"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Zgrany zespół wzmacnia firmę


Z Zdzisławem Wesołowskim - dyrektorem „PKP Energetyka” Sp. z o.o. Zakład Północny, rozmawia Aleksander WiśniewskiOstatni raz zaprezentował pan w „Wolnej Drodze” Zakład Północny spółki „PKP Energetyka” w grudniu 2003 roku. Jakie zmiany zaszły w ciągu tych dwóch lat?

Zasadniczo czas ten poświecony był na doskonalenie organizacji pracy oraz procesów technologicznych, jak również podejmowaniu trudnych wyzwań związanych z konkurowaniem na rynku zewnętrznym. Kierownictwo zakładu nie uległo zmianie i w dalszym ciągu moimi zastępcami są: Janusz Fornalski ds. technicznych, Ryszard Kwiatkowski ds. handlowych, Leszek Drogoś ds. ekonomiczno-finansowych. Myślę, że nie będzie nietaktem, jeżeli przytoczę obecną strukturę. „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Północny prowadzi swoją działalność na terenie województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, częściach kujawsko - pomorskiego oraz mazowieckiego. Siedziba zakładu znajduje się w Sopocie, ale część biura działa w Olsztynie. Na terenie zakładu jest dziewięć sekcji zasilania elektroenergetycznego w: Gdyni, Gdańsku, Tczewie, Malborku. Iławie, Działdowie, Elblągu, Olsztynie i Korszach, oraz sekcja naprawczo-pomiarowa w Gdyni z siedzibą zamiejscową w Iławie. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia w zakładzie naszym pracuje obecnie 573 osoby, niemniej jednak dysponujemy załogą doświadczonych fachowców, dobrze zaznajomionych ze specyfiką wykonywania prac przy sieci trakcyjnej i elektroenergetyce nietrakcyjnej. Umożliwiamy pracownikom podnoszenie swoich kwalifikacji w szkołach wyższych, studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach. W wyniku tych działań z roku na rok rośnie liczba pracowników posiadających wyższe wykształcenie. W warunkach ostrej konkurencji i wysokich wymagań naszych klientów, prowadzimy działania w kierunku marketingu wewnętrznego, który ma na celu motywowania pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych i wykonawczych do zachowań zorientowanych na klienta. W kwietniu bieżącego roku zorganizowaliśmy naradę roboczą w Mikołajkach, gdzie omawialiśmy sprawy bieżące firmy oraz plany na przyszłość. Uważam, że spotkanie to sprzyjało nawiązywaniu lepszej komunikacji pomiędzy pracownikami, a jak wiadomo dobrze zgrany zespół zawsze wzmacnia firmę. Mówiąc o kadrze pracowniczej należałoby wspomnieć o działających w EZ związkach zawodowych, a mianowicie: Związek Zawodowy Pracowników Elektroenergetyki Kolejowej, Związek Zawodowy Kolejarzy RP, NSZZ „Solidarność”. Mimo trudności staramy się wspólnie podejmować działania, które mają na celu zapewnienie dobrych warunków dla pracowników i rozwoju zakładu. Jest to podstawowa płaszczyzna naszej współpracy.

Czy mimo wszystko malejący jednak poziom zatrudnienia, to właściwa tendencja?

Mamy tu pewnego rodzaju dylemat. Z jednej strony dążymy do dostosowania potencjału kadrowego do potrzeb realizacji usług na rzecz partnerów z grupy PKP, a z drugiej z coraz lepszym skutkiem walczymy o pozyskanie pracy na zewnątrz. W roku 2004 wygraliśmy 8 przetargów na kwotę 785.970, a w 2005 11 przetargów na kwotę 2.484.942 zł. I tu właśnie rodzi się dylemat polegający na tym, że w trakcie realizacji usług na zewnątrz coraz częściej napotykamy na trudności z mocami przerobowymi.

Czy nie lepiej byłoby więc wyspecjalizować się tylko w usługach na rzecz podmiotów z grupy PKP?

Ależ my specjalizujemy się w tych usługach i w sposób ciągły będziemy doskonalić nasze technologie. Nie możemy jednak zapominać o zasadniczym celu komercjalizacji, jakim nie tylko było urealnienie relacji przychodów i kosztów w grupie, ale również, a może przede wszystkim, pozyskiwanie przychodów z zewnątrz. Takie działania realizowane rozsądnie wydatnie obniżą koszty jednostkowe usług świadczonych dla podmiotów z grupy. Podkreślam jednak, że konieczne jest zachowanie właściwych proporcji w tych działalnościach z naszej strony, żeby nie działać ze szkodą dla PKP, a wręcz poprawiać jej kondycję finansową. Jeżeli zaś jesteśmy przy rozsądku, to niezbędny on jest także wszystkim kontrahentom kolejowym. Urządzenia elektroenergetyczne wymagają stałej konserwacji i aby mogło to funkcjonować, umowy tego dotyczące muszą być stabilne. Takie podejście do tej sfery naszych działań umacniać i stabilizować będą zarówno naszą firmę, jak i całą PKP. Uważam, że wszystkim nam zależy na tym, żeby coraz więcej podmiotów z grupy coraz lepiej radziło sobie na szeroko pojętym rynku. Żeby również mechanizmy, o których mówię stanowiły pewnego rodzaju dźwignię dla Polskich Kolei.

Mówi Pan o restrukturyzacji zatrudnienia i jednocześnie o coraz większym obciążeniu pracą załogi. Musi być to niepopularne wśród załogi, a zwłaszcza związków zawodowych?

Owszem, chyba nikt się zbytnio nie cieszy mając coraz więcej pracy, jak również, kiedy następują nieoczekiwane spiętrzenia pracy. Wynikają one np. z wygranego przetargu na usługę zewnętrzną, co z drugiej strony stanowi dodatkowy przychód, ale też często wynikają one z dodatkowych zleceń z grupy PKP, które najczęściej pojawiają się pod koniec roku. Są również głosy o niewystarczającej rekompensacie tego wynagrodzeniami. Jedynym sposobem na to jest stały dialog z partnerami społecznymi lub bezpośrednie spotkania z załogą. Taki sposób funkcjonowania wpisany jest na stałe w standardy działania Zakładu Północnego. Do problemu restrukturyzacji zatrudnienia zasiedliśmy stosunkowo wcześnie, co ograniczyło jej rozmiar do 13-tu pracowników, przy czym każdy przypadek rozpatrywany, analizowany i uzgadniany był osobno i bardzo szczegółowo. Co zaś tyczy się obciążenia pracą i gratyfikacji z tego tytułu, to konieczne jest mówienie ludziom, niekiedy trudnej, ale zawsze prawdy. Nie ma innego sposobu jak tylko dążyć do osiągnięcia wydajności pracy na poziomie nieodbiegającym od czołowych firm w naszym kraju. Z gratyfikacją finansową też nie jest tak, jak się potocznie mówi. W 2005 roku wynagrodzenie wzrosło średnio o 80 zł. Takie są możliwości spółki, i takie zostały w pełni wykorzystane.

Proszę teraz przedstawić w skrócie, jakim Zakład wasz dysponuje zapleczem technicznym.

Tu wielkiej rewolucji nie było. Nasze zaplecze to: 3 nastawnie zdalnego sterowania urządzeniami zasilania sieci trakcyjnej w Sopocie, Olsztynie i Iławie, 38 podstacje trakcyjne, 23 kabiny sekcyjne,

7 pociągów pogotowia sieciowego, w tym 5 samobieżnych (typu PS-00, WM-15, Plaser), 39 pojazdów samochodowych, w tym 4 pogotowia energetyczne, 2 pomiarowe, stacje transformatorowe 15/04 kV 525 sztuk o łącznej mocy 491 MVA, linie SN 15 kV 1026 km, wagon diagnostyczny, sprzęt pomiarowy.

Wróćmy do działalności podstawowej. Proszę nakreślić główne kierunki..

Naszym podstawowym działaniem jest: dostarczanie energii elektrycznej na cele trakcyjne i nieatrakcyjne; utrzymanie, obsługa, naprawa i modernizacja sieci trakcyjnej; świadczenie kompleksowych usług elektroenergetycznych; budowa sieci energetycznych, stacji transformatorowych; inne usługi specjalistyczne m. in. lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych, naprawy i remonty transformatorów i silników elektrycznych, badanie oleju transformatorowego i sprzętu dielektrycznego, naprawa agregatów i urządzeń elektrycznych.

W ramach inwestycji miasta Gdynia dotyczącej realizacji zadania „Rozbudowa Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II” Zakład Północny podpisał z wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą, Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych, umowę na „Przebudowę przeszkód kolejowej sieci trakcyjnej i sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej sieci trakcyjnej”. Podobnie, dla tego samego inwestora, realizujemy budowę zasilania (SN 15 kV) rozbudowywanej trakcji trolejbusowej w ramach inwestycji: proekologiczny transport publiczny. Trzecią, ważną inwestycją, w której uczestniczy nasz Zakład jako podwykonawca, to inwestycja p.n. „Przebudowa wiaduktu drogowo - tramwajowego Błędnik”, gdzie inwestorem jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Zakres naszych prac w tym zadaniu, to „Usunięcie kolizji z siecią trakcyjną”.

W roku ubiegłym w wyniku przetargów podpisaliśmy umowę na okres 3 lat z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni” na utrzymywanie stacji transformatorowych i linii kablowych średniego napięcia będących własnością miasta Gdańsk.

Nie wszystkie wygrane przetargi dostarczają duży zysk, ale zdajemy sobie sprawę, że i przez te niewielkie zamówienia, takie jak np. wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej i przeciwpożarowej w Muzeum Narodowym w Gdańsku, dają nam możliwość zaistnienia na rynku pozakolejowym, co uważamy za istotne, tym bardziej, jeśli chcemy właśnie z tego rynku czerpać zyski. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy rezygnować z partnerów kolejowych. Uważamy ich za najważniejszych dla nas klientów. Z pełną odpowiedzialnością realizujemy umowy i kontrakty zawarte ze spółkami kolejowymi.

A jak wygląda sprzedaż energii elektrycznej?

Sprzedaż nietrakcyjnej energii elektrycznej można podsumować stwierdzeniem, iż małymi krokami dążymy do przodu. W roku 2004 sprzedano 50.680.522 KWH, energii nietrakcyjnej. Należy zaznaczyć fakt, że ciągle obserwujemy tendencję wzrostową sprzedaży energii kontrahentom spoza PKP, W roku 2002 sprzedaż wynosiła na poziomie 9.621.931 KWH w 2003 - 11.653.989 KWH, w roku ubiegłym - 12.686.420 KWH. Naszymi największymi odbiorcami są: TAN-VIET Internatiomal Ltd, McDonald's w Gdańsku, KFC restauracja na dworcu głównym w Gdańsku, czy ostatnio przyłączona Firma PPH „PERRY” z Morzeszczyna.

Dobrą pracą, stosowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, staramy się osiągnąć sukces. W biznesie nie ma pojęcia „zawsze będzie dobrze”. Jedyna pewna rzecz, to „zmiana”. Bezlitosna konkurencja powoduje, że na arenie gry rynkowej pozostają tylko najlepsi, a bycie najlepszym dziś nie znaczy, że będzie się najlepszym jutro.

Dziękuję za rozmowę.


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.