"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Protokół z mediacji sporu zbiorowego z dnia 22.02 2013r.
[ 0000-00-00 ]
Protokół z mediacji sporu zbiorowego z dnia 22.02 2013r. między Konfederacją Kolejowych Związków Zawodowych, Sekcją Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność, Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP i innymi związkami zawodowymi a spółkami PKP CARGO S.A., PKP CARGO Wagon Sp. z o. o. w Toruniu, PKP CARGO Wagon Szczecin Sp. z o. o., PKP CARGO Tabor Ostrów Wielkopolski Sp. z o. o., PKP CARGO Tabor Pomorski Sp. z o. o., PKP Polskie Linie Kolejowe, SKM w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Intercity, TK Telekom, PKP Energetyka reprezentowanymi przez Pana Ireneusza Wasilewskiego wiceprezesa i Pana Andrzeja Sojeckiego członka zarządu Związku Pracodawców Kolejowych oraz pełnomocnika spółek kolejowych Pana Piotra Ciżkowicza członka Zarządu PKP S.A.

I. Ustalenia stron w sprawie zasad stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych w 2013 roku

                                                                     1
1. Ustalenia stron określają zakres i warunki korzystania w 2013 r. z ulgowych usług transportowych pociągami uruchamianymi przez Przewoźników:
>    PKP Intercity S.A.
>    Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
>    Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
>    PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
>    Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
>    Koleje Śląskie Sp. z o.o.
>    Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
>    Koleje Dolnośląskie S.A. - pracodawca deklaruje kontynuowanie rozmów w sprawie przystąpienia spółki KD do porozumienia o ulgach.
 
2. Ustalenia stron dotyczą:
>    pracowników, oraz członków ich rodzin.
>    emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne.

                                                                    2

Użyte w Ustaleniach stron określenia oznaczają:
1. pracodawca - Spółki wskazane w §1, z wyłączeniem Kolei Dolnośląskich S.A., oraz spółki będące stroną niniejszego sporu zbiorowego i pozostałe spółki będące członkami Związku Pracodawców Kolejowych,
2. pracownik - osoba zatrudniona przez pracodawcę na podst. umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy;
3. członkowie rodzin pracowników - dzieci oraz współmałżonek
4. emeryt kolejowy - osoba, która ma łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei i w związku z przejściem na emeryturę:
a)    rozwiązała stosunek pracy z Pracodawcą/ albo
b)    uprawnienie emerytalne nabyła po okresie pobierania kolejowego świadczenia przedemerytalnego albo
c)    uprawnienie emerytalne nabyła po okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, pod warunkiem, że pobiera tę emeryturę;
5. rencista kolejowy - osoba, która rna łącznie co najmniej 15 lat pracy na kolei i w związku przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub bez względu na okres pracy na kolei o ile renta przysługuje wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powstałej w związku z pracą na kolei, rozwiązała stosunek pracy z Pracodawcą, pod warunkiem, że pobiera tę rentę;
6. rencista rodzinny - osoba pobierająca rentę rodzinną po osobach, o których mowa w pkt 2, 4 oraz w pkt 5;
7. kolejowe świadczenie przedemerytalne - świadczenie przedemerytalne
przyznane na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
lipca 1999r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. Nr 63, poz. 716) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (Dz. U. Nr 40, poz. 464), po przepracowaniu co najmniej 15 lat na kolei, w rozumieniu przepisów o emeryturach;

8. dzieci - dzieci własne, oraz dzieci przysposobione przez siebie lub współmałżonka, jak również pasierby i dzieci przyjęte w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu osób, o których mowa w § 3 do czasu ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, oraz studiujące w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, a także dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, które były uprawnione do ulgowych przejazdów przed dniem 1 stycznia 2003 r.

9. współmałżonek - osoba, która pozostaje w związku małżeńskim w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w stosunku do którego nie została orzeczona separacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

10. praca na kolei:
a)    okresy pracy u pracodawcy/pracodawców,
b)    poprzednie okresy pracy u pracodawców uprzednio zrzeszonych w ZPK,
c)    okresy pracy w jednostkach organizacyjnych byłego przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe",
d)    inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 
Zasady stosowania ulgowych usług transportowych w roku 2013


                                                                  3

1. Pracodawca, na wniosek pracownika, wykupuje dla niego usługi transportowe
z ulgą 99% w klasie drugiej, z zastrzeżeniem ust. 3. Koszt wykupu ponosi pracodawca.
2. Pracownik ma prawo do ulgowych usług transportowych pociągami uruchamianymi przez Przewoźników określonych w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Kolei Dolnośląskich S.A., nie wcześniej niż po upływie okresu próbnego.
3. Pracownik może wykupić dopłatę do ulgowych usług transportowych w klasie dowolnej po 5 latach pracy na kolei z wyłączeniem okresów pracy zakończonych rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika.
4. Koszty dopłaty, o której mowa w ust. 3 ponosi pracownik, jeżeli nie określa tego inaczej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub inne wewnętrzne przepisy prawa pracy, obowiązujące u danego pracodawcy.
5. Pracownik, dla którego pracodawca wykupił usługę transportową na rok 2013, ma prawo na zasadach, o których mowa w § 7 do zakupu biletów:
>    jednorazowych,
>    okresowych:
a)    odcinkowych imiennych miesięcznych,
b)    sieciowych imiennych - rocznych lub kwartalnych, ważnych w 2013 r.

                                                                     4
1. Pracodawca, na wniosek:
1)    emeryta kolejowego;
2)    rencisty kolejowego;
3)    rencisty rodzinnego;
4)    emeryta, rencisty z tytułu niezdolności do pracy, rencisty rodzinnego, pobierającego emeryturę lut rentę oraz osoby pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne, którzy byli uprawnieni do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów kolejami przed dniem 1 stycznia 2003 r.;
wykupuje dla niego usługi transportowe z ulgą 99% w klasie drugiej. 2. Usługi transportowe z ulgą 99% dla osób wymienionych w ust. 1 wykupywane są za pośrednictwem pracodawcy na wniosek tych osób, po uiszczeniu przez wnioskodawcę kwoty 50 zł. (brutto) oraz opłat na pokrycie kosztów pracodawcy związanych z realizacją wniosków, o których mowa w § 9 w ust. 3 i ust. 4, chyba że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy lub inne wewnętrzne przepisy prawa pracy obowiązujące u pracodawcy stanowią inaczej.

3. Osoby wymienione w ust. 1, mogą za pośrednictwem pracodawcy wykupić dopłatę do klasy dowolnej.
4. Osoba określona w ust. 1, której pracodawca wykupił na 2013 rok usługę transportową z ulgą 99%, ma prawo do zakupu biletów:
1)    jednorazowych,
2)    okresowych:
a)    odcinkowych imiennych miesięcznych,
 
b)    sieciowych imiennych - rocznych lub kwartalnych, ważnych w 2013 roku, na zasadach, o których mowa w § 7.
                                                                   5

1.  Na wniosek osób, o których mowa w § 3, dla których pracodawca wykupił ulgę transportową, pracodawca wykupuje uprawnienie do świadczeń przejazdowych dla dzieci z ulgą 80% w klasie drugiej. Koszt wykupu ponosi pracodawca.
2.  Dzieci, dla których pracodawca wykupił usługę transportową na rok 2013, mają prawo do zakupu biletów:
1)    jednorazowych,
2)    okresowych odcinkowych imiennych miesięcznych.
3. Na wniosek osób, o których mowa w § 3, dla których pracodawca wykupił ulgę transportową, pracodawca wykupuje uprawnienie do świadczeń przejazdowych dla współmałżonków z ulgą 80%. Koszt wykupu uprawnienia dla współmałżonka w 50% ponosi uprawniony i 50% pracodawca.
4. Współmałżonek, posiadający wykupione uprawnienie do korzystania z ulgi 80% ma prawo do zakupu biletów:
1)    jednorazowych,
2)    okresowych odcinkowych imiennych miesięcznych.
5. Członkowie rodzin osób uprawnionych, o których mowa w § 3, mają prawo do wykupu uprawnienia w klasie dowolnej. 

                                                                   6
 
1. Wykup ulgowych usług transportowych na 2013 rok może być dokonany nie później niż do końca pierwszego kwartału tego roku, z wyjątkiem wykupu tych usług dla pracowników, którzy nabywają do nich prawo po raz pierwszy, zmienili pracodawcę po 31 marca 2013r. lub z przyczyn od siebie niezależnych (np. długotrwała choroba) nie mogli złożyć wniosku w tym terminie.
2. Koszty wykupu określone w § 4 ust 2, § 5 ust 3, § 9 ust.2 a także ceny biletów sieciowych odnoszą się do pełnego roku kalendarzowego i ulegają obniżeniu proporcjonalnie do upływu czasu, na który zostają wykupione.

                                                                    7

1. Ulgowe usługi transportowe są realizowane w pociągach uruchamianych przez Przewoźników określonych w § 1 ust 1, z zastrzeżeniem ust. 2, z wyłączeniem Kolei Dolnośląskich S.A.
2. Inni przewoźnicy, którzy wyrażą wolę realizacji ulgowych usług transportowych, mogą za zgodą Stron zostać objęci Ustaleniami.
3. Ustalono ceny (brutto) biletów okresowych na 2013r. u poszczególnych przewoźników w wysokości:
□    PKP Intercity S.A.
-    bilet okresowy miesięczny II kl. - 38 zł
-    bilet roczny sieciowy II kl. - 225 zł
-    bilet okresowy miesięczny I kl. - 45 zł
-    bilet roczny sieciowy I kl. - 315 zł
□    Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
-    bilet okresowy miesięczny - 17 zł
-    bilet roczny sieciowy - 170 zł
 
 
- bilet okresowy miesięczny - 12 zł
" □ Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
-    bilet okresowy miesięczny - 13,50 zł
□    Koleje Śląskie Sp. z o.o.
-    bilet okresowy miesięczny - 15 zł
-    bilet roczny sieciowy -180 zł
□    Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
-    bilet okresowy miesięczny - 17 zł
4. Minimalna opłata za bilet jednorazowy w ramach wykupionej ulgi przewozowej na ulgowe usługi transportowe, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez danego przewoźnika w danej klasie i danej kategorii pociągu.

                                                                   8

1. Wystawianie dokumentów poświadczających prawo do korzystania z tych usług, realizuje podmiot wskazany przez Przewoźników, na podstawie udzielonych pełnomocnictw i na zasadach przez nich ustalonych.
2. Koszty wydania dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z ulgowych usług transportowych pokrywa odpowiednio osoba, o której mowa w § 3 i § 4.
3. Osoba, na wniosek której wystawione dokumenty poświadczające prawo do korzystania z ulgowych usług transportowych, jest obowiązana zwrócić pracodawcy te dokumenty w przypadku utraty uprawnienia do korzystania z tych usług.
4. Odstępowanie dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z ulgowych usług transportowych, jak również przejazd na podstawie sfałszowanego (podrobionego lub przerobionego) dokumentu, jest zabronione.
5. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów, które dopuściły się popełnienia  czynu określonego w ust. 4, tracą uprawnienia na okres do końca 2013r.

 
                                                                    9
 
1. Cena wykupu jednej ulgowej usługi transportowej na 2013 rok dla:
1)    pracownika wynosi 741 zł (netto)
2)    emeryta, rencisty i osoby pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne wynosi 120,40 zł (brutto) lub 139,44 zł (brutto) w zależności od pakietu, w tym opłata ponoszona przez uprawnionego w wysokości 50 zł (brutto) za każdy pakiet. Osoby w trucnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski do ZFŚS o sfinansowanie opłaty za wykup ulgi przejazdowej i ewentualną pomoc finansową na dofinansowanie przejazdów dzieci.
3)    dzieci osób, o których mowa w § 3, wynosi 741 zł. (netto)
4)    współmałżonków osób, o których mowa w § 3, wynosi 741 zł (netto) z tego odpłatność uprawnionego wynosi 370,50 zł (netto).
2. Dopłata do ulgowych usług transportowych w klasie dowolnej w 2013 roku wynosi 162 zł (brutto) i w całości przypada na rzecz „PKP Intercity" S.A. Opłata ta jest uiszczana przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 i 3.
3. Opłata za wydanie dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z ulgowych usług transportowych, uiszczana przez osoby, o których mowa w § 3 i 4, w 2013 roku wynosi 6 zł (brutto).
4. Opłata na pokrycie kosztów pracodawcy związanych z realizacją wniosku o wykup ulgowych usług transportowych w 2013 roku, uiszczana przez osoby,

o których mowa w §4 w ust. 1, pozostaje bez zmian na poziomie z 2012 roku
i jest opłatą jednorazową, niezależnie od liczby złożonych wniosków.

II. Dalsze procedowanie sporu zbiorowego

1. W związku z ustaleniem zasad stosowania świadczeń przejazdowych na 2013 rok strony będą kontynuowały mediacje sporu zbiorowego w celu wypracowania
  
2. Strony ustalają, że zakończą mediacje sporu zbiorowego w terminie nie później, niż do 01.07.2013r. Termin może być wydłużony za zgodą stron sporu zbiorowego.

Podpisy stron:

Mediator
Strona Związkowa
Strona Pracodawców

 

 
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.