"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 25 maja 2019 r.
Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
 
Układ Zbiorowy w Spółce PKP Energetyka zostanie zachowany
[ 0000-00-00 ]
Powiedział „Wolnej Drodze” Tadeusz Skobel - Prezes Zarządu Spółki

PKP Energetyka wdrożyła System Zarządzania Utrzymaniem Pojazdów Kolejowych. Na czym on polega?
Konieczność wprowadzenia systemu MMS w PKP Energetyka, to odpowiedź na prawne wymagania Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wszystkie pojazdy kolejowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Pojazdów (NVR), muszą posiadać przypisany podmiot odpowiedzialny za ich utrzymanie (ECM), a dodatkowo dla wagonów towarowych ten podmiot musi być certyfikowany przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).
System Zarządzania Utrzymaniem Pojazdów Kolejowych obejmuje:  funkcję zarządzania - umożliwia nadzór nad pozostałymi funkcjami i ich koordynowanie; funkcję rozwoju utrzymania - czyli zarządzanie dokumentacją dotyczącą utrzymania w oparciu o dane projektowe i eksploatacyjne; funkcję zarządzania utrzymaniem taboru - zarządzanie kierowaniem taboru do przeglądów i napraw oraz jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu procesu przeglądowo naprawczego włącznie z dokumentacją; funkcję przeprowadzania utrzymania - faktyczne poddawanie pojazdów kolejowych czynnościom utrzymaniowym.

W mediach niemal codziennie pojawiają się informacje o kradzieży sieci trakcyjnej. Skąd się wziął, według Pana, tak łatwy dostęp złodziei do czynnych urządzeń kolejowych i co należałoby zrobić, aby ten proceder ukrócić?
Zwiększenie liczby kradzieży sieci trakcyjnej jest następstwem ułatwionej możliwości zbytu, spowodowanej rozwojem punktów skupu złomu metali kolorowych.
Pomimo faktu, że obszar, na którym zlokalizowane są linie kolejowe, jest terenem, na którym nie mogą przebywać osoby postronne - tj. osoby nie posiadające stosownych upoważnień - to jest on łatwo dostępny (linie kolejowe przebiegają m.in. przez tereny zalesione, odległe od obszarów zaludnionych, co umożliwia zorganizowanym grupom dostęp do elementów sieci trakcyjnej).
Warto wspomnieć, że sieć trakcyjna - własność PKP Polskich Linii Kolejowych - zasilana jest prądem stałym o napięciu 3000 V i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Nie jest to niestety przeszkodą dla tych, którzy zajmują się kradzieżą elementów sieci trakcyjnej.
W celu ograniczenia tego zjawiska zostało podpisane porozumienie „O współdziałaniu w zakresie strategii zmierzającej do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych” pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Spółką Polskie Koleje Państwowe SA.
Uchwycenie sprawców kradzieży jednak jest bardzo trudne, sieć trakcyjna jest usytuowana na terenie całej Polski.
Skutecznym narzędziem kontroli jest rzetelne legitymowanie zbywających złom metali kolorowych i pełny nadzór ze strony organów ścigania nad punktami skupu. Taka kontrola ma szansę znacząco wpłynąć na zmniejszenie skali problemu.

W ramach usług elektroenergetycznych świadczonych przez Spółkę, jest pozycja „wynajem sprzętu”. Na czym dokładnie polega ta usługa?

Spółka dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym realizację najbardziej skomplikowanych prac elektroenergetycznych, a specjalistyczny sprzęt stanowi element przewagi konkurencyjnej PKP Energetyka. Pragnę podkreślić, że PKP Energetyka nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wynajmie sprzętu budowlanego. Należy raczej mówić o świadczeniu usług i wykonywaniu robót, tj. wynajmie sprzętu technicznego wraz z obsługą (operatorem).
Wykorzystując własne zasoby Spółka, w miarę posiadanych mocy produkcyjnych, świadczy usługi polegające m.in. na: wykonywaniu przewiertów o średnicy do 300 mm przetwornicami sterowanymi; lokalizacji uszkodzeń kabli; wykonywaniu badań i pomiarów urządzeń oraz instalacji elektrycznych; usługach przewozowych; wykonywaniu prac budowlanych z wykorzystaniem koparek, dźwigów i podnośników koszowych; w zakresie sieci trakcyjnej - począwszy od prac regulacyjnych sieci trakcyjnej, przez roboty torowe, po roboty budowlane - spółka wykonuje przebudowy, remonty i modernizacje sieci trakcyjnej.

Spółka przez wiele lat osiągała zyski. Proszę powiedzieć, jak dzisiaj wygląda płynność finansowa i czy to prawda, że wiele podmiotów nie reguluje swoich zobowiązań, a spółka musi zaciągać kredyty na bieżącą działalność?
Pomimo różnego rodzaju trudności, często wynikających z sytuacji rynkowej, PKP Energetyka działa stabilnie i posiada płynność finansową. Zakończyliśmy rok 2012 z dobrym wynikiem. Rzeczywiście, tak jak to zwykle wygląda na rynku i w biznesie, zdarza się, że kontrahenci mają problemy z terminowością spłat - nie wpływa to jednak w znaczącym stopniu na naszą sytuację finansową. Powszechną praktyką jest zaciąganie kredytów na inwestycje - tak jak w przypadku pożyczki na modernizację układu zasilania sieci trakcyjnej na potrzeby na EIC Premium, gdzie tylko połowę środków pokrywa PLK z funduszy UE.

Spółka przez dwanaście lat sama budowała z powodzeniem swoją pozycję na rynku kolejowym i zewnętrznym. Na czym ma zatem polegać tak naprawdę doradztwo firmy PWC i nowi ludzie od strategii?
Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, co ma swoje przełożenie na zmieniające się wciąż otoczenie biznesowe Spółki. Dlatego doszliśmy do wniosku, że zasadna jest zmiana modelu biznesowego na bardziej efektywny. Korzystamy z doradczych firm, specjalizujących się w określonych obszarach, bo pomaga korzystać z najlepszych praktyki rynkowych. Wszystkie te inicjatywy są uzupełnieniem dla skutecznego działania naszych dotychczasowych ekspertów, których kompetencje stanowią jedną z kluczowych wartości PKP Energetyka.
Działania nowych pracowników we współpracy z jej wieloletnimi pracownikami mają stworzyć efekt synergii. Chcemy połączyć dotychczasową wiedzę pracowników PKP Energetyka z zewnętrznym spojrzeniem. Rotacja kadry, to naturalny proces w życiu każdej organizacji, decydujący o jej sukcesie.

Od pewnego czasu Spółka zajmuje się dystrybucją paliw płynnych. Jaki jest bilans tej działalności?
Od 2010 roku powstało 15 z docelowych 18 bezobsługowych stacji paliw płynnych, a trzy kolejne, w Poznaniu, Białymstoku i Lublinie, planujemy oddać do użytku do końca tego roku. Stacje, które stanowią obecnie przedmiot działań inwestycyjnych PKP Energetyka SA, zostały wykonane w wersji bezobsługowej. Uruchomienie dystrybutora możliwe jest po odpowiednim zalogowaniu się do systemu przy użyciu specjalnych flotowych kart zbliżeniowych. Do tej pory spółka zaopatrzyła przewoźników w ponad 7.000 takich kart.
Obrót paliwami ciekłymi na potrzeby przewoźników kolejowych, to najmłodszy i jednocześnie dobrze rozwijający się obszar działalności PKP Energetyka SA. Posiadamy koncesję na obrót paliwami ciekłymi dla kolei ważną do końca 2030 r.

Czy Spółka wciąż uczestniczy w ramach konsorcjów w programach inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK?

PKP Energetyka uczestniczy w programach inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK. Kontynuujemy prace między innymi na takich kontraktach, jak: modernizacja linii E59 - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego, jako partner konsorcjum; modernizacja linii E30 na odcinku Bochnia – Biadoliny, jako lider konsorcjum; modernizacja linii nr 1 na odcinku Skierniewice - Warszawa Zachodnia, jako partner konsorcjum; modernizacja sieci trakcyjnej na linii E64 na odcinku Kozłów – Starzyny, jako lider konsorcjum.
Ponadto realizujemy zadania, jako podwykonawca, między innymi na kontraktach: Tarnów - Dębica (linia E30), Podłęże - Kłaj (linia E30), LCS Malbork (linia E65), Szczecin - Świnoujście (linia nr 401, kontynuacja modernizacji linii), linia E61 na odcinku Kozłów - Tunel, linia CMK stacja Szeligi. Przystępujemy także do kolejnych przetargów ogłaszanych przez PKP PLK SA.
PKP Energetyka w roku bieżącym bierze udział w następujących postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty wielobranżowe ogłoszone przez PKP PLK - jako Lider Konsorcjum: „Zasadnicze roboty budowlane dla linii kolejowej nr 226” w ramach projektu nr POIiŚ 7.2 – 4.1 pn. „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa lina kolejowa)”; „Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie” w ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.1.a. pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)”.
Zaś jako uczestnik Konsorcjum: Przebudowa stacji Strzałki realizowana w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa”.
Ponadto Spółka nadal z powodzeniem - 3 wygrane na 3 starty - startuje w ogłoszonych przez PKP PLK postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na roboty wyłącznie z branży sieci trakcyjnej i energetyki nietrakcyjnej.
Uczestniczymy w powyższych projektach i chcemy rozwijać się dalej. Celem strategicznym jest wejście na rynek usług budowlanych infrastruktury sieciowej wysokich napięć. W tym celu zdobywamy kompetencje i szkolimy naszych pracowników. Projektem, który wiele nas nauczy, będzie modernizacja układów zasilania pod Pendolino. Chcemy te kompetencje wykorzystać startując w przetargach PSE Operator i innych podmiotów, by budować na potrzeby energetyki zawodowej. Naszym celem jest wygrywanie przetargów organizowanych przez PSE i lokalnych operatorów.

Po zmianie struktury od 1 stycznia Centrala znacznie powiększyła liczebność pracowników przez przejęcie zespołów wsparcia i tworząc np. takie stanowiska, jak Dyrektor Zarządzania Projektami, czy Pełnomocnik Zarządu ds. Usług. Czy nie sądzi Pan, że to może stworzyć wrażenie, że swoich się wymiata i buduje się korporację?
Na początku tego roku zmieniliśmy strukturę organizacyjną całej Spółki. W wyniku tych usprawnień włączyliśmy pewne grupy dotychczasowych pracowników z Zakładów i Centrali do obszarów wsparcia. I choć faktycznie osoby te powiększyły stan obsad w Centrali Spółki, to fizycznie pracują one nadal w regionach.
Wspomniane przeze mnie struktury dostarczają wsparcia wszystkim jednostkom PKP Energetyka w zakresie: finansów, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi, kontrolingu oraz IT. Nowe stanowiska, o których Pan wspomniał, to w istocie wzmocnienie kadry menedżerskiej wobec wyzwań, przed którymi stoi nasza Spółka na rynku kolejowym i pozakolejowym, np. w obszarze stale rozwijających się usług. Wszelkie zmiany personalne mają na celu efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Połączenie cennej wiedzy i doświadczenia wieloletnich pracowników naszej Spółki z zewnętrznym spojrzeniem nowych pracowników, pozwala osiągnąć synergię, która owocuje dynamicznym rozwojem PKP Energetyka na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach. A to nadrzędny cel nas wszystkich.

Czy przewidziane są jakieś istotne zmiany organizacyjno-systemowe w Spółce?

Zakończyliśmy właśnie drugi kwartał działalności z nową strukturą firmy. Zmieniliśmy model biznesowy, w którym obok utworzenia wspomnianych wcześniej obszarów wsparcia, powstał Pion Sprzedaży, troszczący się o kompleksową obsługę klientów. Również od początku tego roku wszystkie nasze Zakłady są zarządzane centralnie przez nowoutworzony Oddział Usługi. Dostosowujemy w ten sposób wszystkie obszary działalności spółki do wymagań rynku - i w konsekwencji tych zmian - do stale powiększającej się oferty PKP Energetyka.

Mówi się, że spółka zamierza wprowadzić głębokie zmiany w systemie wynagradzanie pracowników. Co to znaczy i czy zostanie zachowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy?
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zostanie zachowany. Zmiany systemu wynagrodzeń polegają podstawowo na podniesieniu rangi wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu pracownika ogółem. Obecnie wynagrodzenie zasadnicze stanowi mniej niż połowę wynagrodzenia pracownika. Strony ZUZP - Związki Zawodowe i Pracodawca - uzgodniły, że do wynagrodzenia zasadniczego będzie doliczona premia regulaminowa i dodatek stażowy. Podniesienie wysokości wynagrodzenia zasadniczego wymagało zmian zasad, w tym podstawy, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
20 czerwca br. podpisano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla PKP Energetyka SA, uwzględniający powyższe kwestie. Obecne zapisy są nowoczesne, spełniają wymagania pracowników, pracodawcy i rynku pracy.

Jak wielki jest udział Spółki w rynku energii?

PKP Energetyka jest obecnie największym alternatywnym sprzedawcą energii. Wolumen rocznie sprzedawanej energii elektrycznej, to ponad 5,6 TWh, a nasz udział w rynku sprzedaży klientów biznesowych na koniec 2012 roku wyniósł 4,5 proc. Wśród naszych odbiorców energii, obok spółek kolejowych, znajdują się m.in. Castorama, Grupa Kęty, Echo Investment, czy Opoczno.
Obsługujemy łącznie 52.000 klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych, w tym wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Dla tej ostatniej grupy odbiorców, eksperci z PKP Energetyka współtworzyli cykl warsztatów pod nazwą „Akademia Gazel” - spotkań zorganizowanych we współpracy z dziennikiem Puls Biznesu dla laureatów i uczestników konkursu „Gazele Biznesu”.
Powodem do dumy jest pozytywna ocena, jaką wystawili nam klienci. Już po raz drugi otrzymaliśmy tytuł „Firmy Przyjaznej Klientowi”. Godło zostało przyznane w poniedziałek 25 czerwca, podczas uroczystości w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Podstawą do nagrody było badanie przeprowadzone wśród klientów, którzy wskazali na najsilniejsze strony PKP Energetyka, tj. uczciwość, terminowość oraz profesjonalizm. Wysoko ocenione zostały także - łatwość kontaktu, indywidualne podejście do klienta oraz klarowność oferty firmy. Poziom obsługi klienta w PKP Energetyka otrzymał we wszystkich badanych obszarach oceny wyższe niż 85%.

„Koleje Dolnośląskie”, i pozostali przewoźnicy spoza PKP, już powiększają lub zaczną powiększać, co wynika z ich zapowiedzi, zakres działania i świadczonych usług. Czy pracownicy PKP Energetyka mogą liczyć na pomoc Zarządu w uzyskaniu ulg na te Koleje?

Zarząd Spółki PKP Energetyka podjął decyzje, które pozwoliły uzyskać pracownikom ulgi przejazdowe u przewoźnika „Koleje Dolnośląskie”. Temat ten był przedmiotem rozmowy Pana redaktora z Andrzejem Niezgodą, przewodniczącym Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka, w Nr 14 „Wolnej Drogi”.
Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.