"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 25 marca 2019 r.
Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
 
Koła gospodyń wiejskich
Od ponad 150 lat działają na polskiej wsi koła gospodyń wiejskich. 4 października 2018 r. Sejm uchwalił przeznaczoną dla nich, szczególną ustawę - o kołach gospodyń wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
Koło reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Koła będą nadal prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju tych obszarów i wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet.
Będą również, jak dotąd, inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej oraz rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.
Na zasadzie dobrowolności koła mogą zrzeszać się i tworzyć związki kół gospodyń wiejskich. Podstawowym zadaniem takiego związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim kołom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie ich działalności oraz reprezentowanie w kraju i za granicą.
Na terenie jednej wsi może zostać utworzone jedno koło, ale terenem działalności jednego koła może być jedna bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać swoje zadania także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i stale zamieszkuje na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Jednocześnie można być członkiem tylko jednego koła.
Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób spełniających wyżej ustalone kryteria. Osoby te uchwalają statut koła oraz wybierają komitet założycielski.
Koło działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu, określającego w szczególności: nazwę i siedzibę; podmiotowy i terytorialny zakres działania; cele i zadania koła oraz środki ich realizacji; zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło; sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole; prawa i obowiązki członków koła; sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich, organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji; warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła; sposób reprezentowania koła na zewnątrz; majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem; sposób zaciągania przez koło zobowiązań majątkowych; zasady podziału zysku netto z prowadzonej przez koło działalności zarobkowej; zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych; tryb zmiany statutu i tryb likwidacji koła.
Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do tego rejestru.
Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu.
Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie. Do wydania decyzji o wpisie do rejestru Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce utworzenia koła.
Koło gospodyń wiejskich do 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z oświadczeniami członków koła o stałym zamieszkiwaniu na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Obowiązek ten nie dotyczy kół, w których od 31 grudnia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.
Zebranie członków jest najwyższym organem koła gospodyń wiejskich. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz koła, podejmowanie uchwał należy do zebrania członków. Każdy członek ma jeden głos na zebraniu członków.
Do wyłącznej właściwości zebrania członków koła należy m.in. wybór zarządu i uchwalanie kierunków działalności, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i podział zysku netto lub ustalenie sposobu pokrycia strat netto, bieżący nadzór i kontrola działalności koła.
Członków zarządu koła, w tym przewodniczącego i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, zebranie członków. Zarząd jednoosobowy nie może dokonywać czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa. Czynności takie są dokonywane przez zebranie członków.
Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Dochód z działalności koła służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Koło może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą, może też otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań z budżetu.
Piotr Świątecki


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.