarzy uczestniczyła w Konferencji Wspólnej CER/ETF - „Aspekty społeczne i ochrona pracowników w przetargach z kolejowych usług transportu publicznego oraz w przypadku zmiany operatora kolejowego”. Celem konferencji było przedstawienie i omówienie wyników wspólnych badań CER i ETF w kwestii kryteriów socjalnych (…)    
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” podjęła także wspólną inicjatywę z Unite the Union, największym związkiem zawodowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przeciw zwalnianiu związkowców w wielu prywatnych firmach.
Na podstawie materiałów XXV WZD SKK „S” („aw”)
fot.A.Dyląg/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.