"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 26 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
"Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009"
Maj 2006 r.

Część 122.5. „PKP Intercity”

Spółka „PKP intercity” powinna stać się wyspecjalizowanym, sprawnym przewoźnikiem realizującym szybkie przemieszczanie się pasażerów w relacjach krajowych, jak i zagranicznych. Stąd niezmiernie ważnym postulatem stanie się silne skomercjalizowanie działalności „PKP Intercity”, polegające na zapewnieniu możliwie wysokiego stopnia dostosowania ilości i jakości usług do potrzeb rynku. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia podróżnym komfortu i szybkości jazdy oraz stosowania sprawnych narzędzi obsługi pasażerów. Wszystkie produkty „PKP Intercity” muszą być weryfikowane w oparciu o kryterium efektywności finansowej.

Jednym z najistotniejszych działań związanych z umocnieniem pozycji Spółki i jej usamodzielnieniem, będzie zakończenie procesu alokacji taboru poprzez wniesienie w formie aportu do „PKP Intercity” wszystkich lokomotyw pociągowych używanych do prowadzenia pociągów spółki. Będzie się to wiązało również z wyposażeniem spółki w odpowiednie zaplecze warsztatowe dla wykonywania bieżącego utrzymania i wykonywania niezbędnych napraw pojazdów trakcyjnych.

Spółka „PKP Intercity” będzie brała udział w przetargach na realizację dotowanych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Przy wyborze koncepcji usamorządowienia przewozów regionalnych, Spółka „PKP Intercity” będzie mogła otrzymać zlecenia ministerstwa właściwego ds. transportu na uruchamianie dotowanych pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Organizator takich pociągów po analizie potrzeb przewozowych na poszczególnych kierunkach i liniach kolejowych ustali relacje i liczbę pociągów kierunkach danej relacji, które będą dofinansowane z budżetu państwa.2.6. Wsparcie finansowania w zakresie przewozów międzynarodowych

W związku z zawartymi umowami w zakresie kolejowych połączeń międzynarodowych i ustaleniami na konferencjach międzynarodowych rozkładów jazdy, występuje konieczność wsparcia finansowego również przewozów tej kategorii.

Modelowe założenia zamawiania i finansowania przewozów międzynarodowych przedstawiono schematycznie na rys. 5. Model odzwierciedla sytuację, w której nie nastąpiłoby usamorządowienie przewozów regionalnych, a funkcje podażowe usług transportowych w relacjach międzywojewódzkich i międzynarodowych potencjalnie mogłoby pełnić zarówno PKP IC, jak i PKP PR, a także inni operatorzy, jak np. „Koleje Mazowieckie” Sp. z o.o.

Każda ze spółek przewozów pasażerskich może obrać własną strategię rozwoju i realizować zadania zarówno w sferze obsługi ruchu regionalnego, jak i międzynarodowego. O wyborze ostatecznego profilu działalności tych spółek przesadzi ich potencjał zarówno organizacyjny, kadrowy, taborowy, jak i finansowy.

Znajdzie to swój wyraz w obranej strategii działania firmy, przyjętej przez władze korporacyjne Spółki.

Przedmiotem koniecznej regulacji Państwa będzie:

 • stworzenie systemu zintegrowanej obsługi klientów niezależnie od podmiotu, który realizował będzie proces przewozowy,

 • wdrożenie zintegrowanego biletu, pozwalającego na realizowanie przejazdu pociągami różnych przewoźników kolejowych.

  Minister Transportu ustali dla przewozów międzynarodowych zakres finansowania ulgowego dostępu do tras przewozowych przez budżet państwa.

  Następnie Ministerstwo Transportu ogłosi rządową ofertę ulgowego dostępu do tras przewozowych dla przewoźników obsługujących określone trasy międzynarodowe. W drodze przetargu wyłonieni zostaną przewoźnicy, którzy w oznaczonym okresie realizować będą przewozy międzynarodowe. Podpiszą oni umowy z PLK SA na korzystanie z tras przewozowych po obniżonych cenach oraz z MT na realizację tych przewozów.

  Po wykonaniu przewozów w danym okresie sprawozdawczym przewoźnicy, PLK SA oraz organizatorzy, złożą w UTK stosowne raporty z wykonania zadań przewozowych. UTK dokona weryfikacji sprawozdań i przedstawi swój raport MT.

  Minister właściwy ds. transportu po potwierdzeniu kwot przez UTK, przekaże środki finansowe do PLK SA, wynikające z różnicy pomiędzy obiektywnie ustalonym kosztem usługi a uzyskanym przychodem od przewoźnika.  2.7. Zasady pomocy państwa dla samorządów w zakresie inwestycji taborowych dla przewozów pasażerskich

  Samorządy wojewódzkie, uzyskując systemowe rozwiązanie w zakresie możliwości finansowania przewozów o charakterze usługi publicznej, mogą w dowolny dla siebie sposób kierować te środki pomiędzy inwestycje taborowe i dofinansowanie przewozów o charakterze usługi publicznej.

  W prezentowanej „Strategii” przewiduje się możliwość wsparcia finansowego państwa w zakresie inwestycji taborowych realizowanych w przyszłości przez samorządy. Skala dofinansowania będzie zależna od możliwości budżetu oraz aktualnej polityki transportowej państwa. W przypadku uruchomienia pomocy państwa dla samorządów w zakresie inwestycji taborowych, zostanie zastosowana procedura przedstawiona na rys. 7.

  Przyznanie środków samorządom nastąpi w drodze udziału tychże samorządów w konkursach na inwestycje taborowe, organizowanych przez Ministra Transportu. Zakres wsparcia finansowego budżetu państwa w daną inwestycję taborową uzależniony będzie przede wszystkim od poziomu własnego zaangażowania kapitałowego poszczególnych samorządów w daną inwestycję taborową oraz od takich parametrów jak: wielkość obsługiwanego rynku, cechy tego rynku, obsługiwanych tras przewozowych, gęstość sieci dróg kolejowych i kołowych w danym regionie, a ponadto liczba szkół, zakładów pracy, walorów turystycznych regionu, aspektów ekologicznych itp.

  Opracowany zostanie w tym celu stosowny algorytm oceny punktowej projektów i rozdziału środków budżetu państwa na poszczególne projekty inwestycji taborowych.

  Zasady udzielania wsparcia finansowego państwa w zakresie inwestycji taborowych realizowanych przez samorządy na rzecz regionalnych przewoźników kolejowych zostaną notyfikowane w Komisji Europejskiej.


  (Na podstawie dokumentów Ministerstwa Transportu - M.L.)
 •   Komentarze 2
    Dodaj swój komentarz
  ~
  Copyright "Wolna Droga"
  [X]
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.