"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 21 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Wybory 2014 - PKP CARGO SA Zakład Śląsko-Dąbrowski w Katowicach
[ 0000-00-00 ]
14 lutego 2014 roku, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, odbyło się Walne Zebranie Delegatów ZOZ NSZZ „Solidarność” CT Śląsko-Dąbrowski w Katowicach.
Obrady otworzył ustępujący przewodniczący Komisji Zakładowej - Jerzy Sośnierz. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego oraz zmarłych członków związku.
Po przywitaniu delegatów oraz zaproszonych gości, a byli to: Dominik Kolorz - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Sławomir Ciebiera - zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur branżowych, Jarosław Biegun - zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie, Henryk Grymel - przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność”, Marek Podskalny - przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO SA, Stanisław Hrustek - przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach oraz dyrektor PKP CARGO SA Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki w Katowicach - Jarosław Bagniewski, przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował członków prezydium.
   Po ukonstytuowaniu się prezydium WZD w składzie: Ryszard Ćwięk - przewodniczący, oraz członkowie - Wiesław Gołda i Dariusz Kozik, przystąpiono do dalszych obrad.
Po wyborze protokolantów, komisji skrutacyjnej do głosowań jawnych, komisji mandatowo-wyborczej, Komisji skrutacyjnej do głosowań tajnych oraz komisji uchwał i wniosków, stwierdzono prawomocność wyborów - na 88 delegatów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych w zebraniu uczestniczyło 84 delegatów.
   Po zatwierdzeniu regulaminu obrad sprawozdanie z działalności Zakładowej Organizacji Związkowej złożył jej przewodniczący - Jerzy Sośnierz.
Podkreślił on, iż największym sukcesem związku w kończącej się kadencji był fakt, że pomimo różnych zawirowań w spółce i zakładzie, udało się ochronić wszystkich członków przed zwolnieniami.
Następnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożyła Wiesława Czech - przewodnicząca KR.
   Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przyjęto regulamin wewnętrzny ZOZ NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO SA Śląsko-Dąbrowski Zakład Spółki w Katowicach, określający zasady współpracy poszczególnych Komisji Podzakładowych wchodzących w skład ZOZ.
Ustalono również ilości tur głosowań (5), liczby Rady ZOZ NSZZ „Solidarność” w podziale na poszczególne „podzakładówki”. I tak Katowice - 13 miejsc, Czechowice Dziedzice - 11 miejsc i Kraków - 7 miejsc, razem 31 osób.
Skład Komisji Rewizyjnej ustalono na 6 osób. Ponadto podjęto uchwały o przystąpieniu do Sekcji Zawodowej PKP CARGO SA NSZZ „Solidarność”, oraz do Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach.
   Gdy komisja mandatowo-wyborcza zbierała kandydatów na przewodniczącego oraz do Komisji Zakładowej, jak i Rewizyjnej, zabierali głos zaproszeni goście.
Jako pierwszy zabrał głos Sławomir Ciebiera, który na ręce delegatów złożył podziękowanie wszystkim członkom związku, którzy tak aktywnie uczestniczyli w akcjach i protestach organizowanych zarówno przez Region Śląsko-Dąbrowski, jak i Komisję Krajową. Podkreślił, iż na kolejarzy zawsze można liczyć.
Z kolei Dominik Kolorz, przyłączając się do podziękowań, dodał, że tylko od nas samych zależy, czy w Polsce nastąpią zmiany. Zachęcał wszystkich, aby w wyborach kierowali się nie przynależnością partyjną kandydata, ale jego osobą, zwłaszcza, że takie wybory jednomandatowe mamy w wyborach do Senatu.
Dodał że władze Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w najbliższych dniach podpiszą porozumienie z małymi i średnimi przedsiębiorcami o współpracy, gdyż - jak podkreślają ci pracodawcy - ich interesów nie broni nikt.
   Po tych wystąpieniach komisja mandatowo-wyborcza ogłosiła, iż na przewodniczącego została zgłoszona tylko jedna osoba, tj. Jerzy Sośnierz, i rozdano karty do głosowania.
   Gdy komisja skrutacyjna liczyła głosy, jako kolejny zaproszony gość głos zabrał Marek Podskalny.
Przybliżył on zebranym aktualną sytuację w spółce. Poinformował, że plan za rok 2013 został wykonany i spółka się ma nie najgorzej. Odniósł się także do wyborów prezesa spółki, którym został pan Adam Purwin.
Podsumowując rok ubiegły przypomniał, iż w styczniu 2013 roku zarząd zaproponował zwolnienie 1.300 osób w Spółce, jednak w wyniku zdecydowanej akcji związków zawodowych, w tym „Solidarności”, udało się te zwolnienia zatrzymać. Po wynegocjowaniu Paktu Gwarancji Pracowniczych (PGP) zapewniono pracę praktycznie wszystkim pracownikom w spółce.
Dodał, że choć obowiązuje PGP, to zagrożenia nadal istnieją. Związki podjęły teraz rozmowy na temat podwyżek systemowych w spółce, jednak jak wiemy zaproponowana przez Zarząd kwota jest nie do przyjęcia, dlatego rozmowy trwają nadal.
Na zakończenie pogratulował wszystkim, którzy zostaną wybrani na nową kadencję i życzył, aby wytrwali, gdyż na pewno i ta kadencja nie będzie łatwa.
   Po wystąpieniu Marka Podskalnego, komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów na przewodniczącego, którym został na kolejną kadencję Jerzy Sośnierz.
Po odebraniu gratulacji od zaproszonych gości, podziękował delegatom za zaufanie i wybór, równocześnie wyraził nadzieję, że tak, jak do tej pory zarówno delegaci, jak i pozostali członkowie związku będą go wspierać w tej trudnej pracy.
   Zabierając głos dyrektor zakładu - Jarosław Bagniewski, na wstępie pogratulował wyboru na przewodniczącego Jerzemu Sośnierzowi. Stwierdził, że liczy nadal na dobrą współpracę. Pomimo różnicy stanowisk, zawsze udawało się w zakładzie znaleźć kompromis, z korzyścią dla pracowników i firmy.
Omawiając sytuację zakładu zwrócił uwagę, że największy szczyt przewozowy, to zawsze III i IV kwartał, dlatego zwrócił się z apelem do pracowników, aby tak planowali urlopy, by właśnie w tych dwóch kwartałach, jak największa liczba pracowników była na posterunkach pracy.
Równocześnie, aby zakład mógł prawidłowo funkcjonować, organizowane są kursy w różnych zawodach, by uzupełnić braki kadrowe. Do tej pory takie braki zakład uzupełniał korzystając z pomocy sąsiednich zakładów.
Optymistyczne jest to, że zakład nie cierpi na brak przewozów, dlatego nie ma zagrożeń dla miejsc pracy - podkreślił dyrektor Bagniewski.
   Następnie zaprezentowano zgłoszonych kandydatów do Rady ZOZ NSZZ „Solidarność” oraz do Komisji Rewizyjnej.
Gdy Komisja Skrutacyjna liczyła zawartość urny wyborczej, głos zabrał Jarosław Biegun z Podbeskidzia, który zwrócił uwagę na fakt, że związek musi być bardziej radykalny w swoich żądaniach, gdyż w przeciwnym wypadku jego głos może nie być wystarczająco słyszalny, zwłaszcza, gdy nie ma przedstawicieli związku w Sejmie.
Pogratulował wyboru Przewodniczącemu oraz wybieranym członkom Komisji Zakładowej, życząc dużo sukcesów w pracy związkowej i dobrej współpracy.
Na zakończenie głos zabrał przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim delegatom za ich zaangażowanie w pracę związku. Podkreślił, że o ile w PKP CARGO sytuacja w miarę jest stabilna, to w innych spółkach i zakładach kolejowych grożą zwolnienia, a najlepszym przykładem, jak głęboko one sięgają, jest spółka „Przewozy Regionalne”, gdzie już są wręczane wypowiedzenia. Dlatego tylko silny związek może bronić pracowników i ich interesów.
   Po wyborze Rady ZOZ NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Rewizyjnej, przystąpiono do wyboru delegatów na WZD RSK, Regionu oraz do Sekcji Zawodowej.
Zebranie zakończyło się po tych wyborach. Delegaci przyjęli również stanowisko w sprawie zmian w regulaminie socjalnym zakładu.
Adam Dyląg
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.