"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 27 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
 
NIK alarmuje


Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący stanu dróg i linii kolejowych w oparciu o kontrole przeprowadzone w ciągu ostatnich 15 lat. Zdaniem NIK wyniki są alarmujące. Stan infrastruktury zamiast się polepszyć, ulega systematycznemu pogorszeniu.

Infrastruktura transportu jest jednym z najistotniejszych wyznaczników poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju. Brak sprawnej infrastruktury hamuje wzrost gospodarczy, osłabia konkurencyjność gospodarki, a ponadto przyczynia się do braku spójności przestrzeni gospodarczej danego kraju z gospodarkami innych państw.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK w latach 1990 - 2005 (I półrocze), wskazują m.in., że zamiast poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej i kolejowej (przewidywanej w wielu dokumentach rządowych), następowało systematyczne jego pogarszanie. Ze swoimi mankamentami polski system komunikacyjny w coraz większym stopniu hamuje ruch na głównych szlakach transportowych Europy. Ważną przyczyną omawianego stanu była m.in. niewystarczająca aktywność organów państwa w kształtowaniu polskiej polityki transportowej. Opracowywane założenia, strategie i programy rozwoju poszczególnych elementów systemu lądowej infrastruktury transportu, nie były realizowane lub realizowano je nieskutecznie. Przyjęte w tym zakresie dokumenty nie spełniały funkcji długookresowego wyznacznika rozwoju transportu zarówno z punktu widzenia wewnętrznych potrzeb kraju, jak i zapewnienia przepustowości przebiegających przez Polskę międzynarodowych korytarzy transportowych.

W świetle wyników kontroli największym zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania lądowego systemu transportowego kraju był i jest zły stan techniczny dróg publicznych i wbudowanych w nie obiektów mostowych, o czym m. in. świadczą dane szacunkowe, które kwalifikują tylko ok. 1% tych dróg, jako odpowiadających obowiązującym standardom unijnym. Niezadowalający jest również stan polskiej infrastruktury kolejowej, który również odbiega od norm i parametrów technicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Postępująca degradacja transportowej infrastruktury technicznej stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa transportowego i ekonomicznego państwa. Mino sprzyjającego położenia geograficznego, jako kraju tranzytowego, zamknięciu ulega pierścień europejskich dróg pomijających Polskę.

Jednym ze skutków złego stanu lądowej infrastruktury transportu, zwłaszcza dotyczącej dróg publicznych i organizacji ruchu drogowego, jest niski - w porównaniu do innych krajów europejskich - poziom bezpieczeństwa na drogach. Poważny problem stanowi także - w ocenie NIK - niedostosowanie komunikacji pasażerskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niezadowalające są też warunki przewozu ładunków niebezpiecznych.

Mając na uwadze powyższą sytuację, Najwyższa Izba Kontroli podjęła inicjatywę podsumowania wyników kontroli przeprowadzonych w latach 1990 - 2005 (I półrocze) - aby wskazać na występujące w ostatnim piętnastoleciu bariery sprawnego funkcjonowania i rozwoju transportu lądowego w Polsce, a w konsekwencji przyczynić się do podjęcia publicznej debaty na ten temat. Debata ta powinna doprowadzić do ewentualnego wypracowania odpowiedniej strategii na przyszłość, zapewniającej wysoki poziom infrastruktury drogowej i kolejowej, zgodny ze standardami Unii Europejskiej, a w rezultacie wpłynąć na polepszenie warunków dla wykonywania działalności transportowej w naszym kraju.

W związku z nienowoczesnym i niewydolnym systemem transportowym kraju, Kolegium Najwyższej Izby Kontroli już dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku lat uznało za wskazane przedłożenie Sejmowi RP wniosków - w trybie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli - w sprawie rozpatrzenia problemów związanych z rozwojem transportu i jego infrastruktury oraz działalnością organów odpowiedzialnych za określenie strategii państwa w tym sektorze gospodarki. Skierowane do marszałków Sejmu stosowne uchwały Kolegium NIK w sprawie podjęcia debaty sejmowej we wnioskowanym zakresie nie zostały uwzględnione. Mając na względzie wciąż zły stan krajowej infrastruktury transportu, wnioski o debatę na plenarnymi posiedzeniu Sejmu pozostają wciąż aktualne.

(ml)
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.