"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 27 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
 
Polityka transportowa państwana lata 2001-2015
dla zrównoważonego rozwoju kraju


część pięćdziesiąta druga - ostatnia

8.10 Kierunki badań naukowych w sektorze transportu


Jednym z podstawowych założeń polityki transportowej państwa jest dążenie do efektywnego wykorzystywania istniejącego systemu transportowego oraz jego rozwoju dla realizacji funkcji usługowych na rzecz gospodarki i ludzi. System ten musi więc być ciągle monitorowany i jednocześnie nadążać za zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi (rozwój gospodarczy, zmiany demograficzne, zamiany zapotrzebowania na pracę przewozową), jak i wewnętrznymi (rozwój nowych technologii w transporcie, zarządzanie rozwojem i eksploatacją, ochrona przed uciążliwością). Proces ciągłego rozwoju wymusza podjęcie adekwatnej działalności badawczo - rozwojowej.


Szereg placówek badawczych, zajmujących się problematyką transportową, jak i różnorodność unijnych środków przeznaczonych na badania naukowe, umożliwiło stworzenie bazy naukowo - badawczej dla realizacji takich badań. Konieczne jest jednak lepsze niż dotychczas skorelowanie prowadzonych przez jednostki badawcze badań z problemami, jakie występują w sektorze transportowym. Można to uzyskać przez właściwy podział ról w dziedzinie zamawiania prac badawczych pomiędzy administrację i gospodarkę (w tym - przemysł i sektor usługowy).


Ze względu na cele polityki transportowej jako szczególnie istotną tematykę prac badawczych i rozwojowych przyjęto:


 • związki transportu z zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką oraz czynnikami społecznymi,


 • poprawę bezpieczeństwa transportu,


 • zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko,


 • efektywność funkcjonowania i rozwoju transportu.


W badaniach tych uwzględnione będą okoliczności obecnego i spodziewanego stanu polskiego i europejskiego transportu, w szczególności:


 • dostosowanie polskiego transportu do standardów i wymogów Unii Europejskiej,


 • konieczność nadrobienia zaległości w modernizacji infrastruktury transportu,


 • zastosowania teleinformatyki w organizacji i technologii procesów przewozowych,


 • funkcjonowanie rynku transportowego (po stronie podażowej i popytowej) w warunkach tworzącej się gospodarki rynkowej oraz wdrażania reguł otwartej konkurencji oraz niedyskryminacyjnej polityki państwa.


Jako najważniejsze grupy tematyczne dla badań, inicjowanych przez administrację, przyjęto:


 • w zakresie polityki transportowej:


- instrumenty realizacji polityki transportowej z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, gospodarczych, ekologicznych, społecznych i technicznych;


- strategiczna ocena oddziaływania transportu na środowisko;


- budowa bazy danych i systemu eksperckiego dla ministra ds. transportu i gospodarki morskiej;


 • w drogownictwie i transporcie drogowym:


- Metody diagnostyki stanu dróg, mostów i optymalnego programowania robót utrzymaniowych i modernizacyjnych;


- Metody monitoringu działalności przedsiębiorstwa transportu drogowego;


 • w transporcie kolejowym:


- Koncepcja zintegrowany systemu łączności dla zdalnego sterowania i kierowania ruchem pociągów;


- Metody ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w warunkach konkurencji przewoźników;


 • w transporcie lotniczym:


- Ocena wpływu lotnisk na rozwój gospodarczy i zagospodarowanie przestrzenne istniejących aglomeracji, miast i regionów;


- Badania nad rozwojem sieci lotnisk w Polsce w warunkach nowego Prawa lotniczego;


 • w transporcie morskim:


- Wpływ rozwoju portów morskich na przekształcenia aglomeracji portowych i przemysłów morskich;


- Kształtowanie multimodalnych lądowo - morskich łańcuchów logistycznych, z udziałem żeglugi stałego zasięgu;


- Metodyka opracowania regionalnego systemu zarządzania ruchem statków dla obszarów morskich i portów morskich RP;


 • w transporcie wodnym śródlądowym:


- Zasady kształtowania dróg wodnych dostosowaniu do wymogów ochrony przeciwpowodziowej;


 • w transporcie kombinowanym:


- Oceny możliwości rozwoju usług logistycznych na zmodernizowanych ciągach transportowych.


Natomiast jako działania badawcze inicjowane przez przemysł i przewoźników można zaliczyć:


 • w drogownictwie i transporcie drogowym:


- Doskonalenie systemów organizacji i zarządzania transportem drogowym;


 • w transporcie kolejowym:


- Metody utrzymania nawierzchni kolejowych;


 • Koncepcja systemu prowadzenia i kierowania ruchem pociągów na sieci kolejowej;


 • w transporcie lotniczym:


- Uwarunkowania rozwoju lotnisk regionalnych;


 • w transporcie morskim:


- Koncepcja rozwoju portów morskich jako lądowo - morskich centrów logistycznych;


- Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu transportu morskiego i obrotu portowo - morskiego.


Aspiracje polityczne i gospodarcze Polski zmuszają do podjęcia działań dostosowujących system telekomunikacyjny do rozwiązań i trendów rozwojowych w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Intensywny w ostatnich latach rozwój technologii informacyjnych w krajach zachodnich, w tym znaczny postęp w dziedzinie technologii rozległych sieci komputerowych, sprzyja powstawaniu nowych koncepcji dotyczących obiegu i przetwarzania informacji. Szerokie perspektywy zastosowań telekomunikacji i informatyki uświadamiają fakt, że inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną są kluczem do zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Również potrzeba budowy takiej infrastruktury dla potrzeb transportu w Polsce ma swe uzasadnienie w procesie podnoszenia jakości i niezawodności usług przewozowych.


Przedstawione powyżej problemy badawcze mogą być realizowane w formie projektów zamawianych celowych i projektów celowych finansowanych ze środków KBN oraz przedsiębiorstw transportowych.


Powodzenie w realizacji ambitnej polityki transportowej w dużym stopniu zależy od kwalifikacji kadr zatrudnionych w sektorze transportu. Ze względu na rozproszenie jednostek zajmujących się transportem na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, ważnym zadaniem MI jest inicjowanie i wspomaganie kształcenia i doskonalenia (przez kształcenie ustawiczne) kadr dla wszystkich gałęzi transportu oraz szczebli zarządzania i eksploatacji. Do najważniejszych pól kształcenia w tym systemie należą te, które wynikają z procesu dostosowywania prawa i praktyki zarządzania do standardów międzynarodowych, a mianowicie:


- zarządzanie strategiczne i finansowe,


- zarządzanie przedsięwzięciami rozwojowymi,


- moniotoring i audyt procesów transportowych, w tym - rozwojowych,


- stosowanie procedur międzynarodowych w zarządzaniu bieżącym,


- wdrożenie prawa o dostępie do informacji,


- kształcenie kadr żeglugi morskiej i śródlądowej oraz portów morskich,


- techniki negocjacyjne.


Na podstawie materiałów
Ministerstwa Infrastruktury - M.L.

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.