"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
XXV Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 19-20 maja 2014 roku w Warszawie spotkali się delegaci NSZZ „Solidarność” wybrani przez członków związku z terenu całego kraju, reprezentujący praktycznie wszystkie grupy kolejarzy. Wybrano ich 148 z prawie 30.000 członków. Na zjeździe obecnych było 145 delegatów.
Zebranie rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i odśpiewania Hymnu związku. Następnie pod przewodnictwem ks. Ryszarda Marciniaka nastąpiła chwila modlitwy i przystąpiono do obrad.
   Obrady otworzył przewodniczący SKK Henryk Grymel, który bardzo gorąco powitał wszystkie delegatki i wszystkich delegatów na WZD. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków związku, którzy odeszli już na wieczną służbę.
   Kolejnym etapem obrad było przyjęcie porządku oraz regulamin obrad. Dokonano również wyboru prezydium, w skład którego weszli: Stanisław Kokot, Zbigniew Gadzicki i Andrzej Niezgoda.
Prezydium, pod przewodnictwem Stanisława Kokota, przystąpiło do procedowania dalszej części obrad, wybrano protokolantów, oraz komisje: do głosowań jawnych, skrutacyjną, mandatowo - wyborczą oraz uchwał i wniosków.
   Po dokonaniu wyborów poszczególnych komisji, swoje sprawozdanie złożyła Komisja Wyborcza, a następnie sprawozdanie z działalności Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przedstawił przewodniczący SKK Henryk Grymel.
Podkreślił, iż celem działalności Sekcji było i jest reprezentowanie interesów członków NSZZ „Solidarność” wobec władz związku, Związku Pracodawców Kolejowych, pracodawców, władz administracyjnych, samorządowych i resortowych, a po uzgodnieniu z Radą Sekretariatu Transportowców, wobec władz ustawodawczych i państwowych.
Od początku mijającej kadencji SKK musiała walczyć o utrzymanie miejsc pracy, rząd nie realizował postulatów, które gwarantowałyby ich utrzymanie.
Równocześnie PKP SA chciała szybko sprywatyzować spółki kolejowe, dzięki czemu mogłaby spłacić zobowiązania wobec Państwa. Jednak dzięki zawiązaniu komitetu protestacyjno – strajkowego, wspólnie z Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych oraz Federacją ZZK, i po pikiecie zorganizowanej w dniu 28 września 2010 roku, z przedstawicielami kolejarzy spotkał się Prezydent RP Bronisław Komorowski. W spotkaniu uczestniczyli również prezesi spółek Grupy PKP SA. Na spotkaniu zostały omówione najważniejsze tematy dotyczące kolei w Polsce.
Jednak rok 2011 wcale nie rozpoczął się dla kolejarzy lepiej i już w lutym były organizowane pikiety, na których zostały przekazane do Premiera postulaty i petycje. Najważniejszy to sprawa zagwarantowania w przeznaczonych do prywatyzacji spółkach Paktów Gwarancji Pracowniczych, oddzielnie dla każdej spółki.
Z uwagi na fakt, iż postulaty nie były realizowane, w kwietniu zostało przeprowadzone referendum strajkowe w spółkach przeznaczonych do prywatyzacji. Były to PNI, PKP CARGO SA i PKP Intercity.
Dodatkowo w czerwcu 2011 roku Związek Pracodawców Kolejowych, w związku z brakiem porozumienia w sprawie ulg przejazdowych, wypowiedział jednostronnie PUZP. Wynikało to z twardego stanowiska związku, który nie godził się na ustępstwa w sprawie ulg przejazdowych.
Jednak strona pracodawcy była nieugięta, a sytuacja stawała się coraz bardziej zapalna.
Do dramatycznej sytuacji dochodzi w „Przewozach Regionalnych”. Prowadzone są pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi w całym kraju. Gdy to nie przynosi skutku, w dniu 5 lipca 2011 r. kolejarze z PR przeprowadzają strajk ostrzegawczy.
W wyniku braku porozumienia z zarządem spółki, w dniu 17 lipca zostaje przeprowadzony 24-godzinny strajk, który doprowadza do porozumienia. W efekcie strajku zostają uruchomione podwyżki w PR, wstrzymane zostają zwolnienia. Ponadto rząd zobowiązał się do uruchomienia obrad „Szczytu Kolejowego”.
W październiku rozpoczynają prace dwa zespoły „Szczytu Kolejowego” – zespół ds. infrastruktury i zespół do spraw „Przewozów Pasażerskich”. Ponadto przedstawiciele SKK pracowali w zespole do spraw bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz uczestniczyli w pracach sejmowych i senackich komisjach.
Natomiast 1 sierpnia 2012 roku kolejowe związki zawodowej organizują pikietę przed siedzibą spółki „Przewozy Regionalne” przeciwko likwidacji Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach.
W wyniku braku porozumienia w sprawie ulg przejazdowych w dniu 18 października 2012 roku zostaje przeprowadzona akcja protestacyjna pod siedzibą PKP SA. W wyniku dalszego braku porozumienia, zostaje przeprowadzone referendum w sprawie świadczeń przejazdowych.
Strony sporu nie mogą w dalszym ciągu dojść do porozumienia, dlatego w dniu 25 stycznia 2013 roku centrale związkowe podejmują decyzję o strajku ostrzegawczym.
Wreszcie w dniu 22 lutego, po wielu miesiącach rozmów i negocjacji, udaje się podpisać porozumienie, które obowiązywało do końca 2013 roku. Natomiast 29 sierpnia 2013 roku podpisano porozumienie, które reguluje zasady stosowania ulg przejazdowych na lata następne.
   W dalszej części sprawozdania przedstawiono relacje przedstawiciela związku w pracach Rady Nadzorczej w PKP SA, jak i sprawozdania z poszczególnych Sekcji Zawodowych NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w SKK.
Następnie sprawozdanie z działalności złożyła Komisja Rewizyjna i rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami.
   Po dyskusji stwierdzono prawomocność obrad - jak wspomniano wcześniej - na 148 delegatów obecnych było 145, więc obrady były prawomocne.
Z kolei podjęto uchwały o liczbie członków w Radzie SKK, o upoważnieniu Rady SKK do utworzenia prezydium i jego liczbie, o liczbie członków Komisji Rewizyjnej, o liczbie tur głosowania oraz o wyborze członków Rady z list cząstkowych.
   Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Została zgłoszona kandydatura Henryka Grymela, który w wyniku tajnego głosowania został wybrany na kolejną kadencję 2014 - 2018.
Zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczący Henryk Grymel podziękował wszystkim za zaufanie i wybór na kolejną kadencję, a następnie złożył ślubowanie na sztandar Sekcji Krajowej Kolejarzy.
   W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków Rady SKK. Po zamknięciu listy, każdy z kandydatów miał chwilę, aby się zaprezentować.
W wyniku wyborów cząstkowych członkami Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy zostali wybrani:
PKP PLK SA: Czesław Bajkowski (DOM Poznań); Kazimierz Fidowicz (ZLK Nowy Sącz); Marek Filapek (ZLK Sosnowiec); Olgierd Gawonicz (ZLK Wałbrzych); Marek Górny (ZLK Lublin); Zdzisław Jasiński (ZLK Ostrów Wlkp.); Zdzisław Kobus (ZLK Łódź); Stanisław Kokot (ZLK Tarnowskie Góry); Marek Litwiński (ZLK Olsztyn); Waldemar Marciniak (ZLK Gdańsk); Grzegorz Pawlak (SOK Warszawa); Wiesław Pełka (Centrala PLK); Adam Ratyński (ZLK Szczecin); Jolanta Sienkiewicz (ZLK Zielona Góra); Henryk Sikora (ZLK Kraków) Wojciech Snowacki (PNI Warszawa); Jan Szczepański (ZLK Rzeszów); Robert Wolski (ZLK Warszawa).
PKP CARGO SA: Mirosław Bąk (CT Zachodniopomorski); Bronisław Beńko (CT Południowy); Mieczysław Cykman (CT Wielkopolski); Zbigniew Gadzicki (CT Dolnośląski); Zenon Kozendra (Centrala PKP CARGO); Jan Majder (CT Północny); Andrzej Netkowski (CT Zachodniopomorski); Mirosław Oleszczuk (CT Wschodni); Halina Olszewska (CT Śląski); Marek Podskalny (CT Dolnośląski); Jacek Prętki (CT Północny); Jerzy Sośnierz (CT Śląsko-Dąbrowski); Michał Staniszewski (CT Centralny).
PKP Energetyka: Andrzej Niezgoda (EZ Wrocław); Krzysztof Sęk (EZ Szczecin); Adam Szczerbatko (EZ Lublin).
PKP Intercity: Jan Gliszczyński (IC Katowice), Ryszard Pipczyński (IC Gdynia), Maria Sędek (IC Warszawa).
„Przewozy Regionalne”: Ireneusz Dynowski (PR Kraków); Wiesław Natanek (PR Wrocław).
Pozostałe spółki: Elżbieta Baczewska (TK Telekom); Barbara Miszczuk (N Kraków).
   Kolejnym punktem były wybory Komisji Rewizyjnej, do której wybrano następujące osoby: Wojciech Bułat, Janusz Domżalski, Iwona Hellwig, Iwona Krużycka, Wojciech Marszałek, Marek Ordon, Anna Piela, Jacek Szott, oraz Dorota Zając.
Ostatnimi wyborami był wybór 54. delegatów na Kongres Sekretariatu Transportowców.
   W trakcie liczenia głosów Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła propozycje Uchwał i Stanowisk, które do Komisji zgłosili delegaci.
W wyniku dyskusji Uchwały i Stanowiska zostały odpowiednio opracowane, a niektóre połączone, gdy dotyczyły podobnych spraw. Przyjęto 2 uchwały oraz 3 stanowiska.
   Nad prawidłowym przebiegiem zebrania oraz wyborów czuwał wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze Waldemar Dubiński.
Obrady zakończyło wyprowadzenie sztandaru Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Adam Dyląg
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.