"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 24 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor
 
Rada Sekcji Zawodowej PKP Intercity SA NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
W dniu 27 stycznia 2014 r. miało miejsce w Warszawie kolejne zebranie Rady Sekcji Zawodowej PKP Intercity SA NSZZ „Solidarność” oraz Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PKP Intercity SA, w którym uczestniczył Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Maria Sędek.

Procedura wyborcza

W porządku zebrania znalazła się zarówno problematyka dotycząca aktualnej sytuacji spółki i jej zakładów, jak również tematy związane z trwającą w związku procedurą wyborczą, w tym ustalenie zasad i klucza wyborczego do MKK i Sekcji Zawodowej na kadencję 2014-2018.
W tej sprawie po dyskusji przyjęto uchwałą, że klucz wyborczy przy wyborze delegatów na WZD Sekcji Zawodowej będzie wynosił 1 delegat na każde rozpoczęte 50 członków związku, w każdej z 4 organizacji ją tworzących. Natomiast zasady wyboru swoich przedstawicieli do MKK przez te organizacje pozostawiono bez zmian, czyli każdej z nich przypada 1 przedstawiciel na każde rozpoczęte 250 członków związku w tej organizacji.
Obecny na zebraniu Przewodniczący Henryk Grymel, odnosząc się do tematyki wyborczej, poruszył m.in. sprawę dotyczącą dalszego funkcjonowania Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich NSZZ „Solidarność”.
Ponadto Przewodniczący Henryk Grymel przedstawił zebranym aktualne sprawy, nad którymi pracuje obecnie SKK, zwłaszcza dotyczące uprawnień kolejarzy do ulgowych przejazdów koleją na tzw. połączeniach stykowych, gdzie przewozy na zlecenie innych spółek wykonują „Przewozy Regionalne”. Sprawa ta znajdzie rozwiązanie nie później, jak do 31 stycznia 2014 r.

Problemy w PKP Intercity
Tematem wzbudzającym liczne kontrowersje, jest trwająca w PKP Intercity SA tzw. restrukturyzacja kadrowo-płacowa, która pomimo licznych wątpliwości i sprzeciwu, co do jej zakresu, wyrażanego przez organizacje ponadzakładowe działające w spółce, jest systematycznie wprowadzana w życie. Celem tych prac jest likwidacja w zakładach spółki działów pracowniczych i ekonomiczno-finansowych, w zamian za zlecenie przez zakłady wykonywania czynności z tego zakresu przez pracowników Centrali Spółki.
Na licznych spotkaniach z Zarządem Spółki organizacje związkowe, w tym jako najliczniejsza NSZZ „Solidarność”, z determinacją podkreślały, że w obecnej postaci jest to sprawnie działający organizm, który poza jasnymi i jednoznacznymi wytycznymi płynącymi z Centrali Spółki, nie wymaga zmian. Przede wszystkim działanie to przebiega na bezpośrednim styku z pracownikiem, co powoduje możliwość stałego kontaktu każdej ze stron, co ma zasadnicze znaczenie zarówno dla jakości obsługi pracowniczej, jak i w celu bieżącego wyjaśniania wszelkich powstałych problemów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
W przeszłości wprowadzany model funkcjonował w spółce, ale wówczas liczyła ona 2 tys. pracowników, a nie ponad 7 tys., jak obecnie.
Dużo większym problemem dla spółki są jej wyniki finansowe, zwłaszcza za 2013 r. i stale zmniejszająca się ilość przewożonych pasażerów pociągami spółki. W tym obszarze wymagane jest dokonanie szeregu działań, szczególnie marketingowych, które pozwoliłyby spółce odwrócić panujący od kilku lat trend spadkowy.
Realizowany przez spółkę z wielkim rozmachem program zakupu nowego taboru i modernizacji istniejącego, bez wsparcia i zaangażowania w ten proces wykwalifikowanych pracowników, jakich spółka posiada, nie wystarczy, aby przejść przez trudny 2014 i być może 2015 r.    
NSZZ „Solidarność” deklaruje swoją pomoc w tym procesie, ale z pełnym poszanowaniem partnerstwa i autentyczną współpracą ze strony przedstawicieli Zarządu Spółki.
Na zakończenie zebrania doszło do spotkania Członków Rady Sekcji Zawodowej i MKK z Przedstawicielami Zarządu i Centrali Spółki, reprezentowanymi przez: Ewę Boguszewską-Jaczewską – Dyrektora Wykonawczego Biura Zarządu i Piotra Szajczyka - Dyrektora Biura Sprzedaży.

O sprawach pracowniczych z dyrektor Ewą Boguszewską-Jaczewską
Tematem spotkania była aktualna sytuacja w spółce oraz problemy dotyczące spraw pracowniczych, w tym zwłaszcza związanych z prowadzoną w spółce reorganizacją obszaru kadrowo-płacowego, polityką kadrowo-zatrudnieniową realizowaną przez spółkę oraz z zakresu działania pionu handlowego spółki.
Pani dyrektor Boguszewska odpowiadając na pytania związane z tematyką pracowniczą, wyjaśniła sytuację związaną z wprowadzanymi w spółce zmianami w zakresie likwidacji działów pracowniczych i ekonomiczno-finansowych w zakładach, tłumacząc procedurę dokonywania tych zmian. Według słów Pani dyrektor, Zarząd określił sobie najbliższe 3 miesiące, jako czas przejściowy we wprowadzaniu tych zmian, dokonując w tym okresie niezbędnej procedury przewidzianej w prawie pracy, w celu dokonania zmian organizacyjnych – w tym zwłaszcza konsultacji z partnerami społecznymi.
Istotnym zadaniem, jakie związane jest z tym procesem, to według oceny Zarządu ma być redukcja etatów w zakładach na stanowiskach administracyjnych. Istotną zmianą w obecnej chwili jest dokonywanie naliczania wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2014 r. już przez pracowników Centrali, w odniesieniu do wszystkich pracowników spółki.
Określona w założeniach spółki część pracowników działów pracowniczych w zakładach z dniem 15.01.2014 r. stała się pracownikami Centrali spółki, wykonującymi swoją pracę w dotychczasowej lokalizacji – stając się niejako delegaturą Centrali w zakładach.
NSZZ „Solidarność” podjął w tym zakresie szereg czynności, mających związek z przejściem tych pracowników do nowego pracodawcy, aby zapobiec sytuacjom pogorszenia ich statusu w pojęciu niektórych zapisów Kodeksu pracy, w tym w szczególności w odniesieniu do: korzystania z funduszu socjalnego, rodzaju zawartej umowy, odprawy pośmiertnej, świadczenia przedemerytalnego, wysokości wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia umowy o pracę, udzielonej przez dotychczasowego pracodawcę zgody na dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji, itd., uzyskując zapewnienie, że w żadnym z tych elementów pracownik nie poniesie straty.
W dalszym ciągu swojej wypowiedzi Pani dyrektor Boguszewska na zadane pytania oznajmiła, że obecnie analizowany jest w spółce poziom zatrudnienia w zespołach naprawczo-utrzymaniowych, czyli tzw. etatyzacja, która ma pozwolić na dokonanie oceny ilości pracowników w zależności od ilości wykonywanej pracy w poszczególnych lokalizacjach. Zakładana redukcja zatrudnienia w spółce w 2014 r. na poziomie ok. 300 pracowników, odbywać się powinna według Zarządu nie tylko w obszarze administracyjnym, ale również robotniczym. Niejakim pocieszeniem są dane o uzyskaniu prawa do emerytury w 2014 r. przez ok. 220 pracowników spółki.
Jednakże biorąc pod uwagę konieczność naboru i szkolenia na stanowisko maszynisty ok. 100 osób w skali spółki, problem możliwości utraty pracy dla części pracowników jest jak najbardziej realny i stanowi zadanie dla organizacji związkowych do szukania rozwiązań zapobiegających takiej sytuacji.
Swego rodzaju niekonsekwencją - wbrew składanym wcześniej deklaracjom - jest zagrożenie ograniczenia zadań na Sekcjach zakładów. Dotychczas w trakcie wielu spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki, zmiany w obszarze kadrowo-płacowym w spółce tłumaczone były zwiększeniem zakresu kompetencji Sekcji, które miały się stać tzw. „obszarem biznesowym” w spółce, obarczonym szeregiem zadań do tej pory nie będących w ich zakresie.
Tymczasem z uzyskiwanych obecnie informacji wynika, że zabiera się Sekcjom zwłaszcza czynności administracyjne w stosunku do pracowników, a w połączeniu z likwidacją w zakładach działów kadrowo-płacowych – odcina pracownika od rzetelnej obsługi, skazując na zasięganie wszelkich informacji w Warszawie.
NSZZ „Solidarność” nie pozostanie obojętny na takie działanie i nie uzyska ono akceptacji, gdyż powoduje dodatkowo zagrożenie chaosem w tym zakresie – na co wielokrotnie wskazywaliśmy.
Nie zabrakło pytań do Pani dyr. Boguszewskiej dotyczących odwołań pracowników drużyn konduktorskich od przydziału do tzw. planu A i B oraz rekrutacji załóg do pociągów IC Premium - w szczególności związanych z wymaganiami stawianymi pracownikom, jak również dlaczego w procesie rekrutacji mogą brać udział tylko pracownicy drużyn konduktorskich z Warszawy, Krakowa i Gdyni – skoro pociągi te będą jeździły również np. do Katowic i Wrocławia.
Została złożona deklaracja, że ogłoszenie to zostanie zmienione o te uwagi, natomiast wszystkie odwołania będą rozpatrywane i będą przeprowadzane spotkania i rozmowy z tymi pracownikami.

O sprawach handlowych z dyrektorem Piotrem Szajczykiem
Obszerne spotkanie z dyrektorem Piotrem Szajczykiem, kierującym Biurem Sprzedaży w spółce, dotyczyło tematyki handlowej.
Staramy się nie dokonywać oceny kolejnych osób odpowiedzialnych za szeroko pojęty handel w spółce jedynie na podstawie prezentowanego programu działania w najbliższym okresie czasu, wizji działalności tego obszaru w spółce, ale na podstawie rzeczywiście podjętych i zrealizowanych działań, mających uzdrowić funkcjonujący na wielu płaszczyznach system, w odniesieniu do pasażera, polityki taryfowej, marketingu, itd.
Korzystając z obecności na zebraniach Sekcji Zawodowej przedstawicieli Zarządu lub Centrali spółki odpowiedzialnych za handel, wielokrotnie zwracaliśmy się z merytorycznymi pytaniami do tych osób - wskazując na istotne problemy w spółce o bliższe zainteresowanie się tymi tematami, mając na myśli poprawę sytuacji i wprowadzenie często prostych rozwiązań, które doraźnie lub w perspektywie przyniosłyby spółce korzyści.
Mamy nadzieję, że Pan dyrektor Piotr Szajczyk, pracujący od sierpnia 2013 r. w PKP Intercity SA, z uwagą i zainteresowaniem słuchający i notujący nasze spostrzeżenia, równie energicznie podejmie działania w tym obszarze, które nakreślił jako zadanie na najbliższy okres dla zespołu którym kieruje.
Tematyka spotkania z dyr. Szajczykiem dotyczyła m.in.:
  • zakomunikowanej korekty rozkładu jazdy od 09.03.2014 r., w tym likwidacji lub ograniczenia kursowania wielu pociągów PKP Intercity SA;
  • czytelnej i prostej dla klienta polityki taryfowej spółki;
  • zwiększenia decyzyjności osób odpowiedzialnych (funkcyjnych) w spółce;
  • tworzenia oprócz istniejących, nowych kanałów sprzedaży biletów oraz zmiany oprogramowania służącego sprzedaży biletów;
  • wprowadzenia specjalnych ofert dla pasażerów na określonych odcinkach linii kolejowych, gdzie pociągi spółki posiadają wiele wolnych miejsc, a pasażerowie godzinami oczekują na tańsze połączenie regionalne;
  • tematyki warunków pracy i czasu pracy w kasach biletowych spółki.
Odpowiadając na zadane pytania dyr. Szajczyk podkreślał, że dołoży wszelkich starań, aby zgłaszana problematyka mogła doczekać się swojej realizacji, co poprawi wizerunek spółki w oczach pasażerów i wpłynie na jakość pracy i osiągane przychody.
Strony wyraziły wolę stałej współpracy w celu bieżącego rozwiązywania problemów pracowniczych w spółce i zapobieganiu powstawania konfliktów i nieporozumień, które wpływają na jakość pracy i zasady współżycia społecznego.
(na podstawie sprawozdania Jana Gliszczyńskiego, Zastępcy Przewodniczącego Rady Sekcji Zawodowej PKP Intercity SA NSZZ „Solidarność” – „aw”)
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.