"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
 
CT Kujawski
[ 2010-05-19 ]
Rozmowa z Maciejem Sygulskim, dyrektorem Kujawskiego Zakładu Spółki „PKP CARGO” SA w Bydgoszczy.

Historia i działalność
Kujawski Zakład Spółki rozpoczął swoją działalność w nowej strukturze organizacyjnej „PKP CARGO” SA od dnia 01 stycznia 2009 roku. Powstał z połączenia Zakładu Taboru i Zakładu Przewozów Towarowych w Bydgoszczy.
Kujawski Zakład Spółki „PKP CARGO” położony jest na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz części województw przyległych. Graniczy z zakładami: Mazowieckim, Pomorskim, Zachodniopomorskim, Wielkopolskim i Centralnym. Siedzibą zakładu jest Bydgoszcz. W momencie powstania zatrudnienie wynosiło 1831 pracowników.
Działalność zakładu koncentruje się na: świadczeniu usług w zakresie przewozu towarów dla klientów; zapewnieniu obsługi klientów w punktach taryfowych; świadczeniu i sprzedaży usług w zakresie wynajmowania taboru trakcyjnego do pracy pociągowej, manewrowej oraz do ruchu roboczego wszystkim spółkom grupy PKP, jak również innym podmiotom gospodarczym; zadaniach w zakresie napraw i utrzymania taboru; organizowaniu przewozu przesyłek nadzwyczajnych; wynajmowaniu klientom wagonów będących własnością „PKP CARGO” SA; włączaniu do taboru „PKP CARGO” SA wagonów prywatnych; wykonywaniu pracy manewrowej na zlecenie klientów; ważeniu wagonów i lokomotyw na życzenie klientów; świadczeniu usług trakcyjnych.
Kujawski Zakład Spółki oferuje kolejowy przewóz wszystkich towarów między dostępnymi punktami ładunkowymi. Realizuje zamówienia transportowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej, głównie do dużych i średnich zakładów przemysłowych o profilu chemicznym, papierniczym, spożywczym, meblarskim, jak też firm zajmujących się naprawą i budową dróg. Ponadto oferuje usługi mniejszym firmom handlowo - usługowym i produkcyjnym, zainteresowanym przewozem przesyłek w formie pojedynczych wagonów i grup wagonowych. Wysoką rangę nadaje się przewozom materiałów niebezpiecznych i przesyłkom nadzwyczajnym.
Działalność eksploatacyjna zakładu, to realizacja procesu przewozowego, a w głównej mierze zabezpieczenie taboru wagonowego i trakcyjnego, organizacja przewozów i fizyczne przemieszczanie przesyłek. Zakład zabezpiecza w lokomotywy w trakcji elektrycznej i spalinowej dla prowadzenia pociągów oraz wykonywania pracy manewrowej.
Kierunki obsługi ruchu towarowego, to: Gdynia Port – Bydgoszcz – Śląsk, Poznań – Gniezno – Bydgoszcz – Zajączkowo – Gdynia, Gdynia – Toruń – Kutno, Poznań – Inowrocław – Toruń – Iława – Olsztyn – Korsze, Elbląg – Iława – Śląsk, Olsztyn – Iława – Warszawa, Terespol – Piła, Terespol – Świecie – Przechowo.
Na obszarze działalności zakład zapewnia obsługę trakcyjną w pracy pozapociągowej i w ruchu roboczym wszystkim spółkom grupy PKP, jak również innym podmiotom gospodarczym. Należy podkreślić, że w rejon Grudziądza dostarczane jest przez „PKP CARGO” SA Kujawski Zakład Spółki kruszywo pod budowę odcinka autostrady A1.
Zakład realizuje również zadania w zakresie napraw i utrzymania taboru. Wykonuje naprawy i przeglądy, głównie przeglądy okresowe i kontrolne, naprawy bieżące lokomotyw spalinowych i elektrycznych. Zajmuje się także fizyczną likwidacją lokomotyw i wagonów towarowych.
Położenie geograficzne zakładu w centrum obsługiwanych linii kolejowych: magistrali węglowej Śląsk – porty i połączenia w kierunku wschód – zachód oraz wyposażenie w sprzęt i specjalistyczne urządzenia umożliwiają rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Zakład w procesie restrukturyzacji
Data rozpoczęcia działalności przez Kujawski Zakład Spółki związana jest z wdrożeniem przez Zarząd „PKP CARGO” SA głębokiego i bezprecedensowego procesu restrukturyzacji firmy – w ramach którego m.in. zmieniono strukturę organizacyjną spółki (zmniejszenie liczby zakładów z 42 do 16), wdrożono proces optymalizacji zaplecza technicznego (zmniejszenie liczby punktów utrzymania taboru o ponad 40%), nastąpiła restrukturyzacja zatrudnienia poprzez „program dobrowolnych odejść”.
W celu jak najlepszej organizacji pracy i uzyskania maksymalnych oszczędności w Kujawskim Zakładzie Spółki podjęto szereg działań zmierzających do zbilansowania posiadanej infrastruktury majątkowej, wprowadzenia zmian reorganizacyjnych wewnątrz zakładu, uzyskania jak największych oszczędności w kosztach utrzymania. Opracowano Zakładowy Program Naprawczy Kujawskiego Zakładu Spółki, w którym ujęto planowane zadania rzeczowe na 2009 rok oraz przedstawiono działania zmierzające do stworzenia optymalnej wielkości i struktury Zakładu w celu zrealizowania wyznaczonych zadań przy minimalizacji kosztów w różnych obszarach działania zakładu.
I tak w 2009 roku Kujawski Zakład Spółki był prekursorem w dziedzinie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej w obszarze eksploatacyjnym. Od dnia 01.06.2009 r. połączono dotychczas funkcjonujące odrębnie sekcje eksploatacji taboru trakcyjnego z sekcjami przewozów i ekspedycji. Utworzono z 8 dotychczasowych sekcji 4 sekcje przewozów i eksploatacji z siedzibami w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Terespolu Pom. realizujące zadania eksploatacyjno - przewozowe. Poprzez takie połączenie sekcji utworzono jedną wykonawczą komórkę organizacyjną na danym terenie skupiającą wszystkie czynności decyzyjne dotyczące procesu przewozowego. Spowodowało to także ograniczenie wielkości użytkowanego do tej pory zaplecza lokalowego i technicznego, poprawiło organizację pracy.
Ponadto w ramach optymalizacji zaplecza technicznego dla potrzeb utrzymania taboru zmniejszono ilość punktów utrzymaniowo - naprawczych taboru, tj.:
 • od dnia 01 kwietnia 2009 r. zlikwidowano punkt przeglądów kontrolnych Toruń Kluczyki;
 • z dniem 01.06.2009 r. wydzielono ze struktur organizacyjnych Kujawskiego Zakładu i przekazano do „PKP CARGO WAGON” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Sekcję Utrzymania i Napraw Wagonów Towarowych Inowrocław Rąbinek; w ten sposób zaprzestano wykonywania napraw bieżących i rewizyjnych wagonów towarowych, przekazując te prace do wykonania przez Spółkę „PKP CARGO WAGON” w Toruniu;
 • z dniem 01.11.2009 r. nastąpiło połączenie dwóch sekcji utrzymania i napraw taboru trakcyjnego zlokalizowanych w Bydgoszczy Głównej i Bydgoszczy Wschód w jedną Sekcję Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Bydgoszczy; wszystkie czynności utrzymaniowe lokomotyw (przeglądy okresowe, kontrolne, sezonowe, naprawy bieżące) zostały przeniesienie do Bydgoszczy Wsch.;
 • z dniem 31.12.2009 r. przekazano do „PKP CARGO WAGON” sp. z o.o. grupę napraw rewizyjnych lokomotyw i brygadę fizycznej likwidacji wagonów w Bydgoszczy;
 • z dniem 01.01.2010 r. przyłączono Sekcję Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Inowrocławiu do Sekcji Utrzymania i Napraw Taboru Trakcyjnego w Bydgoszczy.
 • Reasumując - z 6 funkcjonujących na dzień 01.01.2009 r. punktów utrzymaniowo - naprawczych taboru pozostały 2:
 • Sekcja utrzymania i napraw taboru trakcyjnego w Bydgoszczy wykonująca wszystkie czynności utrzymaniowe lokomotyw (przeglądy okresowe, kontrolne, sezonowe, naprawy bieżące) z likwidowanych punktów utrzymaniowych;
 • Sekcja utrzymania i napraw taboru trakcyjnego Grudziądz wykonująca PO, PK, NB lokomotyw spalinowych, fizyczną likwidację taboru posiadająca warsztaty specjalistyczne realizujące dodatkowe zadania –naprawy podzespołów do lokomotyw.
W okresie zmian i przeobrażeń Zakład starał się dostosować do potrzeb rynkowych realizując jednocześnie politykę restrukturyzacyjną prowadzoną przez Zarząd „PKP CARGO” SA. Rozpoczęto i uruchomiono prace w ramach warsztatów specjalistycznych w zakresie napraw podzespołów do lokomotyw. Warsztaty są zlokalizowane właśnie w sekcji utrzymania i napraw taboru w Grudziądzu. Już w II połowie 2008 roku uruchomiono warsztat napraw sprzęgieł Alsthoma oraz prowadników maźnic. Mają one zastosowanie w wielu seriach lokomotyw eksploatowanych przez „PKP CARGO” SA.
W celu utrzymania konkurencyjności na rynku udało się obniżyć koszty napraw m.in. poprzez uruchomienie własnej produkcji półpierścieniu zabezpieczających do maźnic. Naprawy te w pełni zabezpieczają potrzeby „PKP CARGO” SA. Istnieje także możliwość realizacji tych napraw dla pozostałych spółek grupy PKP SA i podmiotów zewnętrznych.
Ponadto, w sekcji w Grudziądzu wykonywane są naprawy chłodnic do lokomotyw spalinowych (serii SM42, SU45, SM30, SM03). Sekcja zabezpiecza w ten sposób potrzeby zakładów w ramach nie tylko „PKP CARGO” SA, ale także pozostałych spółek grupy PKP. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż niezbędne oprzyrządowanie warsztatów specjalistycznych wykonali we własnym zakresie pracownicy grudziądzkiej sekcji, co znacząco obniżyło koszty.
Ponadto w rejonie Grudziądza od połowy ubiegłego roku są eksploatowane lokomotywy serii ST45 po modernizacji. Kujawski Zakład Spółki eksploatuje je, jako pierwszy zakład w kraju. Są one poddane tzw. eksploatacji „obserwowanej” z uwagi na ich debiut w pracy eksploatacyjnej po przeprowadzonej modernizacji (dawne SU45). Sprawdzana jest ich jakość i przydatność do pracy w ruchu towarowym, oceniane są parametry techniczne w zależności od wykonywanej pracy.
W obszarze posiadanej infrastruktury zweryfikowano celowość utrzymywania pomieszczeń i posiadanej infrastruktury. m.in.:
 • zrezygnowano z pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Dworcowej 63 w Bydgoszczy (siedziba byłego Zakładu Przewozów Towarowych Bydgoszcz);
 • przemieszczono Punkt Dyspozycyjny Opon Wagonowych zlokalizowany w budynku przy ul. Rycerskiej do budynków będących w użytkowaniu Zakładu zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 7 w Bydgoszczy i zrezygnowano z najmowanej powierzchni i dzierżawionej infrastruktury;
 • zrezygnowano z użytkowania hali naprawczej i części układu torowego w Inowrocławiu;
 • zrezygnowano z części hali naprawczej i pomieszczeń garażowych w Grudziądzu.
Ponadto zrezygnowano z dzierżawy wielu budynków, pomieszczeń i torów zbędnych do bieżącej działalności. W wyniku likwidacji punktów utrzymania taboru (m. in. Inowrocław – Rąbinek, Inowrocław, Bydgoszcz Główna) zrezygnowano z użytkowania tamtejszych hal naprawczych, budynków administracyjno - warsztatowych i układu torowego.
Działania te przyniosły efekty przede wszystkim w zakresie obniżenia kosztów dzierżawy oraz utrzymania użytkowanych budynków i budowli. Doprowadziły też do skupienia punktów prowadzonej działalności i zmniejszenia rozproszenia w zakresie użytkowanych obiektów. Usprawniono w ten sposób zarządzanie i organizację pracy. Zmiany te przyniosły wymierne oszczędności w kosztach związanych z utrzymaniem budowli, budynków i obiektów. Sama likwidacja 4 punktów utrzymania taboru przyniesie oszczędności w zakresie kosztów ich utrzymania w skali roku w wysokości ok. 4 mln złotych.
Koszty zostały ograniczone także poprzez maksymalnie wykorzystywany tzw. mobilny punkt napraw taboru. Specjalnie wyposażony samochód wraz z 3 - 4 osobową obsługą umożliwia wykonanie przeglądów kontrolnych lokomotyw, „lekkich” napraw bieżących oraz napraw awaryjnych taboru w miejscu postoju bez konieczności zjazdu do punktu naprawczego.
W obszarze pozostałych kosztów działalności wprowadzono szereg ograniczeń w wydatkowaniu środków finansowych, zrezygnowano m.in.: z usług w zakresie czyszczenia taboru (realizując te zadania własnymi siłami), usług teleinformatycznych (zastępując je tańszymi rozwiązaniami technicznymi), obsługi rozjazdów przez PKP PLK, ograniczono usługi awizacyjne, ograniczono zlecanie usług związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury przejmując ich wykonywanie we własnym zakresie.
W obszarze zatrudnienia w celu zmniejszenia zatrudnienia i ograniczenia kosztów pracy przeprowadzono następujące działania:
 • przekazano pracowników do Spółki „PKP CARGO WAGON” w związku z wyłączeniem ze struktur zakładu Sekcji Utrzymania i Napraw Wagonów w Inowrocławiu Rąbinku oraz grupy napraw rewizyjnych lokomotyw i brygady fizycznej likwidacji wagonów w Bydgoszczy Gł.;
 • wdrożono „program dobrowolnych odejść z pracy”;
 • uruchomiono w zakładzie instytucję zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
Reasumując w wyniku w/w działań zmniejszono zatrudnienie o 456 pracowników (tj. o 25%) z 1.831 pracowników według stanu na dzień 01.01.2009 r. do stanu 1.375 pracowników na dzień 31.12.2009 r.
W obszarze gospodarki materiałowo - zaopatrzeniowej zmniejszono ilość magazynów i grup magazynowych (z istniejących według stanu na dzień 01.01.2009 r. 26 magazynów i 4 grup magazynowych zlikwidowano 6 magazynów i 1 grupę magazynową). W wyniku łączenia magazynów i zmian w strukturze działania zrezygnowano łącznie z powierzchni magazynowych 1.144 m2.

Urządzenia
Należy podkreślić, iż na bieżąco realizowane są zadania remontowo – inwestycyjne związane z dostosowywaniem zasobów zakładu do faktycznych potrzeb. Zakład korzysta z oddanej do użytku w 2008 roku nowoczesnej zautomatyzowanej myjni taboru, zlokalizowanej na terenie sekcji Bydgoszcz Wschód. Myjnia spełnia wymogi związane z ochroną środowiska i ekologią.
Zakład posiada nowoczesne, w pełni skomputeryzowane urządzenie TENSAN do badania nacisku zestawów kołowych w taborze kolejowym. Urządzenie to zaspokaja potrzeby Zakładu w zakresie koniecznych badań technicznych lokomotyw, a także Zakład świadczy usługi w tym zakresie dla podmiotów zewnętrznych (np. Pojazdy Szynowe PESA Holding SA w Bydgoszczy). W maju 2009 roku oddano do użytku nowoczesną elektroniczną wagę wagonową (120 t.) usytuowaną na stacji Bydgoszcz Główna. Jest ona w pełni wykorzystywana dla potrzeb „PKP CARGO” SA oraz klientów zewnętrznych w zakresie ważenia wagonów ładownych i pustych (tara wagonu).
Ponadto kontynuowane są prace związane z budową terminala kontenerowego w Ostaszewie. W 2009 roku została sfinalizowana sprawa zakupu gruntu pod przyszłą inwestycję, której ukończenie planowane jest w 2011 roku. Terminal ten będzie jednym z największych terminali przeładunkowych w Polsce. Jest to kolejny krok do usprawnienia funkcjonowania „PKP CARGO” SA i umocnienia konkurencyjności firmy na rynku przewozów towarowych.

Ograniczanie kosztów
Rok 2010 jest kontynuacją prowadzonej polityki ograniczania kosztów i poprawy konkurencyjności firmy na rynku. Wszystkie działania podporządkowane są dostosowaniu zasobów do faktycznych potrzeb, podnoszeniu standardów usług i elastyczności reagowania na potrzeby klientów, podniesieniu efektywności organizacji przewozów, w tym przewozów rozproszonych.
Przewiduje się kontynuację prac związanych z likwidacją nierentownych punktów taryfowych, ładunkowych i bocznic lub zmiany zakresu ich czynności ekspedycyjnych. Kujawski Zakład Spółki użytkuje według WOT 69 punktów ekspedycyjnych (taryfowych). W grudniu 2009 roku i styczniu 2010 r. złożono pierwsze wnioski o wyłączenie z użytkowanej infrastruktury ładunkowej 7 punktów i przekazanie ich do PKP PLK, jako ogólnodostępnych, wytypowano już kolejne 22 punkty do przekazania w ten sam sposób. Związane to jest z ograniczaniem dodatkowych kosztów ich utrzymywania.

Na rynku zewnętrznym
Istotnym segmentem działalności Kujawskiego Zakładu Spółki jest zawieranie nowych kontraktów w formie umów handlowych na przewozy towarów oraz ich obsługa handlowa i eksploatacyjna. Z uwagi na dużą konkurencję istniejącą na rynku usług transportowych, pozyskiwanie nowych kontraktów jest trudne i wymaga dostosowania się do wymagań klientów. Umowy zawierane są m.in. w wyniku zapytań ofertowych klientów, jak również w wyniku uczestnictwa zakładu w ogłaszanych przetargach na przewozy ładunków. W 2010 r. zawarto zostały umowy handlowe na przewozy następujących towarów: węgla, drewna, papieru, artykułów rolnych i chemicznych. Do największych kontraktów należą umowy handlowe zawarte z Mondi Świecie SA oraz Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica SA.
Kujawski Zakład Spółki uczestniczy w procesie fizycznej likwidacji taboru (nieprzydatnego i przestarzałego posiadającego decyzje kasacyjne) oraz sprzedaży złomu z likwidowanego taboru. W I kwartale 2010 roku przeprowadzono likwidację we własnym zakresie 10 lokomotyw i 14 wagonów towarowych, a kolejnych 12 lokomotyw zlikwidowano systemem zleconym stosując licytacje. Prace te będą kontynuowane w kolejnych miesiącach br.
Ponadto, Zakład realizując politykę zarządu „PKP CARGO” SA wprowadza szereg wewnętrznych uregulowań mających na celu usprawnienie pracy eksploatacyjnej, manewrowej, utrzymaniowo – naprawczej taboru, gospodarki materiałowo-zaopatrzeniowej. Dotyczy to m. in. efektywnego wykorzystywania lokomotyw określonych serii do prac manewrowych i prowadzenia pociągów (uwzględnianie parametrów technicznych lokomotywy do brutta składu pociągowego), zmniejszenie ilości jazd lokomotyw luzem, zmianę organizacji pracy pociągów TKM, ograniczenia w maksymalnym stopniu postoju wagonów i szybszego obrotu wagonów, lepsze dopasowanie faktycznej masy pociągu do zamówionej w rozkładzie jazdy, poprawy efektywności pracy drużyn trakcyjnych itp. Trwa proces dalszej weryfikacji posiadanego majątku pod kątem likwidacji majątku zbędnego i dostosowania posiadanych zasobów do faktycznych potrzeb.

Realizacja powyższych działań w 2010 roku w połączeniu z efektami działań już zrealizowanych w 2009 roku ma przyczynić się do znacznego ograniczenia kosztów funkcjonowania, poprawy efektywności działania, usprawnienia procesu przewozowego, a tym samym utrzymania się na konkurencyjnym rynku.
Notował Aleksander Wiśniewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.